" ဇာတ္လမ္း႐ိုက္ရင္း တစ္ဝက္ေလာက္မွာေျပာင္းလိုက္လို႔ နားလိုက္ရတယ္…ခင္ဝင့္ဝါ "

” ဇာတ္လမ္း႐ိုက္ရင္း တစ္ဝက္ေလာက္မွာေျပာင္းလိုက္လို႔ နားလိုက္ရတယ္…ခင္ဝင့္ဝါ “

Source : The Voice