fbpx

မကုစားနိုင္သည့္ ဒဏ္ရာမ်ားႏွင့္ ပန္လုံေက်း႐ြာ

ပတပြတလြညတႊငြ ေတာငကြုႏြးမွား ဝႏြးရံထားသည့ြ ရွာကေလးထဲမွ အုတဖႊင့ြ အခိုငအြမာ ေဆာကလြုပထြားသည့ြ အိမမႊားတွငြ ကညွဆြနထြိမွနထြားသည့ြ ပွႏြးပဲ့ဒဏ႐ြာမွားႏွင့ြ ပွည့ႏႊကႏြသၫြေ။ အိမတြိုငြးလိုလို တံခါးမွားပိတထြားပွီး တရွာလုံးလၫြး တိတဆြိတငႊိမသြကႏြသေည့ြ ထိုနေရာသၫြ ရွမြးပွညႏြယြ ေမွာကပြိုငြး၊ သီေပါမွို႔နယြ၊ ပနလြုံေကွးရွာ ဖွဈသၫြ။

ပနလြုံေကွးရွာသၫြ သီေပါႏွင့ြ နမျမတူကားလမြးေပါတႊငြ တည႐ႊိသည့ြ မွို႔မကွ၊ ေတာမကွ ေကွးရွာေလးတရွာဖွဈပွီး ၂၀၁၆ ခုႏွဈမွ စတငကြာ လက႐ႊိအခွိနထြိ တိုကပႊဲမွား မကွာခဏ ဖွဈပွားနသေည့ႏြေရာလၫြး ဖွဈသၫြ။

၂၀၁၆ ခုႏွဈ၊ ဒီဇငဘြာလတွငြ ထိုနေရာ၌ တိုငြးရငြးသားလကႏြကကြိုငတြပဖႊဲ႕မွား တိုကပႊဲမွား ဖွဈပွားခဲ့ပွီး အသကြ ၁၈ ႏွဈအရွယြ နႏြးေမွွးေအာငတြေယာကြ ကညွဆြနသြင့ကြာ သေဆုံးခဲ့ရသၫြ။ နႏြးေမွွးေအာငသြၫြ ထိုငြးနိုငငြံ၊ ဘနေကြာကမႊို႔တွငြ အလုပလြုပႏြေရာမွ ထိုအခွိနကြ အဘိုးဖွဈသူ၏ ဈာပနရွိသဖွင့ြ ရွာသို႔ ခၾတေတပွနလြာခဲ့ခွငြးဖွဈသၫြ။

“သမီးက သူ႕အဘိုးရဲ႕ေနာကဆြုံးခရီးကို လာႏႈတဆြကခြငွတြယဆြိုပွီး ပွနလြာတာ။ ရကလြညပႊီးရငြ ဘနေကြာကကြို ပွနသႊားရမွာ..” ဟု မိခငဖႊဈသူ ေဒါခြမြးလီက မွေပဲမွားကို အခွံခွွတႏြေရာက ပွနေပႊာပွနသၫြေ။

၂၀၁၆ ခုႏွဈ၊ ဒီဇငဘြာ ၁၉ ရကေႏြ႕သၫြ တိုငြးရငြးသားလကႏြကကြိုငအြဖွဲ႕မွား ဖွဈကွသည့ြ ရွမြးပွညပႊနလြညထြူေထာငေ႐ြးေကာငစြီ၊ ရွမြးပွညတြပမြေတာြ (RCSS/SSA) ႏွင့ြ ပေလာငြ(တအာငြး) လွတေမႊာကေ႐ြးတပမြေတာြ (TNLA) တို႔ ထိုရွာတွငြ တိုကပႊဲဖွဈပွားခဲ့သည့ေႏြ႕ ဖွဈသၫြ။

နႏြးေမွွးေအာငတြို႔၏ အိမအြေနာကဘြကတႊငြ ေတာငကြုႏြးကွီးတခုရွိပွီး ထိုေတာငကြုႏြးကို ထိႏြးခႈပထြားနိုငေ႐ြးအတွကြ တိုငြးရငြးသားလကႏြကကြိုငအြဖွဲ႕ အခငႊးခငႊး တိုကခြိုကမႊုေကွာင့ြ ဒသေခံ ၄ ဦး ကညွဆြနထြိမွနခြဲ႕ရပွီး ထိုသူမွားထဲမွ နႏြးေမွွးေအာငြ အသကဆြုံးရႈံးခဲ့ရခွငြးဖွဈသၫြ။

အိမေ႐ႊ႕တွငြ လကႏြကကြိုငတြပဖႊဲ႕မွားရွိနေပွီး သနတေဖႊင့ြ အဆကမြပွတြ ပဈခတႏြကွသေဖွင့ြ အိမေႏြာကေဖြးသို႔ ထွကသႊားပါက လွတေမႊာကႏြိုငမြညဟြု ယူဆပွီး မိခငဖႊဈသူ ေဒါခြမြးလီႏွင့ြ သမီးနႏြးေမွွးေအာငတြို႔က လကတႊဲလကႊ ဖခငဖႊဈသူက နႏြးေမွွးေအာငြ၏ ခွေထောကမြသနသြည့ြ ညီမငယကြို ေကွာပိုးကာ အိမေႏြာကေဖြးမွ မိသားစု ထွကေပႊးခဲ့ကွသၫြ။

