" ယာယီေကာ္မတီပဲဖြဲ႕ရတဲ့အတြက္ အတိအက်ေျပာလို႔မရေသးဘူး… ဇင္ဝိုင္း "

” ယာယီေကာ္မတီပဲဖြဲ႕ရတဲ့အတြက္ အတိအက်ေျပာလို႔မရေသးဘူး… ဇင္ဝိုင္း “

Source : The Voice