fbpx

နိုင္ခဏာကြန္၊ အီဗရာဟင္ေသာကႏွင့္ တရားမွ်တမႈ

တရားသူႀကီး ဟူသည္မွာ မွန္ကန္စြာ တရားစီရင္ေရးအတြက္ ဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ရွိသူ တေယာက္ ျဖစ္သည္။ တရားသူႀကီးတေယာက္၏ ဆင္ျခင္တုံတရားကို ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်လိဳက္ေသာ စီရင္ခ်က္အေပၚတြင္ အေျချပဳ ေလ့လာသိရွိနိုင္သည္။

တရားစီရင္ေရးအာဏာ ဆိုသည္မွာလည္း တရားခြင္ေပၚ ေရာက္ရွိလာေသာ အမႈကိစၥရပ္အတြက္ အမွန္တရားႏွင့္ အမ်ားအက်ိဳးအတြက္ ျပည္သူလူထုက ယုံၾကည္စြာ အပ္ႏွံထားေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္မွ်သာ ျဖစ္သည္။

ကိုယ္ပိုင္ေမြးရာပါ အခြင့္အာဏာကား မဟုတ္ေခ်။ အဆိုပါလူထုက ယုံၾကည္စြာ အပ္ႏွံထားေသာ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို အလြဲသုံးစား မျပဳသင့္။ ယင္းကို အလြဲသုံးစားျပဳမိခဲ့ပါက ျပည္သူကို ေစာ္ကားျခင္း မည္ေပသည္။ ဤသည္ကို တရားသူႀကီး လုပ္မည့္သူမ်ား အစဥ္သတိခ်ပ္သင့္သည္။

မွန္ကန္စြာ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္သည္ တရားသူႀကီးတြင္သာ တာဝန္ရွိေသာေၾကာင့္ အဆိုပါ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္ အာဏာသည္ ဥပေဒႏွင့္ေလ်ာ္ညီ လြတ္လပ္စြာ စီရင္ပိုင္ခြင့္ရွိရန္ လိုသည္။ တစုံတဦး၊ သို႔မဟုတ္ အထက္အဖြဲ႕အစည္း၊ သို႔မဟုတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ကာကြယ္ေရးတို႔၏ လြမ္းမိုး ခ်ဳပ္ကိုင္မႈရွိပါက လြတ္လပ္ေသာ တရားစီရင္ေရးျဖစ္ရန္ မလြယ္။

တနည္းဆိုေသာ္ “ဥပေဒအထက္တြင္ မည္သူမည္သူမွ် မရွိေစရ” ဟူေသာ အဆိုသည္ လြတ္လပ္စြာ တရားစီရင္ခြင့္ကို ေတာင္းဆိုထားခ်က္တခုပင္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္ ေႂကြးေၾကာ္သံတို႔ကား မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ မေျပာင္းနိုင္ေသာ အမူအက်င့္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေစ၊ ဥပေဒအထက္တြင္ အထက္အႀကီးအကဲတို႔၏ ဖိအားျဖင့္ လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္ျခင္းတို႔ ရွိတတ္ၿမဲပင္။ ယခင္က ရွိလည္း ရွိခဲ့သည္။ ရွိေနဆဲလည္း ျဖစ္သည္ကိုလည္း ေတြ႕ေနရေသးသည္။

ဤသို႔ အထက္အဖြဲ႕အစည္း၏ လႊမ္းမိုးမႈ ရွိပင္ရွိျငားေသာ္လည္း တရားသူႀကီး တေယာက္အေနျဖင့္ လက္မခံသင့္။ မိမိတို႔ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုခဲ့ေသာ အဂတိမလိုက္စားဘဲ တရားစီရင္ေရးကို မေမ့ၾကရန္ လိုသည္။ ထို႔အျပင္ ယင္းသို႔ လႊမ္းမိုးမႈကို လက္ခံျပဳမူ ဆုံးျဖတ္ျခင္းျဖင့္ မိမိ၏ “ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး”ကို ထိခိုက္ေစသည့္အျပင္ မိမိ၏ ကိုယ္ပိုင္ဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ကို အေစာ္ကားခံလိုက္ရျခင္းလည္း ျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူအပ္သည္။ ထိုသို႔ ေစာ္ကားခံရျခင္းကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ တုံ႕ျပန္ရဲေသာ သူရဲေကာင္း တရားသူႀကီး တေယာက္အေၾကာင္းကို မၾကာေသးမီက ဖတ္ရႈခြင့္ရခဲ့သည္။ ထိုသူမွာ ျမန္မာတရားသူႀကီးကား မဟုတ္။ ထိုင္းနိုင္ငံေတာင္ပိုင္း “ယလာခရိုင္”က ခရိုင္တရားသူႀကီး ‘နိုင္ခဏာကြန္ ဖိန္းခ်န’ ပင္ ျဖစ္သည္။