‌ေဘးပတဝြႏြးကငွမႊ ရွာသားမွားကလၫြး နေအိမမႊားမွ ေရွာငေပႊးနကွသေဖွင့ြ မိခငေဒြါခြမြးလီႏွင့ြ သမီး နႏြးေမွွးေအာငတြို႔သၫြ သနတေကြညွဆြနမႊားအကွား တဦးကိုတဦး လကတႊဲကာ ေပွးထွကခြဲ႕ကွစဉြ ကညွဆြံထိမွနပႊီး နႏြးေမွွးေအာငြ လဲကသွွားခဲ့ခွငြး ဖွဈသၫြ။

“သမီးကို မူးေမ့လဲတယထြငပႊီး ေပွ႕ခွီဖို႔ အတငြးႏွိုးေသးတယြ။ ေမွွးေအာင႐ြဲ႕အဖေက ကမွခွေထောကမႊာ ေသွးမွငေတြာ့ ကမွကို ကညွထြိတယထြငႏြေတာ။ ကမွ ဘာမွမဖွဈဘူးဆိုေတာ့မွ သမီးကို ကွည့လြိုကတြယြ။ သမီးရဲ႕ ေခါငြးတည့တြည့မႊာ ကညွေပြါကထႊကသႊားတယေလြ” ဟု မိခငဖႊဈသူ နႏြးခမြးလီက ဆိုသၫြ။

ကညွထြိပွီးေနာကြ နႏြးေမွွးေအာငတြေယာကြ အသကပႊငြးပွငြး ၃ ကွိမ႐ႊူကာ အသကထႊကသႊားသဖွင့ြ ထိုနေရာတွငသြာ ထားခဲ့ရသၫြ။

“ကညွဆြနတႊကလၫြေး ဆကတြိုကြ၊ သမီးကိုလၫြး ကမွ မသယႏြိုငဘြူး။ အဲဒီနေရာမွာ ကမွထားခဲ့ရတယြ” ဟု မိခငဖႊဈသူက စိတထြိခိုကသြည့အြသံဖွင့ြ ပွနေပႊာပွသၫြ။

‌ေဒသခံမွားကို စဈေရွာင႐ြႏြ လာေရာကေခြါေဆြာငသြည့ြ ကားေပါသြို႔ မညသြို႔ေရာကသႊားသညကြို မသိေတာ့ဘဲ သမီးဖွဈသူကို ေပွ႕ခွီပွီး မေခါလြာနိုငသြည့အြတွကြ ယေန႕တိုငြ ဝမြးနၫြးစိတမြေကာငြးဖွဈနေမိသညဟြု မိခငြ နႏြးခမြးလီက ေပွာသၫြ။

“ကမွ ေတာေတြာလြန႕ပႊီး ဘာလုပ႐ြမွႏြးမသိဘူး။ ကားေပါတြကေတြာ့ သမီးကလၫြး မပါလာေတာ့ ငူငူငိုငငြိုငဖႊဈ။ ကမွကို အဲဒီအခွိနမႊာ တေယာကေယြာကြ လာတိုကမြိရငြ တခါတၫြး လဲကသွွားနိုငတြယြ။ ကမွစိတထြဲမွာ ဟာတာတာနဲ႕..” ဟု လွနခြဲ႕သည့ြ ၂ ႏွဈေကွာြ သမီးဖွဈသူ ကညွထြိမွနခြဲ႕ရခွိနကြ ခံစားမႈမွားကို ေပွာပွနသၫြေ။

လိမျမာပွီး မိသားစုကို တဖကတြလမြးမွ ဝငငႊေကူညီရွာဖွေပေးသူ၊ ငယ႐ႊယလႊႏြးပွီး အခွိနမြတနမြီ ကွွေသွားသူ နႏြးေမွွးေအာငကြို ဆုံးရႈံးလိုက႐ြခွငြးသၫြ သူတို႔မိသားစုအတွကြ မေမွွာလြင့ထြားသည့အြဖွဈဆိုးကွီး ဖွဈသၫြ။

“ကမွတို႔မွာ သမီးမရွိတဲ့ေနာကပြိုငြး ေရာဂါတွလၫြေး တမွိုးပွီး တမွိုးပါပဲ။ ေသွးတိုးလၫြး ရွိလာတယြ။ ေဆးေတွ ေသာကႏြရတေယြ။ မေသာက႐ြငြ ကမွႏွလုံးက ေအာင့ေအြာင့လြာတယြ” ဟု နႏြးေမွွးေအာငြ၏မိခငြ နႏြးခမြးလီက ေပွာပွသၫြ။

နႏြးခမြးလီတေယာကြ ယေန႕တိုငြ ဆူညံသံ၊ သနတေသြံမွား ကွားရပါက ႏွလုံးထဲမွ ေအာင့တြကလြာပွီး သမီး၏ဓာတပြုံကို မွငလႊွငလြၫြး ႏွလုံးေအာင့ကြာ အသက႐ႊူကွပလြာသဖွင့ြ နေအိမတႊငြ သမီးဓာတပြုံမွားကို လုံးဝ မခွိတထြားေတာ့ပါဟု ဆိုသၫြ။

