တေကာင္းေရႊျပည္ စည္းခုံေစတီ စိတ္ကရည္၍….

ဤေဆာင္းပါးေရွ႕တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ပါအတိုင္း ျမန္မာအစ တ ေကာင္းက အယူအဆႏွင့္ရာဇ၀င္ က်မ္းလာၫႊန္ျပခ်က္မ်ားသည္ ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔ၾကား အ႐ုိးစြဲေန ေသာ ေရွး႐ုိးစြဲအသိတစ္ခုျဖစ္ခဲ့ သည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိဆုိ႐ုိးကုိမည္ သူစထြင္မွန္းမသိ၊ မည္သူစတင္ ေျပာမွန္းမသိ၊ သိဖုိ႔ရာလည္းအား မထုတ္ဘဲအမွတ္တမဲ့သာအခ်ိန္ ကုန္လြန္ခဲ့ၾကသည္။ ဤသည္ကုိ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ အေရွ႕တုိင္း ရာဇ၀င္ ပါေမာကၡ ဂ်ီအိတ္ခ်္လုစ္ (G.H. Luce)က၁၉၃၁တြင္ ျမန္ မာႏုိင္ငံ သုေတသနအသင္း၌ Geography of Burma Under the Pagan Dynasty (ပုဂံေခတ္ ျမန္မာႏုိင္ငံပထ၀ီ၀င္) စာတမ္းကုိ ဖတ္ၾကားရာတြင္ ျမန္မာ အစ ေက်ာက္ဆည္က ဟုဆုိႏုိင္ေသာ အယူအဆတစ္ရပ္ေဖာ္ထုတ္လာ ပါသည္။ တစ္ဖန္ ၁၉၄၀ ျပည့္ႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ ေဟာေျပာရာ၌ လည္း ေက်ာက္ဆည္နယ္သည္ ေျမျပန္႔လြင္ျပင္၌ ဗမာမ်ားေရွးဦး စြာ ေနထုိင္ရာေဒသျဖစ္သည္မွာ ယုံမွားဖြယ္ရာမရွိဟု ေၾကညာခဲ့ သည္။ ယင္းကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံသုေတ သနစာေစာင္အတြဲ ၃၀၊ အပိုင္း (၁)၌ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီးအၿပီး ဖဆ ပလအစုိးရလက္ထက္ ၁၉၅၇ ခုႏွစ္ဩဂုတ္လတြင္ ဗမာႏုိင္ငံသု ေတသနအသင္း၌ ေရွးေက်ာက္ ဆည္ႏွင့္ ျမန္မာတို႔၀င္ေရာက္ လာျခင္း(Old Kyaukse and the coming of Burmans)ကုိ ေဟာ ေျပာခဲ့ပါသည္။ ယင္းကုိ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္ဩဂုတ္လဆန္းတြင္က်င္းပ ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသုေတသနအ သင္း ေဆြးေႏြးပြဲ၌ ေဒါက္တာဘ ဟန္က ‘ျမန္မာအစ ေက်ာက္ ဆည္က’ အဆုိသာအမွန္ျဖစ္ ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ရာ သတင္းစာဆရာဦးသိန္းေဖျမင့္ က ဗုိလ္တေထာင္သတင္းစာက ေန၍ တုံ႔ျပန္ေရးသားခဲ့ေသာ အ ျဖစ္အပ်က္မ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့ သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဂ်ီအိတ္ခ်္လုစ္ သည္ ႏုိင္ငံျခားသားပညာရွင္ပီပီ အလြန္ပါးနပ္သည္။ ျမန္မာအစ ေက်ာက္ဆည္က ဟု အတိအက် မဆုိ၊ ေက်ာက္ဆည္နယ္သည္ ျမန္မာမ်ား ကနဦးအေျခခ်ေန ထိုင္ရာအရပ္ဟုသာဆုိခဲ့သည္။ ဤသည္ကုိ ထပ္ေလာင္းတင္ျပသူ မ်ားက ေက်ာက္ဆည္က ဟုအတိ အက်ဆုိလာၾကသည္။ ပါေမာကၡ လုစ္၏အဆုိအရ ျမန္မာလူမ်ိဳး မ်ား စတင္ေပၚေပါက္အေျခခ် ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျမန္မာစာျဖင့္ ေက်ာက္ထက္ အကၡရာတင္ၿပီး မွတ္တမ္းအမ်ားဆုံးေတြ႕ရေသာ ပုဂံႏွင့္အနီးရွိ ေက်ာက္ဆည္၊ ျမစ္ သားနယ္တစ္၀ုိက္သာ အေျခခံ ထားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိနယ္ မ်ားသည္ စုိက္ပ်ိဳးေရးျဖစ္ထြန္းၿပီး လူအမ်ားအျပားေနထိုင္ရာအရပ္ လည္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေက်ာက္ ဆည္နယ္သည္ ျမန္မာမ်ားစတင္ အေျခခ်ရာအရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပ်ဴတို႔ႏုိင္ငံေရးဩဇာက်ဆုံးခ်ိန္ ခရစ္ႏွစ္ ၈၃၂ ေနာက္ပိုင္းမွသာ ထုိေဒသအတြင္း ျမန္မာမ်ား၀င္ ေရာက္လာေၾကာင္း၊ ေရာက္ခါစ တြင္စကားသာရွိၿပီး စာမေရး တတ္ေသးဘဲ ႏွစ္ ၁၀၀ ေက်ာ္ ၾကာေနေၾကာင္း၊ ထုိကာလအ တြင္း ျမန္မာမ်ားသည္ ေက်ာက္ ဆည္နယ္မွတစ္ဆင့္ ေျမာက္၊ အေနာက္ႏွင့္ ေတာင္ဘက္သုိ႔ယပ္ ေတာင္သဖြယ္ျဖန္႔လ်က္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံအလယ္ပုိင္း၌ ေနရာယူ ေရာက္ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ စာေရးနည္း ကုိမူ ပ်ဴႏွင့္ မြန္တို႔ထံမွရရွိၿပီး ခရစ္ေအဒီ ၁၀-၁၁ ရာစုႏွစ္တြင္မွ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား ထြန္းကားပ်ံ႕ႏွံ႔ လာေၾကာင္း အယူအဆေပၚထြန္း လာသည္။