ထိုင္းတရားသူႀကီး၏ ျဖစ္စဥ္မွာ ထိုင္းစစ္တပ္က နိုင္ငံေတာ္ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ လူပုဂၢိုလ္ ငါးဦးအား စြဲခ်က္တင္ထားသည္။ ထိုပုဂၢိုလ္မ်ားထဲက သုံးဦးအား ေသဒဏ္ေပးရန္ႏွင့္ က်န္ႏွစ္ဦးအား တသက္တကြၽန္းဒဏ္ေပးရန္ အထက္မွ ၫႊန္ၾကားခ်က္ေပးျခင္း ခံရသည္။ သို႔ရာတြင္ ထိုင္းတပ္မေတာ္၏ စြဲဆိုခ်က္မွာ အေထာက္အထား ခိုင္လုံမႈ အားနည္းေနသည့္အျပင္ ျပည့္စုံမႈမရွိသည္ကို အမႈအေနအထားအရ ေတြ႕ေနရသည္။ အမႈအေနအထားအရ ျပည့္စုံမႈမရွိေသာ တပ္မေတာ္၏ စြဲဆိုခ်က္မွာ တရားသူႀကီးတေယာက္၏ ဆင္ျခင္တုံတရားအရ စြဲခ်က္တင္ရန္ အခက္အခဲ ရွိေနသည္။ တရားစြဲဆို၍ ေသဒဏ္ေပးရန္ အထက္ဖိအားကလည္း ျပင္းထန္ေနဟန္ရွိသည္။ ဤသည္မွာ ခရိုင္တရားသူႀကီး “နိုင္ခဏကြန္”တေယာက္ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ Dilemma တခုပင္ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ သင္ ျဖစ္ေနလွ်င္ ယင္းသို႔ေသာ အေျခအေနကို  မည္သို႔ ဆုံးျဖတ္ပါမည္နည္း။

မိမိ၏ ကိုယ္ပိုင္ဂုဏ္သိကၡာ၊ မိမိ၏ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးႏွင့္ အေစာ္ကားခံလိုက္ရေသာ အထက္အမိန႔္အား နာခံျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ ကိုယ္က်ိဳးစီပြားတို႔ၾကားတြင္ လူသားတေယာက္အေနျဖင့္ ေ႐ြးခ်ယ္ရ အလြန္ခက္ခဲေပလိမ့္မည္။ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ မိမိကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးအတြက္ ေ႐ြးခ်ယ္လိုက္သည္ႏွင့္တၿပိဳင္တည္း ဘဝႏွင့္ အသက္အတြက္ အႏၱရာယ္ပင္ ရွိနိုင္သည္။ တဖန္ အထက္အမိန႔္ၫႊန္ၾကားခ်က္ကို ေ႐ြးျပန္လွ်င္လည္း မိမိ၏ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးကို အေစာ္ကားခံလိုက္ရျခင္းႏွင့္ အမွန္ကို မ်က္ကြယ္ျပဳ၍ အဂတိလိုက္စားခဲ့ေသာ မိမိဘဝတေလွ်ာက္လုံး မိမိလိပ္ျပာကို မိမိပင္ ၾကည္ညိုနိုင္မည္ မဟုတ္။ ထို႔အျပင္ အျခား အျပစ္မဲ့သူတို႔၏ ဘဝမ်ားစြာကို အဆုံးစီရင္ရာက်ေပေတာ့မည္။ ဤေ႐ြးခ်ယ္မႈမွာ တဦးခ်င္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ ကိုယ္က်င့္တရားဟု ဆိုေသာ္ျငားလည္း လူသားအားလုံးႏွင့္ဆိုင္ေသာ ေစာင့္စည္းမႈတခုပင္ ျဖစ္ေနျပန္သည္။