တိုကပႊဲအတွငြး ကညွဆြနထြိမွႏြ သေဆုံးခဲ့သည့ြ နႏြးေမွွးေအာငြ။

“အိမမႊာ သမီးပုံတွေကို ပလတစြတဈနဲ႕ ထည့သြိမြးထားတယြ။ မွင႐ြငြ စိတမြထိႏြးနိုငဘြူး” ဟု မွနေဘြာငထြဲတွငြ ထည့ထြားသည့ြ နႏြးေမွွးေအာငြ၏ဓာတပြုံကို ပလတစြတဈအိတထြဲမွ ထုတပႊရငြး ေပွာပွသၫြ။

ထိုနၫြးတူ ထိုတိုကပႊဲအတွငြး ခွေထောကကြို ကညွထြိမွနခြဲ႕သည့ြ အသကြ ၅၆ ႏွဈအရွယြ ပါ့ေဆးတေယာကလြၫြး ၂ ႏွဈကွာခဲ့ပွီဖွဈသည့ြ လက႐ႊိအခွိနအြထိ ေကာငြးမွနစႊာ လမြးပွနမြေလွွာကႏြိုငေသြးသညကြို ေတွ႕မွင႐ြသၫြ။

ပါ့ေဆးသၫြ ၂၀၁၆ ခုႏွဈ၊ ဒီဇငဘြာ ၁၉ ရကေႏြ႕ မနကြ ၆ နာရီေကွာတႊငြ တိုကပႊဲဖွဈပွားမႈေကွာင့ြ ထွကေပႊးရနအြတွကြ အိမအြေပါထြပတႊငြ ေစာငသႊားယူခွိနတႊငြ လကႏြကကႊီးအပိုငြးအစက ႐ုတတြရကြ ကလွာပွီး ပါ့ေဆး၏ ခွေထောကကြို ထိမွနခြဲ႕သၫြ။

“အိမေပြါေ႐ြာကေတြာ့ သၾတေတာဖွင့လြိုကတြဲ႕အခွိနမႊာပဲ လကႏြကကႊီးက အိမေပြါကြလွာတယြ။ ကမွကို ရွပပႊီး ထိသွားတာ။ ခွေထောကကြို ထိသွားတယြ” ဟု သူ၏ခွေထောကကြိုပွပွီး အဖွဈအပကွကြို ပွနေပႊာပွသၫြ။

တိုကပႊဲပွငြးထနမႊုေကွာင့ြ အိမႏြီးခငႊးမွားက နီးစပ႐ြာသို႔ ေပွးလွွားေရွာင႐ႊားနကွေပွီး ရွာထဲတွငြ အသကကႊီးသည့ြ ပါ့ေဆးတို႔ လငမြယားႏွဈေယာကသြာ ကႏွခြဲ႕သၫြ။

“အိမႏြီးနားခငႊးတွကေတော့ ဆိုငကြယကြိုယစြီနဲ႕ ထွကေပႊးကွပွီ။ ခွေထောကကြ ေခွ ၂ ေခွာငြးထိသွားတယြ။ လငမြယား ၂ ေယာကတြၫြး ဘာေဆးမွလၫြး မရွိဘူး။ ဟငြးခတအြခွိုမႈန႕ပြဲ ထည့႐ြတယြ။ စကၾကဴလိပႏြဲ႕ အုပတြယြ” ဟု ပါ့ေဆးက မကွ႐ြညမႊားဝဲကာ ေပွာပွနသၫြေ။

သူမ၏ခွေထောကြ ကညွထြိမွနဒြဏ႐ြာကို ေဆးကုသရႏြ မညသြည့လြကႏြကကြိုငအြဖွဲ႕အစၫြးမွ လာေရာကကြူညီ ေထာကပြံ႕မႈ မရွိသကဲ့သို႔ လာေရာကေတြာငြးပနခႊငြးလၫြး တစုံတရာမွွ မရွိေကွာငြး ပါ့ေဆးက ရငဖႊင့ပႊသၫြ။

“ေနာကဆြုံးေတာ့ ပွညသြူတွေက ငွလၫြေးကုႏြ၊ ဒဏ႐ြာတွလၫြေးရ” ဟု သူမ၏ခွေထောကကြိုကိုငကြာ ဝမြးနၫြးစွာဖွင့ြ ေပွာသၫြ။

ပါ့ေဆး၏ ခွေခွောငြးတေခွာငြးကို ဖွတလြိုက႐ြပွီး ဒဏ႐ြာေကွာင့ြ လက႐ႊိမွာ လမြးေဝးေဝးေလွွာက႐ြႏြ ခကခြဲနေဆဲဖွဈကာ ရာသီဥတုေအးလွွငလြၫြး အလွနကြိုကခြဲသညဟြု ဆိုပါသၫြ။

သီေပါႏွင့ြ နမျမတူလမြးမေပါ႐ႊိ ပနလြုံေကွးရွာတွငြ အခွိနမြေရွး လကႏြကကြိုငတြပဖႊဲ႕မွား ထိပတြိုကေတႊ႕ဆုံမႈ ဖွဈလာနိုငသြဖွင့ြ ဒသေခံမွားသၫြ ေကွာကမြဲ၊ လားရွိုးႏွင့ြ ေနာငခႊိုဒသေမွားသို႔ ေပွာငြးေရွွ႕နေထိုငကႊပွီး တခွို႔ ငွေကွေးမဆငမြပွေသူမွားမွာ ပနလြုံေကွးရွာရွိ မိမိနေအိမအြနီးတွငြ ဗုံးခိုကငႊးမွားတူးကာ နေထိုငကႊရသၫြ။