ယင္းအယူအဆကုိ တကၠ သုိလ္ပညာေရးနယ္ပယ္၌ က်ယ္ က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေျပာဆုိေဆြးေႏြးမႈ မ်ားရွိလာၿပီး ထုိမွတစ္ဆင့္ျဖန္႔ေ၀ သူမ်ားရွိလာသလုိ တကၠသုိလ္ျပင္ ပအထိ တျဖည္းျဖည္းပ်ံ႕ႏွံ႔သြားပါ သည္။ဤတြင္ ျမန္မာအစ တ ေကာင္းက၊ တေကာင္းသည္သာ သေရေခတၱရာ ပုဂံတို႔ထက္ေရွး က်သည္ဟူေသာ ရွိရင္းစြဲအယူ အဆကုိ လက္ခံသူမ်ားက မခံႏုိင္၊ ထုိအယူအဆႏွစ္ရပ္သည္ ႏွစ္ ေပါင္းမ်ားစြာၾကာ အေခ်အတင္ ထိပ္တိုက္ျဖစ္ခဲ့သည္။

တေကာင္းက အယူအဆကုိ စြဲကိုင္ဦးေဆာင္သူက ျမန္မာ ပညာရွိဦးဖုိးလတ္ ျဖစ္၏။ ဦးဖုိး လတ္သည္ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ျမန္မာစာကုိ ခုံမင္ႏွံ႔စပ္သူျဖစ္ ေသာ္လည္း အဂၤလိပ္စာတတ္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးျဖစ္၏။ ၁၉၂၀ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားသပိတ္ ႀကီး၏ သပိတ္ေမွာက္ေကာင္စီ ဒုဥကၠ႒ျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသားေက်ာင္း မ်ားစတင္တည္ေထာင္သူေလးဦး တြင္ အပါအ၀င္ျဖစ္ကာ ပထမဦး ဆုံးအမ်ိဳးသားေက်ာင္း၏ ပထမ ဆုံးေက်ာင္းအုပ္လည္းျဖစ္ေပ သည္။ ဦးဖုိးလတ္က လုစ္၏အယူ အဆကုိ ေခ်ဖ်က္ကာ အခ်ိဳ႕သု ေတသီပုဂၢိဳလ္တို႔က ျမန္မာလူမ်ိဳး တို႔သည္ ေျမာက္ဘက္မွ ဆင္း သက္လာၿပီးေနာက္ ျမန္မာျပည္ ေျမာက္ပုိင္းတြင္ ကတူးလူမ်ိဳးတို႔ လႊမ္းမုိး ႀကီးစုိးေနျခင္းေၾကာင့္ ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္း အတြင္းသုိ႔ မဆင္းဘဲ ရွမ္းျပည္ကုန္းျမင့္ႀကီး တစ္ေလွ်ာက္ေတာင္မ်ားကုိ ျဖတ္ ေက်ာ္သြားၿပီးလွ်င္ ေက်ာက္ဆည္ နယ္သုိ႔ေရာက္မွပင္ ေတာင္ေပၚမွ ေျမျပန္႔အရပ္သုိ႔ ဆင္းသက္လာ ၾကသည္။ ေက်ာက္ဆည္နယ္မွ သာလွ်င္ ျမန္မာျပည္အရပ္ရပ္သုိ႔ ယပ္ေတာင္သဖြယ္ ျဖာထြက္၍ သြားၾကသည္ဟူေသာ အယူအ ဆမွာ ယုတၱိမလုံေလာက္၊ သဘာ ၀ဓမၼႏွင့္ဆန္႔က်င္သည္ဟု ယူဆ ရန္ရွိသည့္အျပင္ ျမန္မာတို႔၏ သ မုိင္းအစဥ္အလာ မွတ္သားခ်က္ မ်ားႏွင့္လည္း ဆန္႔က်င္လ်က္ရွိ သည္ ဟု ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်း မႈႏွင့္ တည္ရာဌာနမ်ား၌ဖတ္ ၾကားေလသည္။ ထုိစာတမ္းကုိ ၁၉၅၉ ဧၿပီလတြင္ ဖတ္ၾကားခဲ့ၿပီး အေထာက္အထားမ်ား ရွာေဖြျပ သရန္ေရွးေဟာင္းေနရာမ်ားသုိ႔ ခရီးထြက္ေလသည္။ ေရွးေဟာင္း သုေတသနနယ္ပယ္တြင္ခုိင္မာ ေသာအေထာက္အထားျပသရန္ အဆင့္သုံးဆင့္ေဆာင္ရြက္ရၿမဲ ျဖစ္၏။ ယင္းတို႔မွာ ခရီးလွည့္ လည္ျခင္း (Exploration)၊ ပဏာ မတိုင္းတာျခင္း (Surveying)ႏွင့္ တူးေဖာ္ေလ့လာျခင္း (Excavation) တုိ႔ျဖစ္သည္။