ဤေ႐ြးခ်ယ္မႈေၾကာင့္ အဆိုပါ တရားသူႀကီးတေယာက္သည္ အဘယ္မွ် ပူပန္ေသာက (Anguish) ကို ခံစားေနရမည္ကို ခန႔္မွန္းတြက္ခ်က္ရန္ပင္ မလြယ္လွေပ။ အဆုံးတြင္ လူသားအားလုံးႏွင့္ဆိုင္ေသာ အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ တဦးခ်င္း အက်ိဳးစီးပြားတို႔ကို ေ႐ြးခ်ယ္ရေပေတာ့မည္။

ဤေ႐ြးခ်ယ္မႈမ်ိဳးတြင္ ၾကားေန၍ မရ။ တဖက္ဖက္ကို အတိအက် ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ေပးရမည္သာ။ Bad faith လုပ္၍ မရ။ ဟန္ေဆာင္ေရွာင္လႊဲ၍ မျဖစ္။ ဤသည္ကို အေတြးေခၚရွင္ႀကီး ယန္းေပါဆတ္ထ္က “အီဗရာဟင္၏ ေသာက”ဟု ကင္ပြန္းတပ္ခဲ့သည္။ 

အီဗရာဟင္သည္ ညက အိပ္မက္မက္ခဲ့သည္။ အိပ္မက္ထဲတြင္ ဘုရားသခင္အား ယုံၾကည္မႈ ျပသရန္ သားျဖစ္သူကို ယစ္ပူေဇာ္၍ ျပသရမည္ဟု အိပ္မက္ မက္ခဲ့သည္။

မနက္လင္းသည္ႏွင့္ ဤအိပ္မက္အတြက္ တာဝန္အရွိဆုံးမွာ အီဗရာဟင္ပင္ ျဖစ္သည္။ အိပ္မက္ အမွန္တကယ္ မက္ျခင္း ဟုတ္၊ မဟုတ္ကိုလည္း အီဗရာဟင္ ကိုယ္တိုင္ပင္ အသိဆုံး ျဖစ္သလို အိပ္မက္ အမွန္တကယ္ မက္ျခင္း ရွိ၊ မရွိကိုလည္း သူပင္ ဆုံးျဖတ္ရေပလိမ့္မည္။ ထို႔အျပင္ အိပ္မက္အမွန္တကယ္မက္ခဲ့သည္ဆိုလွ်င္လည္း သူ႕၏ရင္ႏွစ္သည္းခ်ာ သားငယ္အား ယစ္ပူေဇာ္ျခင္း ျပဳ၊ မျပဳကိုလည္း အီဗရာဟင္ကိုယ္တိုင္ပင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေပးရေပမည္။ ဤအတြက္ အီဗရာဟင္အေနျဖင့္ လြတ္လပ္စြာ ေ႐ြးခြင့္ရွိေနျပန္သည္။ ထိုသို႔ လြတ္လပ္စြာ ေ႐ြးခ်ယ္ခြင့္ရွိေသာေၾကာင့္လည္း အီဗရာဟင္တေယာက္ ပူပန္ေသာကေရာက္ေနရသည္။ ယင္းကို အေျချပဳ၍ “ယန္းေပါဆတ္ထ္” က “အီဗရာဟင္ေသာက”ဟု ဆိုခဲ့ဖူးသည္။