“တိုကပႊဲက အမွိုးသမီးတွေသာမက ပွညသြူတွေအားလုံး အရႈံးပါပဲ။ သေတဲ့သူသရေပွီ။ ကညွထြိတဲ့သူကထိ။ ဒါေတွ ဘယသြူက လာကူညီလို႔လဲ။ ကိုယ့ဘြာသာကိုယပြဲ ဖွရွေငြးရတယေလြ။ အလုပလြၫြးရႈံးတယြ” ဟု ပါ့ေဆးက တုန႐ြီနသေည့အြသံဖွင့ြ ေပွာသၫြ။

သီေပါႏွင့ြ နမျမတူကားလမြး တေလွွာကေပြါ႐ႊိ ကွေရွာမွားတွငြ နေထိုငကႊသည့ြ အမွိုးသမီးမွားသၫြ လကႏြကကြိုငတြပဖႊဲ႕မွားကို ေကွာကႏြရသေဖွင့ြ နိဈစဓူဝ စိုးရိမစြိတမႊားဖွင့ြ နေထိုငႏြရသေညဟြု ဒသအေတွငြးနေထိုငသြည့ြ အမွိုးသမီးမွားက ေပွာသၫြ။

တခွို႔အမွိုးသမီးမွားသၫြ တိုကပႊဲဖွဈပွားမႈေကွာင့ြ ထွကေပႊးရခွိနတႊငြ ထိခိုကဒြဏ႐ြာမွား ရခဲ့ကွသၫြ။

“တိုကပႊဲဖွဈေတာ့ ထွကေပႊးတယြ။ အေရးထဲ ေထာလြာဂွီေမွာကလြို႔ ကမွတို႔ အမွိုးသမီး ၄ ေယာကြ ဒဏ႐ြာတွရတေယြ။ အသကအြနၾတရာယြ မစိုးရိမ႐ြပမေယ့ြ ကမွဆိုရငြ မကွႏႊာေတွ ေယာငပႊီး လကကႊိုးတယြ” ဟု အသကြ ၆၀ အရွယ႐ႊိသည့ြ မိုငြးမုေကွးရွာမွ ပါ့မွက ေပွာသၫြ။

ယခုအခွိနတႊငြ တိုကပႊဲတွေငွိမႏြေသောလြၫြး မညသြည့အြခွိႏြ ပွနဖႊဈမညကြို မသိရွိသဖွင့ြ ဘာမွမလုပႏြိုငေကႊာငြးလၫြး ပါ့မွက ေပွာပွသၫြ။

“အခု ဘာမွမစိုက႐ြဲဘူး။ ကွွဲ၊ ႏွား၊ ကွကတႊလၫြေး မေမွးရဲဘူး။ တိုကပႊဲဖွဈရငြ လူက ကိုယလႊတ႐ြုႏြးလို႔ ရပမေယ့ြ တိရဈဆာနတႊေက ေခါသႊားရခကတြယေလြ” ဟု ပါ့မွကဆိုသၫြ။

တိုငြးရငြးသားအခငႊးခငႊး နယမႊေလုသည့ြ တိုကပႊဲမွားသၫြ အဓိပျပာယမြရွိေကွာငြး၊ ပွညသြူလူထုသာ အထိနာပွီး သေဆုံးနရေကွောငြး တိုကပႊဲဖွဈပွားသည့ြ ဒသေမွားတွငြ နေထိုငသြည့ြ အမွိုးသမီးမွားက ေပွာသၫြ။

နႏြးေမွွးေအာငတြို႔ မိသားစု၏ နေအိမေႏြာကေဖြး ေတာငကြုႏြးတခုကို ပိုငဆြိုငဖြို႔ စဈေရးဖွင့ြ အပွငြးအထႏြ တိုကခြိုက႐ြယူရႏြ ကွိုးစားရငြး နႏြးေမွွးေအာငတြေယာကြ အသကဆြုံးရႈံးခဲ့ရေသာလြၫြး ထိုေတာငကြုႏြးကို မညသြည့အြတွကြ ပိုငဆြိုငလြိုကွသညကြို နႏြးေမွးေအာငြ၏မိသားစုက သိနားလညခႊင့ြ မရွိခဲ့ေပ။

“ဘယအြဖွဲ႕မဆို ကမွတို႔အိမေႏြာကဘြကကြ ကုႏြးကို လိုခငွကႊတယြ။ အဲဒီေတာငကြုႏြးကို လုလို႔ ကမွရဲ႕သမီး အသကလြၫြး ေပးဆပလြိုက႐ြပွီ။ ကမွလၫြး ဘာမွ နားမလညေတြာ့ဘူး” ဟု နႏြးခမြးလီက ဆိုသၫြ။

ပနလြုံေကွးရွာ၏ ပတပြတလြည႐ႊိ စိမြးစိုနသေည့ြ ေတာငကြုႏြးမွားေပါတႊငြ လကႏြကကြိုငတြပဖႊဲ႕မွား အပွိုငအြဆိုငြ တပစႊဲထားသဖွင့ြ ထိပတြိုက႐ြငဆြိုငတြိုကပႊဲမွား ဆကလြကမြဖွဈပွားရႏြ ဒသေခံမွားက ေန႕စဉြ ဆုေတာငြးနကွရေသၫြ။

နႏြးဆိုငႏႊမြ

(hiburma.net ဝကဘြဆြိုကမႊ ပွနလြညေဖြာပႊသၫြ။)