ဦးဖုိးလတ္သည္ တေကာင္း အယူအဆအတြက္ အေထာက္အ ထားမ်ားရရန္ ခရီးမ်ားထြက္ရင္း နာမက်န္းျဖစ္လာပါသည္။ ေရွး ေဟာင္းသုေတသနၫႊန္ၾကားေရး  ၀န္ရာထူးမွ အနားယူၿပီးေသာ္ လည္း သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ကာ ယဥ္ ေက်းမႈဆုိင္ရာက်မ္းမ်ား၊ ျမန္မာ ေ၀ါဟာရက်မ္းမ်ားေရးသားျပဳစု ရင္း ကြယ္လြန္သြားပါသည္။ ကြယ္လြန္ၿပီးေနာက္ ျမန္မာစာေပ ပညာရွင္ဓမၼာစရိယဦးအုန္းေရႊက ဦးဖုိးလတ္ေရးသားခဲ့ေသာ စာ တမ္းကုိ ၁၉၆၆ ဇြန္လတြင္ ဖတ္ ၾကားရာ ျမန္မာအစ ေက်ာက္ ဆည္က ေက်ာက္ဆည္မွသာ ျမန္မာမ်ား ေတာင္၊ ေျမာက္၊ အေနာက္သုိ႔ ယပ္ေတာင္သဖြယ္ ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားခဲ့သည္ဟူေသာ အယူ အဆကုိ ေသခ်ာပူးကပ္စြာေလ့ လာၾကည့္ေသာအခါ ယုတၱိမရွိ၊ ပုဂံေခတ္ထုိး ေက်ာက္စာမ်ားပါ ၿမိဳ႕မည္၊ ရြာမည္၊ နယ္မည္မ်ားႏွင့္ တထစ္ခ်မွန္သည္ဟု ယူဆထား ေသာ တ႐ုတ္ရာဇ၀င္လာစကား တို႔အေပၚ မွီျငမ္းျပဳကာႀကံဆထား သည္။ ထုိအယူအဆႏွင့္စာလွ်င္ ျမန္မာအစတေကာင္းက ဧရာ၀ တီျမစ္ညာမွသာ ျမစ္ေၾကသုိ႔ျမန္ မာမ်ား စုန္ဆင္းပ်ံ႕ႏွံ႔သြားၾက သည္ဟူေသာအယူအဆကပုိ၍ သဘာ၀က်သည္။ ယုတိၱရွိသည္ ဟုဆုိသင့္ပါသည္။ မည္သုိ႔ျဖစ္ေစ ဤျမန္မာအစဟူေသာျပႆနာ ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ယခုထက္မ်ားစြာ ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔ျပည့္စုံစြာ ျမန္မာ၊ နန္းေစာ၊ တ႐ုတ္တို႔၏မွတ္တမ္း မင္စာမ်ားႏွင့္ အျခားတိဗက္ျမန္ မာလူမ်ိဳးတို႔၏ေနာက္ေၾကာင္း သမုိင္းရာဇ၀င္တို႔ကုိပါ ေလ့လာ စုံစမ္းၿပီးလွ်င္ ေျမေအာက္သုိ႔ လည္းတူးဆြရွာေဖြ၊ သုေတသန ျပဳၿပီးေနာက္မွသာ အဘယ္ေသ ခ်ာ၊ ခုိင္မာ၊ ယုံၾကည္၊ အားကုိး ေလာက္ေသာအေျဖကုိ ရွာႏုိင္ မည္ ဟုေရးသားခ်က္ကုိ ဖတ္ ၾကားခဲ့ေပသည္။ ဦးဖုိးလတ္သည္ ပညာရွင္ပီသစြာ ယင္းသုိ႔လမ္း ၫႊန္ေရးသားခဲ့ပါသည္။ပါေမာကၡ လုစ္သည္ ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီးအ တြင္း ဂ်ပန္အ၀င္တြင္ အိႏၵိယသုိ႔ တိမ္းေရွာင္ခဲ့ၿပီး စစ္အၿပီးျပန္ လည္ေရာက္ရွိလာကာ သမုိင္းအ ထူးပါေမာကၡအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ၿပီး ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီအာ ဏာသိမ္းၿပီး ၁၉၆၄ ခုႏွစ္တြင္ ၿဗိ တိန္ႏုိင္ငံသုိ႔ အၿပီးတိုင္ျပန္သြား ကာ ၁၉၇၉ ခုႏွစ္ေမလ ၃ ရက္ အသက္(၉၀)အရြယ္တြင္ ကြယ္ လြန္သြားပါသည္။

