" သူကိုယ္တိုင္က ႏွလံုးသားလွတဲ့သူ ေနာက္ၿပီးသူကျပန္ share ေပးတယ္ဆိုေတာ့ေပ်ာ္တာေပါ့ … ထြန္းထြန္း "

” သူကိုယ္တိုင္က ႏွလံုးသားလွတဲ့သူ ေနာက္ၿပီးသူကျပန္ share ေပးတယ္ဆိုေတာ့ေပ်ာ္တာေပါ့ … ထြန္းထြန္း “

Source : The Voice