Zawgyi Version

မကုစားနိုငၾသျည့ ဒဏျရာမြားႏွျင့ ပနႀလဳံေကြးရွာ
နျနးဆိုငျနႇျမ

ပတျပတၾလညၾတႇျင ေတာငၾကဳျနးမြား ဝျနးရံထားသျည့ ရွာကေလးထဲမွ အုတျဖႇျင့ အခိုငျအမာ ေဆာကၾလဳပၾထားသျည့ အိမႁမြားတွျင ကၫြၾဆနႀထိမွနၾထားသျည့ ပွျနးပဲ့ဒဏျရာမြားႏွျင့ ပွျည့ႏွကျနသေျည။ အိမႀတိဳျငးလိုလို တံခါးမြားပိတၾထားပွီး တရွာလုံးလျညး တိတႀဆိတျငႇိမၾသကျနသေျည့ ထိုနေရာသျည ရွျမးပွညျနၾယ ေမွာကၿပိဳျငး၊ သီေပါမွို႔နၾယ၊ ပနႀလဳံေကြးရွာ ဖွဈသျည။

ပနႀလဳံေကြးရွာသျည သီေပါႏွျင့ နမ်မတူကားလျမးေပါၾတႇျင တညျရႇိသျည့ မွို႔မကြ၊ ေတာမကြ ေကြးရွာေလးတရွာဖွဈပွီး ၂၀၁၆ ခုႏွဈမွ စတငၾကာ လကျရႇိအခြိနႀထိ တိုကျပႇဲမြား မကွာခဏ ဖွဈပွားနသေျည့နေရာလျညး ဖွဈသျည။

၂၀၁၆ ခုႏွဈ၊ ဒီဇငၾဘာလတွျင ထိုနေရာ၌ တိုျငးရျငးသားလကျနကႀကိဳငၾတပျဖႇဲ့မြား တိုကျပႇဲမြား ဖွဈပွားခဲ့ပွီး အသၾက ၁၈ ႏွဈအရွၾယ နျနးေမွွးေအာငၾတေယာၾက ကၫြၾဆနၾသျင့ကာ သေဆုံးခဲ့ရသျည။ နျနးေမွွးေအာငၾသျည ထိုျငးနိုငၿငံ၊ ဘနေၾကာကျမႇို႔တွျင အလုပၾလဳပျနေရာမွ ထိုအခြိနၾက အဘိုးဖွဈသူ၏ ဈာပနရွိသဖွျင့ ရွာသို႔ ခေတ်တပွနၾလာခဲ့ခွျငးဖွဈသျည။

“သမီးက သူ႕အဘိုးရဲ႕ေနာကႀဆဳံးခရီးကို လာႏႈတၾဆကျခငြၾတယႀဆိဳပွီး ပွနၾလာတာ။ ရကၾလညျပႇီးရျင ဘနေၾကာကႀကိဳ ပွနၾသႇားရမွာ..” ဟု မိခငျဖႇဈသူ ေဒါျချမးလီက မွေပဲမြားကို အခွံခႊတျနေရာက ပွနျပႇောပွနသေျည။

၂၀၁၆ ခုႏွဈ၊ ဒီဇငၾဘာ ၁၉ ရကေျန႕သျည တိုျငးရျငးသားလကျနကႀကိဳငျအဖွဲ႕မြား ဖွဈကွသျည့ ရွျမးပွညျပႇနၾလညၾထဴေထာငေျရးေကာငၿစီ၊ ရွျမးပွညၾတပျမေတာျ (RCSS/SSA) ႏွျင့ ပေလာျင(တအာျငး) လွတျမႇောကေျရးတပျမေတာျ (TNLA) တို႔ ထိုရွာတွျင တိုကျပႇဲဖွဈပွားခဲ့သျည့ေန႕ ဖွဈသျည။

နျနးေမွွးေအာငႀတိဳ႕၏ အိမျအေနာကၾဘကၾတႇျင ေတာငၾကဳျနးကွီးတခုရွိပွီး ထိုေတာငၾကဳျနးကို ထိျနးခြုပၾထားနိုငေျရးအတွၾက တိုျငးရျငးသားလကျနကႀကိဳငျအဖွဲ႕ အခငြျးခငြျး တိုကၿခိဳကျမႇုေကွာျင့ ဒသေခံ ၄ ဦး ကၫြၾဆနႀထိမွနၿခဲ့ရပွီး ထိုသူမြားထဲမွ နျနးေမွွးေအာျင အသကႀဆဳံးရႈံးခဲ့ရခွျငးဖွဈသျည။

အိမျရႇေ့တွျင လကျနကႀကိဳငၾတပျဖႇဲ့မြားရွိနေပွီး သနေတျဖႇျင့ အဆကျမပွၾတ ပဈခတျနကွေသဖွျင့ အိမေျနာကေျဖးသို႔ ထွကၾသႇားပါက လွတျမႇောကၿနိဳငျမညၾဟဳ ယူဆပွီး မိခငျဖႇဈသူ ေဒါျချမးလီႏွျင့ သမီးနျနးေမွွးေအာငႀတိဳ႕က လကၾတႇဲလကြျ ဖခငျဖႇဈသူက နျနးေမွွးေအာျင၏ ခွေထောကျမသနၾသျည့ ညီမငယႀကိဳ ေကြာပိုးကာ အိမေျနာကေျဖးမွ မိသားစု ထွကျပႇေးခဲ့ကွသျည။