ေအးခ်မ္းတိတ္ဆိတ္ေသာ တေကာင္းၿမိဳ႕ လမ္းတစ္လမ္း

ေရွးၿမိဳ႕ေဟာင္းတေကာင္း ေလ့လာေရးသည္ကား ပါေမာကၡ လုစ္ႏွင့္ဦးဖုိးလတ္တို႔ၾကား အယူ အဆႏွစ္ရပ္ အေခ်အတင္မျဖစ္ မီကပင္ ကမၸည္းေက်ာက္စာ၀န္ ေတာ္စိန္ခုိသည္ ပထမကမၻာ စစ္ႀကီးမျဖစ္မီ ဆယ္ႏွစ္အလုိ ၁၉၀၄ ခုႏွစ္ကတည္းက သြား ေရာက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ အိႏၵိယေရွးေဟာင္း သုေတသန တာ၀န္ခံခ်ားလ္စ္ဒူး႐ြိဳင္ဇယ္၏ ၫႊန္ၾကားမႈျဖင့္ ႐ုံးအဖြဲ႕မွဴး ေက်ာက္စာ၀န္ဦးျမသည္ တ ေကာင္းသုိ႔ သြားေရာက္ကာ စူး စမ္းေလ့လာခဲ့သည္။ ဦးျမ၏ အစီ ရင္ခံစာ၌….

တေကာင္းကုိ ဗဟုိထား လ်က္ ပတ္၀န္းက်င္ေဒသတြင္ ခရစ္မေပၚမီရာစုႏွစ္မ်ားက အိႏၵိ ယေျမာက္ပိုင္းမွ စစ္ေျပးမင္းသား မ်ား၀င္ေရာက္လာၿပီး ပထမဆုံး မင္းႏုိင္ငံတည္ေထာင္ေၾကာင္း အဆုိရွိခဲ့သည္။ အဘိရာဇာမင္း မွစ၍ မင္းေပါင္း ၅၀ ခန္႔စုိးစံခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆုံးသတိုးမဟာရာဇာမင္း လက္ထက္တြင္ တေကာင္းမင္း ႏုိင္ငံပ်က္သုဥ္းသြားခဲ့ၿပီး သေရ ေခတၱရာျပည္ၿမိဳ႕သုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ ကာ တုိင္းျပည္တည္ေထာင္ ေၾကာင္းဆုိပါသည္။ ၎တ ေကာင္းသမုိုင္းသည္ ပုံျပင္၊ ဒ႑ာရီမ်ားသာျဖစ္၍ အေၾကာင္း အရာေပၚေအာင္ တူးေဖာ္ၾကည့္မွ သာသိႏုိင္မည္ထင္ပါသည္ ဟု ေရးထားသည္။ ဆက္လက္၍အ စီရင္ခံစာတြင္ ယခုသြားေရာက္ စစ္ေဆးမႈမ်ားသည္ အေပၚယံမွ် သာျဖစ္ၿပီး တူးေဖာ္ၾကည့္မွသာ စိတ္၀င္စားဖြယ္ အေထာက္အ ထားမ်ားရႏုိင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ တစ္ ဖက္တြင္မူ ထုိေလ့လာမႈအစီရင္ခံ စာထက္ ပုိမုိေရွးက်ေသာအျဖစ္ အပ်က္တစ္ခုရွိေသးသည္။

