fbpx

ရလဒ္ေကာင္းရန္ “လူ” ေရာ၊ “မူ” ပါ အေရးႀကီးပါသည္

လာမည့္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ဆိုလွ်င္ ဒီမိုကေရစီေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားက်င္းပကာ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈေျခလွမ္းစတင္ခဲ့သည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုတိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္ သည္။ တစ္နည္းဆိုရလွ်င္ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားအေနႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး၊ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရး၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၊ မဲဆြယ္ပြဲ၊ မဲဆြယ္ကတိစကား၊ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အရည္အခ်င္း အစရွိေသာ ဒီမိုကေရစီႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးလာသည္မွာ ၁၀ ႏွစ္နီးပါးရွိလာေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ 
အတိအက်ဆိုရလွ်င္ ရွစ္ႏွစ္ေက်ာ္ ကိုးႏွစ္နီးပါးတာကာလသို႔ေရာက္လာၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း အမွန္တြင္ မူဝါဒေကာင္းမ်ားျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ရန္ ႀကိဳးစားတည္ေဆာက္ေနသည့္အဆင့္တြင္သာ ရွိပါေသးသည္။ 
သို႔ေသာ္လည္း ႏွစ္ကာလၾကာျမင့္စြာျဖတ္သန္းခဲ့ရေသာ ယခင္ေခတ္စနစ္ေဟာင္း၏ “မူထက္လူကဆံုးျဖတ္သည္” ဆိုေသာ အစဥ္အလာက လူထုေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ လူထုအစိုးရကို လူထုကိုယ္တိုင္က တင္ေျမႇာက္ႏိုင္သည့္ ယေန႔ ဒီမိုကေရစီေခတ္ကာလအထိ အရွိန္မေသေသးဘဲ လိုက္ပါလႊမ္းမိုးေနေသးသည္ကို ျပည္သူအားလံုးက ဦးစြာနားလည္သေဘာေပါက္ထားသင့္ေပသည္။ 
ထိုသို႔နားလည္သေဘာေပါက္မႈရွိမွသာလွ်င္ “လူ” ထက္ “မူ” က ဆံုးျဖတ္ ေပးသည့္ေခတ္၊ တစ္မ်ိဳးဆိုရလွ်င္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈအျပည့္အဝရွိၿပီး ဥပေဒအထက္တြင္ မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္၊ အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ပါတီတို႔မွမရွိေသာေခတ္သို႔ ေရာက္ရွိေအာင္ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 
သို႔ေသာ္လည္း စာေတြ႔သေဘာ၊ ၫႊန္းတမ္းလာသေဘာမဟုတ္ဘဲ ပကတိေလာကထဲတြင္ ျပႆနာေပါင္းစံု႐ႈပ္ေထြးလွသည့္ တိုင္းျပည္တစ္ခုတြင္ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးဟူသည္မွာ ႀကီးမားသည့္စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္သည္။ ေျပာသေလာက္မလြယ္ကူသည္ကို ျမန္မာ့အေရးတြင္ ထဲထဲဝင္ဝင္ ပတ္သက္ေနသူမ်ားမဆိုထားႏွင့္၊ ေဘးမွရပ္ၾကည့္ေနသူမ်ားပင္ အပူေသာက ေရာက္ၾကရစၿမဲပင္။ 
သို႔အတြက္ေၾကာင့္ “လူ” ထက္ “မူ” က အာဏာပိုရွိသည့္ေခတ္ မည္သည့္အခါေရာက္မည္နည္းဆိုျခင္းထက္ ပကတိႀကံဳေတြ႔ေနရသည့္ စိန္ေခၚမႈႀကီးမ်ားႏွင့္ ျပႆနာမ်ားကို မည္သို႔မည္ပံုကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမည္၊ မည္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္ ႀကိဳးစားတည္ေဆာက္မည္ဟူေသာ ေမးခြန္းတို႔မွာလည္း အေရးႀကီးလာသည္ဟု ဆိုရေပမည္။ 
ထို႔အတူ တိုင္းျပည္ႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္း ရင္ဆိုင္ေနရေသာ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ျပႆနာမ်ားကို ဦးေဆာင္ေျဖရွင္းရာတြင္၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ “မူ” ေရာ၊ “လူ” ပါအေရးပါေနဆဲျဖစ္ေနသည့္ ေခတ္ကာလထဲတြင္ ေခါင္းေဆာင္ေနရာ၌ရွိသူတို႔၏ စိတ္ဓာတ္စြမ္းအား၊ ဝီရိယစြမ္းအားႏွင့္ အသိဉာဏ္စြမ္းအားတို႔မွာ အထူးအေရးႀကီးလာေပသည္။ 
ထို႔ထက္ပို၍ဆိုရလွ်င္ လူေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ၊ မူေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ “ရလဒ္” ေကာင္းမ်ားကို ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တေနသည္မွာ ျပည္သူသာျဖစ္ရာ ျပည္သူကို အရွိန္မေသေသးေသာ ယခင္ေခတ္က အက်င့္စ႐ိုက္ဆိုးမ်ားျဖင့္ မဆက္ဆံမိရန္ အထူးအေရးႀကီးေၾကာင္း သတိေပးလိုေပသည္။ 
အယ္ဒီတာ (၃၀-၁၀-၂၀၁၉) 

Source : The Voice