fbpx

အဂတိတိုက္ဖ်က္ေရး ေျခလွမ္းမ်ား အရွိန္ထပ္တင္ပါ (Daily, Vol-7/No-175)

အရပ္သားဒီမိုကေရစီအစိုးရ အာဏာရလာသည့္ ေလးႏွစ္နီးပါးခန္႔ ကာလတြင္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးအပိုင္းကို ေလ့လာၾကည့္ေသာအခါ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာ၊ အခက္အခဲမ်ားစြာႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနခဲ့ရၿပီး ေမွ်ာ္မွန္းထားသေလာက္ အားရစရာမေကာင္းဟု ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားက ေယဘုယ်မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့ၾကပါသည္။ 
သို႔ေသာ္လည္း ယခုႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အဆင့္အထိ အဂတိလိုက္စားမႈျဖင့္ ထိထိေရာက္ေရာက္အေရးယူျပခဲ့သည့္ကိစၥက ဒီမိုကေရစီအစိုးရႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူမ်ားအၾကားစိတ္တိုင္းက်စရာကိစၥတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ေပသည္။ အေၾကာင္းမွာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးကို အဂတိလိုက္စားမႈျဖင့္ လူသိရွင္ၾကားအေရးယူျခင္းဟူသည္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ်မႀကံဳဖူးေသာကိစၥမ်ိဳးျဖစ္ေနခဲ့၍ပင္။ 
အဆိုပါ သတင္းေၾကာင့္ ျပည္သူကိုယ္တိုင္ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ထားသည့္ အရပ္သားဒီမိုကေရစီအစိုးရသာမက အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ပါ ျပည္သူ၏ အမွတ္ေပးစာရင္းတြင္ အဆင့္တက္သြားခဲ့သည္ဟု ယူဆရေပသည္။ 
မည္သည့္အစိုးရအဖြဲ႔လက္ေအာက္တြင္ရွိသည္ျဖစ္ေစ အာဏာႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရွိေသာ လူပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းဆိုလွ်င္ အခြင့္အေရးလိုသူမ်ားက လွဴဒါန္းလို၊ ေပးကမ္းလို၊ ေခ်းငွားလိုၾကသည္မွာ သဘာဝတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းအာဏာႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ားက မိမိကိုယ္က်ိဳးအတြက္ အသံုးခ်သလား၊ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံႏွင့္ ေဒသအက်ိဳးအတြက္ အသံုးခ်သလားဟူသည့္ေမးခြန္းေပၚမူတည္ၿပီး အဂတိတရားရွိ၊ မရွိကို တိုင္းတာၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။ 
ေအာက္ေျခမွ အစိုးရအရာရွိတစ္ဦး မိသားစုဝင္ေငြမေလာက္၍ လာဘ္ယူသည္၊ အလြဲသံုးစားလုပ္လိုက္မိသည္ဟူသည္မွာ သနားစရာဇာတ္လမ္းတစ္ပုဒ္ျဖစ္ ႏိုင္ေကာင္းေသာ္လည္း အစိုးရအရာရွိအားလံုးနီးပါး မိသားစုဝင္ေငြ မေလာက္ငလွ်င္မူ အစိုးရအဖြဲ႔ပ်က္ကိန္းဆိုက္ရန္ရွိသည္ဟူေသာအခ်က္ကို အစိုးရတိုင္းအေနႏွင့္ သတိျပဳရမည္ျဖစ္ေပသည္။
လက္ဖက္ရည္ဖိုး၊ မုန္႔ဖိုး၊ ထမင္းဖိုးကအစ ေဘာက္ခ်ာျပင္ေရးျခင္း၊ စာရင္းလိမ္ျခင္းအထိ အမွန္တရားတစ္ခုသဖြယ္၊ ထံုးစံတစ္ခုသဖြယ္၊ အခြင့္အေရးတစ္ရပ္သဖြယ္ ျဖစ္ခဲ့ေသာယႏၲရားတစ္ခုကို ႐ုတ္ျခည္းသန္႔စင္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ရန္ မလြယ္ကူသည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း တျဖည္းျဖည္းခ်င္း စနစ္တက် ၾကပ္မတ္သြားမည္ဆိုပါက သန္႔ရွင္းသည့္ ယႏၲရားသစ္၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ျပည္သူအေပၚ ေခါင္းပံုျဖတ္လာဘ္ယူသည့္ အမႈထမ္းကင္းေသာ အစိုးရေကာင္းတစ္ရပ္ကို ဖန္တီးႏိုင္မည္သာပင္ျဖစ္ပါသည္။ 
အဂတိလိုက္စားမႈ၊ မူးယစ္ေဆးဝါးအမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္လာလွ်င္ ငါးအေသးေလးေတြသာ ဖမ္းမိၿပီး ငါးအႀကီးႀကီးေတြ မမိႏိုင္ဘဲျဖစ္ေနခဲ့သည္မွာမွန္ေသာ္လည္း စနစ္တက်တိုင္တန္းမႈ၊ စနစ္တက်အေရးယူမႈႏွင့္ ေက်ာသား ရင္သားမခြဲျခားသည့္ ျပစ္ဒဏ္ေပးမႈတို႔ရွိမည္ဆိုပါက ငါးအေသးေရာ၊ အႀကီးပါအကုန္ဖမ္းမိႏိုင္မည္ဆိုေသာအခ်က္ကိုလည္း သတိျပဳသင့္ေပသည္။ 
ထို႔ထက္ပိုအေရးႀကီးသည္မွာ စည္းကမ္းတို႔ က်င့္ဝတ္ပိုင္းတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္လာလွ်င္ စံျပပုဂၢိဳလ္အျဖစ္သတ္မွတ္ခံထားရေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လို ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရအဖြဲ႔တြင္ ၎၏အရိပ္ကိုခိုၿပီး လိႈင္းစီးေနသည့္ အဂတိသမားမ်ားကို ျပတ္ျပတ္သားသားေဖာ္ထုတ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူအေပၚ အမွန္တကယ္ ေစတနာရွိသည့္ ႏိုင္ငံေရးသမားေကာင္းမ်ားကို ေရွ႕ေရာက္ေအာင္ တြန္းတင္ေရးပင္ျဖစ္သည္။ 
ဒီမိုကေရစီအစိုးရအေနႏွင့္ ျပည္သူအေပၚဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးျဖစ္ေနသာ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားႏွင့္ ျခစားမႈမ်ားအား အစဥ္အၿမဲ အေလးထားတိုက္ဖ်က္လ်က္ရွိသည္ ဆိုေသာအခ်က္ကို ပို၍လက္ေတြ႔က်က်ျပသရန္လည္း လိုအပ္ေၾကာင္း အႀကံျပဳလိုရင္းျဖစ္ေပသည္။ 
အယ္ဒီတာ (၃၁ – ၁၀ – ၂၀၁၉)

Source : The Voice