၁၉၀၀ ျပည့္ႏွစ္ကထုတ္ေ၀

ေသာ အထက္ဗမာျပည္ေဂဇက္ တီးယားအပိုင္း(၁)၊ အတြဲ(၂) တြင္ အိႏၵိယျပည္ ေက်ာက္စာ၀န္ ေဟာင္း ဂ်ာမန္လူမ်ိဳးပညာရွင္ တစ္ဦးသည္ ၁၈၉၄ ခုႏွစ္က တ ေကာင္းသို႔ သြားေရာက္ေလ့လာ စဥ္ဘုရားပ်က္တစ္ဆူမွ ေက်ာက္ စာတစ္ခ်ပ္ေတြ႕ခ့ဲေၾကာင္း၊ ထုိ ေက်ာက္စာတြင္ ခရစ္ႏွစ္ ၄၁၆ ဟုေတြ႕ရၿပီး သကၠဋဘာသာျဖင့္ ေရးထုိးထားေၾကာင္း၊ အေၾကာင္း အရာမွာ တေကာင္းေဒသသုိ႔ မဇၥိၽမေဒသ အသွ်တိနပုရမွ ေျပာင္းေရႊ႕လာေသာ သာကီ၀င္ မင္းတို႔ဆုိက္ေရာက္စံေနေတာ္မူ ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရွိသည္ဟုဆုိ ၏။  ယင္းအဆုိကုိသာဓက ေက်ာက္စာ မတင္ျပႏုိင္သျဖင့္ ခ်ားလ္စ္ဒူး႐ုိင္ဇယ္က ပယ္ခ်ခဲ့ သည္။ ေက်ာက္စာေတြ႕ရွိသည္ဆုိ ေသာ အိႏၵိယေက်ာက္စာ၀န္ ေဟာင္း ဂ်ာမန္လူမ်ိဳးေဒါက္တာ ဖူးရား (Dr.Futher)သည္ အိႏၵိယ ေရွးေဟာင္းသုေတသနအစီရင္ခံ စာမ်ားကုိ ၁၈၉၁ မွ ၁၈၉၈ အထိ တင္သြင္းခဲ့သူ ပညာရွင္ျဖစ္၏။ ၎သည္ အိႏၵိယႏုိင္ငံ၌ တိမ္ျမဳပ္ ေနေသာ ေဂါတမဗုဒၶဘုရားရွင္ လက္ထက္က ကပၸိလ၀တ္ၿမိဳ႕ ေဟာင္းႏွင့္ နိေျဂာဓရာမေက်ာင္း တို႔ကုိ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ႏုိင္သျဖင့္ ကမၻာေက်ာ္ခဲ့ေသာ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ သည္။ သုိ႔ေသာ္ ေဒါက္တာဖူးရား သည္ ၎ေတြ႕ရွိသည္ဆုိေသာ ေက်ာက္စာကုိ ထုတ္ေဖာ္မျပသ ခဲ့။ အမွန္တကယ္ေတြ႕ရွိျခင္း ဟုတ္၊ မဟုတ္ကုိမူ ကာယကံရွင္ သာသိမည္ဟု ယူဆခဲ့ၾကသည္။ ဤတြင္ထူးျခားခ်က္တစ္ခုရွိေသး သည္။ အျခားမဟုတ္ ေဒါက္တာ ဖူးရားေတြ႕ရွိေသာေက်ာက္စာကို ျမင္ေတြ႕ခဲ့သူတစ္ဦးလည္း ရွိခဲ့ သည္။ ၎မွာ Mandalay and Other Cities Of The Past In Burma စာအုပ္ေရးသားသူၿဗိတိ သွ်အရာရွိဗီစီစေကာ့အုိေကာ္နာ (V.C ScotlO’Conner)ျဖစ္သည္။ စေကာ့အုိေကာ္နာတေကာင္းသုိ႔ သြားေရာက္စဥ္စာအုပ္တစ္ေနရာ ၌ ‘ေက်ာက္ျပားေဟာင္းတစ္ခုကုိ ၀မ္းေျမာက္ဖြယ္ေတြ႕ရပါသည္။ ေက်ာက္စာ၌ ေရးထုိးထားေသာ အခ်က္အားလုံးကုိ သိခြင့္မသာ ေသာ္လည္း ေအဒီ ၄၆၁ တြင္ တ ေကာင္းမွ စစ္သည္အင္အားမ်ား စြာစု႐ုံးၿပီး အိႏၵိယသုိ႔ျပန္၍တုိက္ ခုိက္ေခ်မႈန္းၿပီးမွ ဧရာ၀တီျမစ္ ကမ္းအနီးအေနာက္ဘက္၌ သ ဘာ၀အတားအဆီးျဖစ္ေသာ ျမင့္ မားသည့္ေတာင္ႀကီးမ်ား ကာရံ တားဆီးထား၍ အေရွ႕၊ ေတာင္ ဘက္ႏွင့္ေျမာက္ဘက္တို႔တြင္ ထူ ထပ္ေသာေတာအုပ္ႀကီးျဖင့္ ကာ ရံထားေသာ တေကာင္းၿမိဳ႕ႀကီးကုိ ခမ္းနားစြာတည္ေဆာက္အေျခခ် ေနထုိင္ခဲ့သည္ဟု ကြၽႏု္ပ္သိရ ေၾကာင္း’ ေရးသားခဲ့သည္။ တုိက္ ဆိုင္မႈတစ္ခုမွာ ေဒါက္တာဖူးရား ႏွင့္ စေကာ့အုိေကာ္နာတို႔သည္ ၁၉၀၀ ျပည့္ႏွစ္မတိုင္မီကတည္း က တေကာင္းေဒသသုိ႔ေရွ႕ဆင့္ ေနာက္ဆင့္ ေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။ ဤအခ်က္အရ ထုိေရွး ေဟာင္းေက်ာက္စာသည္ ၁၉၀၀ မတိုင္မီႏွစ္မ်ားအတြင္း တ ေကာင္း၌ရွိခဲ့ပုံရေလသည္။ ျမန္ မာ့သမုိင္းေလ့လာသူ ၿဗိတိသွ်သု ေတသီစာေရးဆရာ ဂ်ီအီးဟာေဗး (G.E Harvey)ကမူ ‘ကံမေကာင္း အေၾကာင္းမလွသျဖင့္ ဤအဖုိး တန္ေက်ာက္စာကုိ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ ခဲ့ျခင္းမရွိေပ။ ေဒါက္တာဖူးရား၏ ၀န္ထမ္းမွတ္တမ္းမ်ားကုိေထာက္ ထား၍ ေက်ာက္စာေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ ေရးလုိအပ္လွေပသည္’ ဟုေရးခဲ့ သည္။