ဆက္လက္၍ ေဖာ္ျပရာတြင္ လူသည္ ေ႐ြးခ်ယ္မႈတခုကို လုပ္တိုင္း သူ႕အတြက္ ေကာင္းမွ ေ႐ြးခ်ယ္ေပလိမ့္မည္။ ထိုေ႐ြးခ်ယ္မႈကိုလည္း ေ႐ြးခ်ယ္သူကိုယ္တိုင္ တာဝန္ယူနိုင္ေသာ ေ႐ြးခ်ယ္မႈ ျဖစ္ရေပမည္။ မိမိေ႐ြးခ်ယ္မႈကို မိမိကိုယ္တိုင္ တာဝန္ယူရေသာေၾကာင့္လည္း အမ်ားအတြက္ မေကာင္းလွ်င္ ေ႐ြးခ်ယ္လိမ့္မည္ မဟုတ္ဟု ဆိုျပန္သည္။ ဤသည္မွာ ယန္းေပါဆတ္၏အယူ ျဖစ္သည္။ အီဗရာဟင္၏အယူ မဟုတ္ပါေခ်။ 

အမွန္တရားႏွင့္ ေ႐ြးခ်ယ္ခြင့္သည္ အီဗရာဟင္ထံမွာ ရွိေနသည္။ အီဗရာဟင္၏ ေ႐ြးခ်ယ္မႈအတြက္ မည္သူ တဦးတေယာက္ထံတြင္မွ် မရွိ။ မည္သူမွလည္း ဆရာႀကီး လုပ္၍ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို အႀကံျပဳခြင့္ မရွိေပ။

ဤသို႔ေသာ ေ႐ြးခ်ယ္မႈအတြက္ ပူပန္ေသာကေရာက္ျခင္းမ်ိဳးကို ထိုင္းနိုင္ငံ တရားသူႀကီးသာမက ေနရာေဒသအသီးသီးႏွင့္ နိုင္ငံအရပ္ရပ္ရွိ တရားသူႀကီးမ်ားလည္း ႀကဳံေတြ႕ရနိုင္ဖြယ္ ရွိပါသည္။ ျမန္မာျပည္ကဲ့သို႔ အာဏာရွင္ ဩဇာမကင္းေသာနိုင္ငံမ်ားဆိုလွ်င္ ေျပာျပနိုင္ဖြယ္ရာပင္ မျမင္။ ထိုင္းနိုင္ငံေတာင္ပိုင္း “ယလာ”ခရိုင္ တရားသူႀကီး “နိုင္ခဏာကြန္” လည္း ႀကဳံလိုက္ရသည္။ သူ၏ ေသတမ္းစာအရ ဆိုလွ်င္…

“အီဗရာဟင္ ေသာက”ကို   ထပ္တူခံစားသြားရသည္ဟုပင္ ဆိုနိုင္သည္။ ၎က “တရားသူႀကီးတဦးအေနျဖင့္ အထက္က ဖိအားေပးမႈေၾကာင့္ မမွန္မကန္ ဆုံးျဖတ္ရမည္ ဆိုလွ်င္ ေသတာက ျမတ္ဦးမည္”ဟု ဖြင့္ဟ ထုတ္ေဖာ္ထားခဲ့သည္။ ၿပီးသည္ႏွင့္ စြဲခ်က္တင္ထားသူ ငါးဦးလုံးကို တရားေသ လႊတ္ေပးလိုက္ေတာ့သည္။ ထို႔ေနာက္ အသင့္ပါလာေသာ ေသနတ္ျဖင့္ သူ႕ရင္အုံအား ပစ္ခတ္ အဆုံးစီရင္လိုက္သည္။ ဤကား တရားမွ်တမႈအတြက္ ခရိုင္တရားသူႀကီး “နိုင္ခဏာကြန္း”၏ ေ႐ြးခ်ယ္မႈပင္ ျဖစ္ေပေတာ့သည္။

သူ၏ ေ႐ြးခ်ယ္မႈသည္ တဦးခ်င္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ ကိုယ္က်င့္တရား အယူအဆကို လူသားအားလုံးႏွင့္ဆိုင္ေသာ ေစာင့္စည္းနိုင္မႈတရားအျဖစ္သို႔ပင္ သယ္ေဆာင္ယူငင္သြားနိုင္သူ ျဖစ္ေၾကာင္း ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းတင္ ေရးသားလိုက္ရေပသည္။      

တရားသူႀကီး ‘နိုင္ခဏာကြန္ ဖိန္းခ်န’ ေတြ မ်ားစြာ ထြက္ေပၚလာနိုင္ပါေစသတည္း….။

ထြန္းေဇာ္ေဌး

Tags:

Source : DVB