" စစ္ကားဇာတ္ကားကို ႐ိုက္ထားတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီတိုင္းေလးပဲသြားမွာပါ.. ေဝမင္းေမာင္ "

” စစ္ကားဇာတ္ကားကို ႐ိုက္ထားတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီတိုင္းေလးပဲသြားမွာပါ.. ေဝမင္းေမာင္ “

Source : The Voice