ေဖာ္ျပပါအျဖစ္အပ်က္မ်ား သည္ တေကာင္းေဒသႏွင့္ပတ္ သက္ေသာအယူအဆႏွင့္ စူးစမ္း ေလ့လာေရးမ်ားသာျဖစ္ခဲ့သည္။ လက္ေတြ႕ေျမျပင္တူးေဖာ္ျခင္းကုိ မူ ဦးဖုိးလတ္ကြယ္လြန္ၿပီး သံုးႏွစ္ ေက်ာ္ၾကာခါမွ စတင္ႏုိင္ခဲ့ သည္။ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေရွးေဟာင္း သုေတသနဌာနမွ ၀န္ေထာက္ဦး ျမင့္ေအာင္ႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ၁၉၆၆ ဧၿပီတြင္ ပဏာမကြင္းဆင္းေလ့ လာၿပီး ၁၉၆၇-၆၈ တြင္ဦးစိန္ ေမာင္ဦးႏွင့္အဖြဲ႕က ပထမအ ႀကိမ္၊ ၁၉၆၈-၆၉တြင္ ဦးသန္း ေဆြႏွင့္အဖြဲ႕က ဒုတိယအႀကိမ္ တေကာင္း၌တူးေဖာ္ခဲ့ၾကသည္။ ကုန္းအမွတ္ (၁) တေကာင္းအ ေနာက္ေတာင္ေထာင့္ဧရာ၀တီ ျမစ္ကမ္းအနီးၿမိဳ႕႐ုိးကုိ တူးေဖာ္ ရာ၌အုတ္႐ုိးသည္ ေရတုိက္စားခံ ရသျဖင့္ အသစ္ထပ္မံတည္ ေဆာက္ထားေၾကာင္း၊ ကုန္းအ မွတ္(၁) ေျမာက္ဘက္ကုန္းအ မွတ္(၁၂)ကုိ တူးေဖာ္ရာ၌အလ်ား ၄၅ ေပ၊ အနံ ၃၁ ေပ၊ ျဗက္ ခုနစ္ ေပႏွင့္ အုတ္႐ုိးထုငါးေပခန္႔ျမင့္ ေသာသူရဲခုိအေဆာက္အအုံေတြ႕ ရေၾကာင္း၊ အညာပုဂံၿမိဳ႕ေဟာင္း အေရွ႕ဘက္ကုန္းအမွတ္(၂)၌ တံခါးအက်ယ္ ၂၂ ေပ၊ ေတာင္ ဘက္အလ်ား ၈၆ ေပႏွင့္ထုိေနရာ ႏွင့္ဆက္လ်က္  အရွည္ ၂၉ ေပ  ၆ လက္မ၊ ျဗက္ထုကုိးေပအရြယ္ရွိ အရံတံတားႏွင့္အတူ ၿမိဳ႕၀င္ ေပါက္ေနရာေတြ႕ရေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕ တံခါးတြင္သစ္သားရြက္တပ္ဆင္ အသုံးျပဳခဲ့ေသာ တံခါးဆုံလည္ ေက်ာက္တုံးကုိေတြ႕ရေၾကာင္း ဦး သန္းေဆြႏွင့္အဖြဲ႕က ေဖာ္ထုတ္ ႏုိင္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မူလတ ေကာင္းႏွင့္ ေတာင္ဘက္အညာ ပုဂံၿမိဳ႕ေဟာင္းတို႔သည္ ၿမိဳ႕အုတ္ ႐ုိး၊ ၿမိဳ႕တံခါးတို႔ျဖင့္ အခုိင္အမာ တည္ေဆာက္ခဲ့ေၾကာင္း ပညာ ရွင္မ်ားကအတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။ ကုန္းအမွတ္(၃)(၇)(၉)တို႔သည္ ပုဂံေခတ္ေႏွာင္းလူေနကုန္းမ်ား ဟု ယူဆၾကၿပီး ထုိေနရာမ်ား၌ ေျမပုတီးေစ့၊ အုိးကြဲ၊ သံမႈိပြင့္၊  ရွပ္ဒုိးငယ္၊ အုိးပုတ္၊ရြံ႕အုတ္ေရ တေကာင္းငယ္တိုင္ႏွင့္ ကရား လည္တုိင္ေဟာင္းမ်ား ေတြ႕ရ သည္။ တစ္ဖန္ေရႊစည္းခုံေစတီ ေတာ္ႀကီး၏ေတာင္ဘက္ကုန္းအ မွတ္(၄)တြင္ အလ်ား ၁၀၇ ေပ၊ အနံ ၇၃ ေပရွိအေဆာက္အအုံ အုတ္႐ိုးမ်ားကုိ ေတြ႕ရွိၿပီးအုတ္႐ုိး ထုသုံးေပ၊ အုတ္ ၁၄ လႊာအထိ က်န္ရွိေၾကာင္း ျမင္ရသည္။ ထုိ႔ အတူ ကုန္းအမွတ္(၆)၌ အုတ္ ႂကြပ္မုိး၊ အုတ္တိုက္ေဟာင္းဟုယူ ဆရေသာ အေထာက္အထားမ်ား ေတြ႕ခဲ့သည္။

နန္းေတာ္ရာဟုယူဆေသာ ကုန္းအမွတ္(၁၀)တြင္မူ ေမွ်ာ္မွန္း ထားသလုိ မေတြ႕ရဘဲပုဂံေခတ္ သာသနိကအုတ္တံတိုင္းအျဖစ္ သာ ခန္႔မွန္းသိရွိရသည္။ ထုိသုိ႔ ကုန္းအမွတ္မ်ားသတ္မွတ္ကာ တူးေဖာ္ရာ၌ ေနရာအႏွံ႔အျပား တြင္ ေရသြန္းကရားအုိးကြဲမ်ား၊ ပုံေဖာ္ထားေသာ အုိးျခမ္းကြဲမ်ား၊ ျမဴအုိးျမဴကလပ္စသည့္ ေျမထည္ ႏွင့္ေရွးေဟာင္းပုတီးေစ့အမ်ိဳးမ်ိဳး ေတြ႕ရေသာ္လည္း သေရေခတၱ ရာၿမိဳ႕ေဟာင္းကဲ့သုိ႔ ပ်ဴအ႐ုိးျပာ အုိးမ်ား မေတြ႕ရသျဖင့္တေကာင္း သည္ ပုဂံေခတ္ထက္မေစာႏုိင္ ဟုသာမွတ္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္။


ၿမိဳ႕႐ိုးပ်က္တစ္ေနရာ၌ တားျမစ္ခ်က္ထုတ္ျပန္ထားစဥ္(ဓာတ္ပံု − ခ်မ္းၿငိမ္း)
(၉)

