" ကိုယ္ေနတဲ့ေနရာတစ္ခုက လူတန္းစားတစ္စုကို ကိုယ္စားျပဳတယ္… သက္မြန္ျမင့္ "

” ကိုယ္ေနတဲ့ေနရာတစ္ခုက လူတန္းစားတစ္စုကို ကိုယ္စားျပဳတယ္… သက္မြန္ျမင့္ “

Source : The Voice