ေဘးပတျဝျနးကငြျမႇ ရွာသားမြားကလျညး နေအိမႁမြားမွ ေရွာငျပႇေးနကွေသဖွျင့ မိခငေျဒါျချမးလီႏွျင့ သမီး နျနးေမွွးေအာငႀတိဳ႕သျည သနေတၾကၫြၾဆနႁမြားအကွား တဦးကိုတဦး လကၾတႇဲကာ ေပွးထွကၿခဲ့ကွစျဉ ကၫြႀဆံထိမွနျပႇီး နျနးေမွွးေအာျင လဲကသႊားခဲ့ခွျငး ဖွဈသျည။

“သမီးကို မူးေမ့လဲတယၾထငျပႇီး ေပွ႕ခြီဖို႔ အတျငးႏွိုးေသးတၾယ။ ေမွွးေအာငၿရဲ႕အဖေက ကမြခွေထောကျမႇာ ေသွးမွငေၾတာ့ ကမြကို ကၫြႀထိတယၾထငျနေတာ။ ကမြ ဘာမွမဖွဈဘူးဆိုေတာ့မွ သမီးကို ကွျည့လိုကၾတၾယ။ သမီးရဲ႕ ေခါျငးတျည့တျည့မွာ ကၫြေျပါကၾထႇကၾသႇားတယေၾလ” ဟု မိခငျဖႇဈသူ နျနးချမးလီက ဆိုသျည။

ကၫြႀထိပွီးေနာၾက နျနးေမွွးေအာငၾတေယာၾက အသကျပႇျငးပွျငး ၃ ကွိမျရႇူကာ အသကၾထႇကၾသႇားသဖွျင့ ထိုနေရာတွငၾသာ ထားခဲ့ရသျည။

“ကၫြၾဆနၾတႇကေလျညး ဆကႀတိဳၾက၊ သမီးကိုလျညး ကမြ မသယၿနိဳငၾဘဴး။ အဲဒီနေရာမွာ ကမြထားခဲ့ရတၾယ” ဟု မိခငျဖႇဈသူက စိတႀထိခိုကၾသျည့အသံဖွျင့ ပွနျပႇောပွသျည။

ေဒသခံမြားကို စဈေရွာငျရျန လာေရာကေျခါေၾဆာငၾသျည့ ကားေပါႀသိဳ႕ မညႀသိဳ႕ေရာကၾသႇားသညႀကိဳ မသိေတာ့ဘဲ သမီးဖွဈသူကို ေပွ႕ခြီပွီး မေခါၾလာနိုငၾသျည့အတွၾက ယေန႕တိုျင ဝျမးနျညးစိတျမေကာျငးဖွဈနေမိသညၾဟဳ မိချင နျနးချမးလီက ေပွာသျည။

“ကမြ ေတာေၾတာၾလျန႕ပွီး ဘာလုပျရမွျနးမသိဘူး။ ကားေပါၾတကေၾတာ့ သမီးကလျညး မပါလာေတာ့ ငူငူငိုငၿငိဳငျဖႇဈ။ ကမြကို အဲဒီအခြိနျမႇာ တေယာကေၾယာၾက လာတိုကၿမိရျင တခါတျညး လဲကသႊားနိုငၾတၾယ။ ကမြစိတႀထဲမွာ ဟာတာတာနဲ႕..” ဟု လွနၿခဲ့သျည့ ၂ ႏွဈေကြာျ သမီးဖွဈသူ ကၫြႀထိမွနၿခဲ့ရခြိနၾက ခံစားမႈမြားကို ေပွာပွနသေျည။

လိမ်မာပွီး မိသားစုကို တဖကၾတလျမးမွ ဝငျငႇေကူညီရွာဖွေပေးသူ၊ ငယျရႇယၾလႇျနးပွီး အခြိနျမတနၿမီ ကွွေသွားသူ နျနးေမွွးေအာငႀကိဳ ဆုံးရႈံးလိုကျရခွျငးသျည သူတို႔မိသားစုအတွၾက မေမႊာၾလျင့ထားသျည့အဖွဈဆိုးကွီး ဖွဈသျည။

“ကမြတို႔မွာ သမီးမရွိတဲ့ေနာကၿပိဳျငး ေရာဂါတွလေျညး တမြိုးပွီး တမြိုးပါပဲ။ ေသွးတိုးလျညး ရွိလာတၾယ။ ေဆးေတွ ေသာကျနရေတၾယ။ မေသာကျရျင ကမြႏွလုံးက ေအာျင့ေအာျင့လာတၾယ” ဟု နျနးေမွွးေအာျင၏မိချင နျနးချမးလီက ေပွာပွသျည။

နျနးချမးလီတေယာၾက ယေန႕တိုျင ဆူညံသံ၊ သနေတႀသံမြား ကွားရပါက ႏွလုံးထဲမွ ေအာျင့တကၾလာပွီး သမီး၏ဓာတၿပဳံကို မွငႂလႊငၾလျညး ႏွလုံးေအာျင့ကာ အသကျရႇူကွပၾလာသဖွျင့ နေအိမၾတႇျင သမီးဓာတၿပဳံမြားကို လုံးဝ မခြိတၾထားေတာ့ပါဟု ဆိုသျည။