ဦးဖုိးလတ္၏တေကာင္းအ ေမြကုိ ဆက္ခံသူမွာ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ေန ဦးေမာင္ေမာင္တင္(မဟာ ၀ိဇၨာ)ျဖစ္သည္။ ၎သည္ဦးဖုိး လတ္မကြယ္လြန္မီ တေကာင္းေဒ သေလ့လာေရးခရီး၌ အတူလုိက္ ပါခဲ့ၿပီး ဦးဖုိးလတ္နည္းတူ တ ေကာင္းကုိအလြန္စိတ္၀င္စားခဲ့ သည္။ တေကာင္း၌ တူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား စတင္ႏုိင္ရန္တြန္း အားေပးေဆာင္ရြက္ခဲ့သူလည္း ျဖစ္၏။ သုိ႔ေသာ္ လက္ေတြ႕တူး ေဖာ္မႈမ်ားအရ ပုဂံေခတ္ထက္ ပုိ မုိေရွးက်ေသာအေထာက္အထား မ်ားမေတြ႕ေသာအခါ မခ်င့္မရဲ ျဖစ္လာသည္။ လက္ေတြ႕တူးေဖာ္ ခဲ့ေသာဦးသန္းေဆြကမူ တ ေကာင္းအစီရင္ခံစာ၌ ယခုတူး ေဖာ္မႈမ်ားသည္ တေကာင္းေခတ္ ဆိုင္ရာလူေနမႈစနစ္ကုိ သိရွိရန္ သာျဖစ္၍ ၿမိဳ႕႐ုိး၊ ၿမိဳ႕တာႏွင့္လူေန အေဆာက္အအုံဟု ခန္႔မွန္းရ သည့္ထင္ရွားေပၚလြင္ေသာအ ခ်က္အခ်ာေနရာမ်ားသာ ရွာေဖြ တူးေဖာ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဤေဒသတြင္ အုတ္ကုန္းမုိ႔မုိ႔ ေနရာေဟာင္းအ မ်ားအျပားက်န္ရွိေနေသး၍ ေငြ အား၊ လူအားျဖင့္ႏွစ္မ်ားစြာတူး ေဖာ္ရန္လုိအပ္ေၾကာင္း ေရးသား ခဲ့သည္။ အစီရင္ခံစာပါအတိုင္း တေကာင္းေဒသ၀န္းက်င္တြင္ ကုန္းေျမမုိ႔မုိ႔ေတာင္ပူစာမ်ား ေပါ မ်ားၿပီးအလြန္ေဟာင္းႏြမ္းေဆြး ျမည့့္ေနေသာ ၿမိဳ႕႐ုိးေဟာင္း၊ အေဆာက္အအုံပ်က္မ်ား၏ အလယ္ လူမ်ားေနထုိင္ေသာ အိမ္မ်ားတည္ရွိေနျခင္းက တူးေဖာ္ရွာေဖြ ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ထိေရာက္စြာ လုပ္ကိုုင္ဖုိ႔ရာ အခြင့္မသာခဲ့ေပ။ တေကာင္းကုိ ေျမလွန္ရွာရန္ လည္း မျဖစ္ႏုိင္။ ထုိကာလတြင္ သမုိင္းပညာရွင္ေဒါက္တာသန္း ထြန္း၏ Historiography of Myanma စာတမ္း၌ သိဒၶတၳမင္း သားမဖြားမီအခ်ိန္အတန္ၾကာက ပၪၥာလမင္းတစ္ပါးက သာကီ၀င္ မင္းသမီးတစ္ပါးကုိ မိဖုရား ေျမႇာက္လုိေၾကာင္း ေတာင္းပါ တယ္။ ျငင္းပယ္တဲ့အတြက္ စစ္ ျဖစ္ၾကတယ္။ သာကီ၀င္ေတြစစ္ ႐ႈံးေတာ့အၿပီးတိုင္ သတ္ျဖတ္ညဥ္းဆဲျခင္း မခံရေအာင္ တခ်ိဳ႕သာကီ၀င္ေတြ အေရွ႕ဘက္ကုိေျပးလာၿပီးတေကာင္းမွာ သူတို႔အထဲကမင္း သားတစ္ပါးက ရွင္ဘုရင္ျဖစ္လာ တယ္။ ေဂါတမဘုရားလက္ထက္ မွာ သာကီ၀င္ေတြေနာက္တစ္ ႀကိမ္စစ္႐ႈံးျပန္ေတာ့ တစ္စုက ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္ကုိ ၀င္လာၿပီး ေရာက္ႏွင့္ၿပီး သာကီ၀င္ေတြနဲ႔ ေပါင္းမိတယ္။ အဲဒီလုိေပါင္းမိၿပီး မွ မင္းဆက္တစ္ဆယ့္ခုနစ္ဆက္ ျဖစ္ပြားခဲ့တယ္။ အဲဒီအထဲက ညီ ေတာ္၊ေနာင္ေတာ္မင္းသားႏွစ္ပါး ဟာ ဧရာ၀တီျမစ္ႀကီးကုိစုန္ဆင္း ၿပီး သေရေခတၱရာၿမိဳ႕ကုိတည္ ေထာင္တယ္။… ဒီရာဇ၀င္စကား အရ ျမန္မာမင္းေတြကသီေပါမင္း အထိ သာကီ၀င္မင္းေတြျဖစ္ပါ တယ္။ ဒီစကားေတြက ၀ါဒျဖန္႔ စကားေတြျဖစ္ၿပီး မင္းဟူသမွ် သာကီ၀င္ျဖစ္တယ္။ သူတို႔ကုိ ဆန္႔က်င္ရင္ ႏုိင္ငံေတာ္ပုန္ကန္မႈ သာမက ဗုဒၶသာသနာကုိ ပစ္ပယ္ ရာေရာက္မယ္လုိ႔ ထင္မွတ္စုိးရိမ္ စိတ္၀င္လာစရာရွိပါတယ္။ … ရွင္ဘုရင္ေတြသာမက  သာမန္ လူေတြကပါ ‘တို႔ဗမာ သာကီမ်ိဳး ပါမုိ႔’ (တို႔ဗမာသီခ်င္း) ၁၉၃၀ မွာ သီခ်င္းအစမွာပဲ ‘တို႔ဗမာသာကီ မ်ိဳးပါမုိ႔’လုိ႔ စခဲ့တာကုိၾကည့္ပါ။ အမ်ိဳးသားသီခ်င္းမွာ ထည့္သြင္း ေအာ္ဟစ္ သီဆုိလာၾကျပန္ပါ တယ္ ဟု အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေရးသားခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုုင္း၌ ၎ ကုိယ္တုိင္ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ေရး သားေသာ ယူဆခ်က္မ်ားေပၚ ထြက္ခဲ့သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ သမိုင္းပညာရွင္ မ်ား၊ ေရွးေဟာင္းသုေတသီမ်ား ၾကား၌ တေကာင္းေဒသအေပၚ စိတ္၀င္စားမႈတျဖည္းျဖည္းေလ်ာ့ က်လာပါသည္။ တေကာင္းအ ေၾကာင္း လႈပ္လႈပ္ရွားရွားေျပာဆုိ မႈမ်ား ဆိတ္သုဥ္းလာသည္။ မည္ သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ ဦးေမာင္ေမာင္တင္ သည္ မူလက မႏၲေလးတကၠသုိလ္ ျမန္မာစာဌာနမွကထိကတစ္ဦး ျဖစ္ေသာ္လည္း တေကာင္းအေရး ကိစၥကစ၍ ေရွးေဟာင္းသုေတသ နလုပ္ငန္းကုိ ပုိမုိစိတ္၀င္စားလာ ၿပီး အာ႐ုံစုိက္လုပ္ကိုင္လာပါ သည္။ သူအဓိကရွာေဖြေသာ ပစၥည္းမွာ လက္ေရးစင္းအမွတ္အ သားပါေသာ ပ်ဴေခတ္အုတ္ခ်ပ္ မ်ားျဖစ္သည္။

