" ကစ္လည္း ရွာႏိုင္တဲ့အခ်ိန္မွာ ဘယ္လုိပဲျဖစ္ျဖစ္ ကိုယ့္မွာေစာင့္ေရွာက္ရမယ့္ တာ၀န္စိတ္က ျဖစ္မိတယ္…. ၀တ္မွဳန္ေရႊရည္ "

” ကစ္လည္း ရွာႏိုင္တဲ့အခ်ိန္မွာ ဘယ္လုိပဲျဖစ္ျဖစ္ ကိုယ့္မွာေစာင့္ေရွာက္ရမယ့္ တာ၀န္စိတ္က ျဖစ္မိတယ္…. ၀တ္မွဳန္ေရႊရည္ “

Source : The Voice