“အိမျမႇာ သမီးပုံတွေကို ပလတျစတဈနဲ႕ ထျည့သိျမးထားတၾယ။ မွငျရျင စိတျမထိျနးနိုငၾဘဴး” ဟု မွနေၾဘာငႀထဲတွျင ထျည့ထားသျည့ နျနးေမွွးေအာျင၏ဓာတၿပဳံကို ပလတျစတဈအိတႀထဲမွ ထုတျပႇရျငး ေပွာပွသျည။

ထိုနျညးတူ ထိုတိုကျပႇဲအတွျငး ခွေထောကႀကိဳ ကၫြႀထိမွနၿခဲ့သျည့ အသၾက ၅၆ ႏွဈအရွၾယ ပါ့ေဆးတေယာကၾလျညး ၂ ႏွဈကွာခဲ့ပွီဖွဈသျည့ လကျရႇိအခြိနျအထိ ေကာျငးမွနျစႇာ လျမးပွနျမေလႊာကၿနိဳငေၾသးသညႀကိဳ ေတွ႕မွငျရသျည။

ပါ့ေဆးသျည ၂၀၁၆ ခုႏွဈ၊ ဒီဇငၾဘာ ၁၉ ရကေျန႕ မနၾက ၆ နာရီေကြာၾတႇျင တိုကျပႇဲဖွဈပွားမႈေကွာျင့ ထွကျပႇေးရနျအတွၾက အိမျအေပါၾထပၾတႇျင ေစာငၾသႇားယူခြိနၾတႇျင လကျနကၾကႇီးအပိုျငးအစက ႐ုတၾတရၾက ကလြာပွီး ပါ့ေဆး၏ ခွေထောကႀကိဳ ထိမွနၿခဲ့သျည။

“အိမေျပါေျရာကေၾတာ့ သေတ်တာဖွျင့လိုကႀတဲ့အခြိနျမႇာပဲ လကျနကၾကႇီးက အိမေျပါၾကလြာတၾယ။ ကမြကို ရွပျပႇီး ထိသွားတာ။ ခွေထောကႀကိဳ ထိသွားတၾယ” ဟု သူ၏ခွေထောကႀကိဳပွပွီး အဖွဈအပကြႀကိဳ ပွနျပႇောပွသျည။

တိုကျပႇဲပွျငးထနျမႇုေကွာျင့ အိမၿနီးခငြျးမြားက နီးစပျရာသို႔ ေပွးလွွားေရွာငျရႇားနကွေပွီး ရွာထဲတွျင အသကၾကႇီးသျည့ ပါ့ေဆးတို႔ လငျမယားႏွဈေယာကၾသာ ကႏြၿခဲ့သျည။

“အိမၿနီးနားခငြျးတွကေတော့ ဆိုငၾကယႀကိဳယၿစီနဲ႕ ထွကျပႇေးကွပွီ။ ခွေထောကၾက ေခွ ၂ ေခြာျငးထိသွားတၾယ။ လငျမယား ၂ ေယာကၾတျညး ဘာေဆးမွလျညး မရွိဘူး။ ဟျငးခတျအခြိုမႈျန႕ပဲ ထျည့ရတၾယ။ စက်ကဴလိပၿနဲ႕ အုပၾတၾယ” ဟု ပါ့ေဆးက မကြျရညႁမြားဝဲကာ ေပွာပွနသေျည။

သူမ၏ခွေထောၾက ကၫြႀထိမွနျဒဏျရာကို ေဆးကုသရျန မညၾသျည့လကျနကႀကိဳငျအဖွဲ႕အစျညးမွ လာေရာကၾကဴညီ ေထာကၿပံ့မႈ မရွိသကဲ့သို႔ လာေရာကေၾတာျငးပနျခႇျငးလျညး တစုံတရာမႊ မရွိေကွာျငး ပါ့ေဆးက ရငျဖႇျင့ပွသျည။

“ေနာကႀဆဳံးေတာ့ ပွညၾသဴတွေက ငွလေျညးကုျန၊ ဒဏျရာတွလေျညးရ” ဟု သူမ၏ခွေထောကႀကိဳကိုငၾကာ ဝျမးနျညးစွာဖွျင့ ေပွာသျည။

ပါ့ေဆး၏ ခွေခြောျငးတေခြာျငးကို ဖွတႀလိဳကျရပွီး ဒဏျရာေကွာျင့ လကျရႇိမွာ လျမးေဝးေဝးေလႊာကျရျန ခကၿခဲနေဆဲဖွဈကာ ရာသီဥတုေအးလႊငၾလျညး အလွနႀကိဳကၿခဲသညၾဟဳ ဆိုပါသျည။

သီေပါႏွျင့ နမ်မတူလျမးမေပါျရႇိ ပနႀလဳံေကြးရွာတွျင အခြိနျမေရွး လကျနကႀကိဳငၾတပျဖႇဲ့မြား ထိပႀတိဳကၾတႇေ့ဆုံမႈ ဖွဈလာနိုငၾသဖွျင့ ဒသေခံမြားသျည ေကြာကၿမဲ၊ လားရွိုးႏွျင့ ေနာငႃခြိုဒသေမြားသို႔ ေပွာျငးေရွွ႕နေထိုငၾကႇပွီး တခြို႔ ငွေကွေးမဆငျမပွေသူမြားမွာ ပနႀလဳံေကြးရွာရွိ မိမိနေအိမျအနီးတွျင ဗုံးခိုကငြျးမြားတူးကာ နေထိုငၾကႇရသျည။