ေရွးေဟာင္း ပ်ဴမ်ားသည္ အုတ္ခ်ပ္မ်ားကုိျပဳလုပ္ရာတြင္ မ်က္ႏွာျပင္တစ္ဖက္၌ ေဒါင္လုိက္ ျဖစ္ေစ၊ ကန္႔လန္႔ျဖတ္ျဖစ္ေစမ်ဥ္း ေျဖာင့္၊ မ်ဥ္းေကြးသဏၭာန္၊ ၾကက္ေျခခတ္သဏၭာန္ ေရးျခစ္ ေလ့ရွိသည္။ လက္ေရးစင္း ေၾကာင္းမ်ားသည္ ႏွစ္ခုမွ ေလးခု အထိရွိၿပီး ၎တို႔၏လက္ရာမွန္း သိသာေစရန္ေရးျခစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။ ထုိသုိ႔ေရးျခစ္ႏုိင္ျခင္းမွာ အုတ္ျပဳလုပ္ရာတြင္ အလ်ား ၂၀ လက္မ၊ အနံ ၁၀ လက္မေက်ာ္ ႏွင့္ထုသုံးလက္မေက်ာ္ျပဳလုပ္ၿမဲ ျဖစ္၍ အရြယ္အစားႀကီးမားကာ အမွတ္အသားလကၡဏာကုိ ထင္ ထင္ရွားရွားေဖာ္ျပႏုိင္ေလသည္။ ေရွးေဟာင္းပ်ဴမ်ားသာ ထုိသုိ႔ျပဳ လုပ္ေလ့ရွိၿပီး ယင္းကုိ ပင္းယ၊ အင္း၀ေခတ္မ်ား၌ မေတြ႕ရေတာ့ ေခ်။ တေကာင္းတြင္ ထုိလက္ေရး စင္းပါအုတ္ခ်ပ္မ်ားမေတြ႕ရသ ျဖင့္ သုေတသီမ်ားစိတ္အားေလ်ာ့ သြားျခင္းလည္း ျဖစ္ေပသည္။ လက္ေရးစင္းပါအုတ္ခ်ပ္မ်ားကုိ မုိင္းေမာပင္လယ္ၿမိဳ႕ေဟာင္း၊ ဗိႆႏုိး၊ ဟန္လင္းႏွင့္သေရေခတၱ ရာတို႔၌ ေတြ႕ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္) (ေဆာင္းပါးရွင္ ခ်မ္းၿငိမ္းသည္ စာေပခရီးသြား လူမႈဘဝေဆာင္းပါးမ်ား ေရးသားေနသူျဖစ္သည္)

Source : 7 Day Daily