" အႏုပညာအလုပ္တစ္ခုထဲနဲ႔ဆို တစ္သက္လံုး အိမ္ေဆာက္ေနႏိုင္မွာမဟုတ္ဘူး… ေဘဘီေမာင္ "

” အႏုပညာအလုပ္တစ္ခုထဲနဲ႔ဆို တစ္သက္လံုး အိမ္ေဆာက္ေနႏိုင္မွာမဟုတ္ဘူး… ေဘဘီေမာင္ “

Source : The Voice