“တိုကျပႇဲက အမြိုးသမီးတွေသာမက ပွညၾသဴတွေအားလုံး အရႈံးပါပဲ။ သေတဲ့သူသရေပွီ။ ကၫြႀထိတဲ့သူကထိ။ ဒါေတွ ဘယၾသဴက လာကူညီလို႔လဲ။ ကိုၾယ့ဘာသာကိုယၿပဲ ဖွရွေျငးရတယေၾလ။ အလုပၾလျညးရႈံးတၾယ” ဟု ပါ့ေဆးက တုနၿရီနသေျည့အသံဖွျင့ ေပွာသျည။

သီေပါႏွျင့ နမ်မတူကားလျမး တေလႊာကေျပါျရႇိ ကြေရွာမြားတွျင နေထိုငၾကႇသျည့ အမြိုးသမီးမြားသျည လကျနကႀကိဳငၾတပျဖႇဲ့မြားကို ေကွာကျနရေသဖွျင့ နိဈစဓူဝ စိုးရိမၿစိတႁမြားဖွျင့ နေထိုငျနရေသညၾဟဳ ဒသေအတွျငးနေထိုငၾသျည့ အမြိုးသမီးမြားက ေပွာသျည။

တခြို႔အမြိုးသမီးမြားသျည တိုကျပႇဲဖွဈပွားမႈေကွာျင့ ထွကျပႇေးရခြိနၾတႇျင ထိခိုကျဒဏျရာမြား ရခဲ့ကွသျည။

“တိုကျပႇဲဖွဈေတာ့ ထွကျပႇေးတၾယ။ အေရးထဲ ေထာၾလာဂြီေမွာကႀလိဳ႕ ကမြတို႔ အမြိုးသမီး ၄ ေယာၾက ဒဏျရာတွရေတၾယ။ အသကျအန်တရာၾယ မစိုးရိမျရပမေၾယ့ ကမြဆိုရျင မကြျနႇာေတွ ေယာငျပႇီး လကႄကြိုးတၾယ” ဟု အသၾက ၆၀ အရွယျရႇိသျည့ မိုျငးမုေကြးရွာမွ ပါ့မွက ေပွာသျည။

ယခုအခြိနၾတႇျင တိုကျပႇဲတွေငွိမျနေသောၾလျညး မညၾသျည့အခြိျန ပွနျဖႇဈမညႀကိဳ မသိရွိသဖွျင့ ဘာမွမလုပၿနိဳငၾကႇောျငးလျညး ပါ့မွက ေပွာပွသျည။

“အခု ဘာမွမစိုကၿရဲဘူး။ ကႊဲ၊ ႏွား၊ ကွကၾတႇလေျညး မေမွးရဲဘူး။ တိုကျပႇဲဖွဈရျင လူက ကိုယၾလႇတျရဳျနးလို႔ ရပမေၾယ့ တိရဈဆာနၾတႇေက ေခါၾသႇားရခကၾတယေၾလ” ဟု ပါ့မွကဆိုသျည။

တိုျငးရျငးသားအခငြျးခငြျး နယျမႇေလုသျည့ တိုကျပႇဲမြားသျည အဓိပ်ပာယျမရွိေကွာျငး၊ ပွညၾသဴလူထုသာ အထိနာပွီး သေဆုံးနရေကွောျငး တိုကျပႇဲဖွဈပွားသျည့ ဒသေမြားတွျင နေထိုငၾသျည့ အမြိုးသမီးမြားက ေပွာသျည။

နျနးေမွွးေအာငႀတိဳ႕ မိသားစု၏ နေအိမေျနာကေျဖး ေတာငၾကဳျနးတခုကို ပိုငႀဆိဳငၿဖိဳ႕ စဈေရးဖွျင့ အပွျငးအထျန တိုကၿခိဳကျရယူရျန ကွိုးစားရျငး နျနးေမွွးေအာငၾတေယာၾက အသကႀဆဳံးရႈံးခဲ့ရေသာၾလျညး ထိုေတာငၾကဳျနးကို မညၾသျည့အတွၾက ပိုငႀဆိဳငႀလိဳကွသညႀကိဳ နျနးေမွးေအာျင၏မိသားစုက သိနားလညျခႇျင့ မရွိခဲ့ေပ။

“ဘယျအဖွဲ႕မဆို ကမြတို႔အိမေျနာကၾဘကၾက ကုျနးကို လိုခငြၾကႇတၾယ။ အဲဒီေတာငၾကဳျနးကို လုလို႔ ကမြရဲ႕သမီး အသကၾလျညး ေပးဆပႀလိဳကျရပွီ။ ကမြလျညး ဘာမွ နားမလညေၾတာ့ဘူး” ဟု နျနးချမးလီက ဆိုသျည။

ပနႀလဳံေကြးရွာ၏ ပတျပတၾလညျရႇိ စိျမးစိုနသေျည့ ေတာငၾကဳျနးမြားေပါၾတႇျင လကျနကႀကိဳငၾတပျဖႇဲ့မြား အပွိုငျအဆိုျင တပျစႇဲထားသဖွျင့ ထိပႀတိဳကျရငႀဆိဳငႀတိဳကျပႇဲမြား ဆကၾလကျမဖွဈပွားရျန ဒသေခံမြားက ေန႕စျဉ ဆုေတာျငးနကွေရသျည။

နျနးဆိုငျနႇျမ

(hiburma.net ဝကၾဘႀဆိဳကျမႇ ပွနၾလညေျဖာျပႇသျည။)

Source : DVB