fbpx

အဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕ အသြင္အျပင္ကို နားလည္ၾကည့္ျခင္း

(၁)
လူရယ္လို႔ျဖစ္လာရင္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္း ခြဲထြက္ေနဖို႔ မျဖစ္တဲ့အေၾကာင္းကို အားလံုးသိၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ လူဟာေမြးဖြားလာစဥ္ကတည္းက မိသားစုတစ္ခုရဲ႕ မိသားစုဝင္အျဖစ္ ဘဝကိုစတင္ခဲ့ရပါတယ္။ ငယ္စဥ္ဘဝမွာ မိမိနဲ႔အတူတြဲဖက္ကစားမယ့္ကစားေဖာ္ေတြ၊ ေက်ာင္းေနစဥ္မွာ ပညာအတူဆည္းပူးၾကတဲ့ အတန္းေဖာ္ေက်ာင္းေနဖက္ေတြ၊ လုပ္ငန္းခြင္ေရာက္တဲ့အခါ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြ၊ ျပင္ပလူမႈေရးရာ အစုအေဝးေတြ စသည္ျဖင့္ အမည္နာမသတ္မွတ္ထားေသာ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ေစ၊ နားလည္မႈျဖင့္ စုေဝးၾကေသာအဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ေစ မ်က္ႏွာစာတစ္ခုစီတိုင္းတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနၾကၿမဲျဖစ္သည္။ တစ္ေယာက္အားထက္ အမ်ားအားသည္ ပိုမိုေတာင့္တင္းျခင္း၊ တစ္ေယာက္အေတြးထက္ စုေပါင္းအေတြးသည္ ပိုမိုထိေရာက္ျခင္း၊ မတူညီၾကေသာ အားသာခ်က္ကိုယ္စီႏွင့္ တစ္ေယာက္အခက္အခဲကိုတစ္ေယာက္ ကူညီေျဖရွင္းေပးႏိုင္ျခင္း၊ သူ႔လိုအပ္ခ်က္ ကိုယ့္လိုအပ္ခ်က္ကို ပူးေပါင္းျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ျခင္း စသလိုေထာက္ပံ့ႏိုင္ၾကဖို႔အတြက္ အစုအဖြဲ႔မ်ားျဖင့္ ပါဝင္ေနထိုင္ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။
(၂)
ဒီေနရာမွာ အုပ္စုနဲ႔ အဖြဲ႔အစည္း အၾကားမွာ ကြာျခားခ်က္ေတြရွိပါတယ္။ အုပ္စုဖြဲ႔ျခင္းနဲ႔ အဖြဲ႔အစည္းဖြဲ႔ျခင္းကိုက မတူညီတဲ့ ရည္႐ြယ္ခ်က္နဲ႔ အက်ိဳးရလဒ္ေတြရွိပါတယ္။ တူရာတူရာ၊ စိတ္ပါရာအလိုက္ စုေဝးၾကတဲ့အုပ္စုမွ စနစ္တက်အဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္ကို ေျပာင္းလဲဖို႔အတြက္ ေအာက္ပါအခ်က္ေတြလိုတယ္လို႔ Sultan Kermally ဆိုသူက သူ႔ရဲ႕ Total Management Thinking ဆိုတဲ့စာအုပ္မွာ အခုလိုေဖာ္ျပထားပါတယ္။
က။ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးခ်င္းၾကားမွာ အျပန္အလွန္ယံုၾကည္မႈရွိရပါ့မယ္။
ခ။ ဘံုရည္မွန္းခ်က္နဲ႔ အျမင္တူရပါ့မယ္။
ဂ။ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆန္တဲ့ အတၱေတြ အယူအဆေတြ ကင္းရပါ့မယ္။
ဃ။ အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းမွာ လက္ခံႏိုင္တဲ့အရာေတြ လက္မခံ ႏိုင္တဲ့အရာေတြကို တိက်ညီမွ်တဲ့ စည္းမ်ဥ္းနဲ႔လမ္းၫႊန္မႈေတြ သတ္မွတ္ထားတာမ်ိဳး ရွိရပါ့မယ္။
င။ ဘံုရည္မွန္းခ်က္ေအာင္ျမင္ဖို႔ လိုအပ္တဲ့စြမ္းေဆာင္ရည္ရွိျခင္းနဲ႔ စြမ္းေဆာင္မႈအေပၚအကဲျဖတ္တိုင္းတာပံုေတြကို အဖြဲ႔ဝင္ေနရာ အသီးသီးအတြက္ အေသးစိတ္ညီၫႊတ္မွ်တစြာရွိရပါ့မယ္။
စ။ အဖြဲ႔တြင္းကိစၥအရပ္ရပ္ကို အဖြဲ႔ဝင္ေတြက တာဝန္ယူ တာဝန္ခံႏိုင္ၾကရပါ့မယ္။
ဆ။ တစ္ဦးခ်င္းစီမွာရွိတဲ့ ဗဟုသုတ (Knowledge)၊ စြမ္းရည္ (Skill) နဲ႔ အေတြ႔အႀကံဳ (Experience) စတဲ့မတူညီမႈေတြကို အျပန္အလွန္ ေလးစားရပါမယ္။ မွ်ေဝရပါမယ္။
