" ညီအကိုေတြက အျပင္မွာလည္းခ်စ္ၾကေတာ့ မ်က္လုံးမွာျမင္ေနရပါတယ္ …ခင္လွိဳင္ "

” ညီအကိုေတြက အျပင္မွာလည္းခ်စ္ၾကေတာ့ မ်က္လုံးမွာျမင္ေနရပါတယ္ …ခင္လွိဳင္ “

Source : The Voice