fbpx

မူလျပႆနာကို ေမ့မထားသင့္ၾကပါ (Daily, Vol-7/No-173)

ယမန္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္သြားေသာ NCA ေလးႏွစ္ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္အခမ္းအနားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား တန္းတူညီတူျဖစ္ေရးကို အေျခခံေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု မတည္ေဆာက္ႏိုင္ေသးသေ႐ြ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိႏိုင္မည့္နည္းလမ္းမျမင္သလို တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီၫြတ္ေရးကို မတည္ေဆာက္ႏိုင္ေသးသမွ် ျမန္မာျပည္တိုးတက္အားေကာင္းရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း သံုးသပ္ေျပာဆိုသြားေပသည္။ 
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ မွတ္ခ်က္စကားကို အေလးအနက္ဆန္းစစ္ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ တိုင္းရင္းသားညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ားအၾကား စည္းလံုးညီၫြတ္မႈသည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၏ အဓိကအခရာက်ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လတ္တေလာႏွစ္မ်ားအတြင္းျဖစ္ ေပၚလာေသာ အျဖစ္သနစ္မ်ားသည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသို႔ေရာက္ရွိမည့္ လမ္းေၾကာင္းမွ ေသြဖည္သြားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနသကဲ့သို႔ရွိသည္ကို ေတြ႔ရေပမည္။ 
ရခိုင္ျပည္နယ္ဆီက ျပႆနာမ်ားကို ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္လည္း နဂိုကတည္းကမွ ဘဂၤါလီျပႆနာေၾကာင့္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွ ဖိအားမ်ားအဆမတန္ရွိေနခ်ိန္တြင္ AA လက္နက္ကိုင္အုပ္စု၏ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ ပုန္ကန္ေသာင္းက်န္းမႈမ်ားက ဘူးေလးရာဖ႐ံုဆင့္ သေဘာမ်ိဳးျဖစ္လာၿပီး အက်ပ္အတည္းမ်ားမွ လြတ္ေျမာက္မည့္လမ္းႏွင့္ ပို၍ေဝးသထက္ေဝးေနသည့္ သေဘာမ်ိဳးကိုေတြ႔ျမင္ေနရေပသည္။ 
စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဆိုသည့္ ဦးတည္ခ်က္ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ ထပ္တိုးလာေသာ အဆိုပါျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ အိတ္ေပါက္ျဖင့္ ခ႐ုေကာက္သကဲ့သို႔ျဖစ္လာ႐ံုမွ်မက အျခားတစ္ဖက္တြင္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးေၾကာင့္ ၿပီးခဲ့သည့္လမ်ားအတြင္း အဓိကအင္အားစုႀကီးႏွစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ NLD ႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံေရးအားစမ္းသည့္ သေဘာမ်ိဳးျဖစ္လာခဲ့သည္မွာလည္း ႏိုင္ငံေတာ္ေရွ႕ဆက္ရမည့္လမ္းအတြက္ စိုးရိမ္စရာေကာင္းလွေပသည္။
အာဏာရွင္စနစ္က်င့္သံုးသည့္ႏိုင္ငံျဖစ္ေစ၊ ကြန္ျမဴနစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ေစ၊ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံျဖစ္ေစ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ပန္းတိုင္ကို သတ္မွတ္ပံုေဖာ္ေပးၿပီး ယင္းပန္းတိုင္သို႔ ေျဖာင့္ေျဖာင့္မတ္မတ္သြားႏိုင္ေအာင္ ထိန္းေက်ာင္းေပးရသည္မွာ သမိုင္းေပးအစဥ္အလာတစ္ရပ္ပင္ျဖစ္ေပသည္။ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံတြင္မူ မတူကြဲျပားသည့္ အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ေလ ပန္းတိုင္သို႔ ဦးတည္သည့္ လမ္းမွန္ကိုရွာေတြ႔ေလျဖစ္ေပသည္။ 
ဓမၼဓိ႒ာန္က်က် ေတြးေခၚႏိုင္မႈနည္းပါးျခင္း၊ အနာဂတ္အတြက္ က်ယ္ျပန္႔ သည့္ အျမင္မရွိျခင္း၊ မိမိအဖြဲ႔အစည္း၏ လြဲမွားမႈမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ႏိုင္စြမ္းမရွိျခင္း အစရွိသည္တို႔သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ေရာ ႏိုင္ငံသားမ်ားပါ ပန္းတိုင္ႏွင့္ ေဝးေစမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားပင္ျဖစ္ေပသည္။ 
သမိုင္းေၾကာင္းကိုၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ ၂၀၀၈-ဝ၉/၂၀၁၀ အထိ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ နီးပါးမွ် ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမရွိခဲ့သလို ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္ ျပဒါးတစ္လမ္း သံတစ္လမ္းသဖြယ္ျဖစ္ခဲ့ရာ ယေန႔အခ်ိန္အထိ ဒီမိုကေရစီမဆန္ဘဲ အာဏာရွင္သာဆန္သည့္ အျပဳအမူ၊ အေျပာအဆိုမ်ား အရွိန္ မေသေသးျခင္း၊ မတူကြဲျပားျခားနားသည့္ အင္အားစုမ်ားအၾကား တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အျပန္အလွန္ အသိအမွတ္ျပဳနားလည္ႏိုင္ျခင္းမရွိေသးသလို ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈပိုင္းတြင္ အားနည္းေနသည္မွာ ထူးဆန္းသည့္ကိစၥေတာ့မဟုတ္ဟုဆိုႏိုင္ေပသည္။ သို႔ေသာ္ ျပင္းျပသည့္ စိတ္ဆႏၵႏွင့္ ေျပာင္းလဲလိုေသာစိတ္သာ သက္ဆိုင္ရာ Stakeholder အားလံုးတြင္ရွိမည္ဆိုပါက ဒီမိုကေရစီဆန္သည့္ အျပဳအမူႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေကာင္းမ်ားစြာကို မလြဲမေသြျမင္ေတြ႔ရမည္သာပင္ျဖစ္သည္။
လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ႀကံဳေတြ႔ေနရေသာ အေျခအေနအရပ္ရပ္သည္ မူလကိစၥ၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ လာရင္းကိစၥႏွင့္ တျဖည္းျဖည္းခ်င္းေဝးကြာေနသည္မွာ ေသခ်ာေနေပရာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ေနေသာ အင္အားစုမ်ားအားလံုးအေနႏွင့္ ဓမၼဓိ႒ာန္က်သည့္ အျမင္၊ လက္ေတြ႔က်သည့္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားျဖင့္ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ အခက္အခဲမ်ားကို အတူတကြ တက္တက္ႂကြႂကြျဖင့္ ပူးေပါင္းေျဖရွင္းသင့္ၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း အထူးပင္တိုက္တြန္းလိုေပသည္။ 
အယ္ဒီတာ (၂၉ – ၁၀ – ၂၀၁၉)

Source : The Voice