ဇ။ အဖြဲ႔ဝင္ေတြၾကားမွာ ဖိႏွိပ္ကန္႔သတ္ခ်က္မရွိတဲ့ ပြင့္လင္းျမင္သာတဲ့ အျပန္အလွန္ဆက္ဆံေရး ရွိရပါ့မယ္။
ဈ။ ကတိကဝတ္နဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္တတ္မႈ စတာေတြရွိရပါ့မယ္။
(၃)
ဒီအခ်က္ေတြအျပင္ အဖြဲ႔အစည္းဆိုတာ လူေတြနဲ႔ဖြဲ႔စည္းထားတာျဖစ္လို႔ အဖြဲ႔သားေတြတစ္ဦးခ်င္းရဲ႕ သေဘာထားစ႐ိုက္ အေရးပါမႈဆိုတာေတြကို ေမ့ထားလို႔မရႏိုင္ပါဘူး။ စီမံခန္႔ခြဲမႈအေပၚမူတည္လို႔ အဖြဲ႔ဝင္ေတြရဲ႕ စ႐ိုက္နဲ႔ စာရိတၱဟာေျပာင္းလဲတတ္တဲ့အတြက္ အဖြဲ႔ရဲ႕ အနာဂတ္ဘံုရည္မွန္းခ်က္ကို မထိခိုက္ေအာင္ေတာ့ အထူးသတိထားရပါလိမ့္မယ္လို႔ မွတ္သားရပါတယ္။
လူေတြမွာ ဗီဇ၊ ငယ္ဘဝျဖတ္သန္းပံု၊ သူ႔ပတ္ဝန္းက်င္၊ ပညာေရးေနာက္ခံနဲ႔ ဓေလ့ထံုးစံေတြအေပၚတည္ၿပီး မတူကြဲျပားတဲ့အျမင္၊ လက္ခံယံုၾကည္မႈ၊ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး စတာေတြအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေနတတ္ၾကပါတယ္။ လူတိုင္းမွာေတာ့ မိမိသဘာဝနဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးတစ္ခုစီ ရွိေနၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကိုယ့္ရဲ႕ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး၊ ကိုယ့္ရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္းကို ကိုယ္တိုင္ကသိမွတ္နားလည္ႏိုင္မႈေတာ့ လူတိုင္းမွာ မရွိတတ္ျပန္ဘူးဗ်။ အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ ဦးေဆာင္သူေတြက မိမိထိေတြ႔ဆက္ဆံေနရတဲ့ အဖြဲ႔သားတစ္ဦးခ်င္းရဲ႕ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးကို မွန္ကန္စြာအကဲျဖတ္ ေနရာခ်ႏိုင္စြမ္းေပၚမူတည္ၿပီး အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕တိုးတက္ျခင္း၊ ဆုတ္ယုတ္ ျခင္းဆိုတဲ့ရလဒ္ေတြကလည္း ကြဲျပားေပၚထြက္လာမွာပါ။
ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးေတြကို မွားယြင္းအကဲျဖတ္သတ္မွတ္တဲ့ အထက္ေအာက္ဆက္ဆံေရးေတြေၾကာင့္ အဖြဲ႔အစည္းေတြမွာ ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားစြာရွိတတ္ေၾကာင္းလည္း ပညာရွင္မ်ားက ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကပါေသးတယ္။ အဲသည္အထဲက အဖြဲ႔အစည္းကိုအမ်ားဆံုးထိခိုက္ေလ့ရွိတဲ့ အယူအဆေတြကို ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္။
က။ လူတစ္ဦးအေပၚ အျပည့္အဝမဟုတ္ေသာ၊ မတိက်ေသာ အခ်က္အလက္တခ်ိဳ႕ကို ေကာက္ခ်က္ဆြဲၿပီး ကိုယ္သတ္မွတ္ခ်င္ေသာ ေခါင္းစဥ္တစ္ခုေအာက္ဇြတ္ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း၊
ဆိုခ်င္တာက လူတိုင္းမွာအားသာခ်က္ေတြရွိသလို အားနည္းခ်က္ ကိုယ္စီလည္း ရွိၾကတယ္။ ကိုယ္ၾကားထား သိထားတဲ့တစ္စြန္းတစ္စ ေသာတစ္ဖက္လူအေၾကာင္းကို အခိုင္အမာပံုႀကီးခ်ဲ႕ၿပီး မိမိထင္သလို သတ္မွတ္ပစ္လိုက္တာမ်ိဳးေပါ့။ တခ်ိဳ႕အရာေတြဟာ ဘာမွႀကီးႀကီးမားမား မဟုတ္ေသာ္ျငား အဖြဲ႔အစည္းကို ထိခိုက္ေတာ့မယ့္ပံုစံမ်ိဳး သတ္မွတ္ပစ္လိုက္တဲ့အခါ ယံုၾကည္မႈပ်က္လာမယ္။ ပုဂၢိဳလ္ေရးတိုက္ခိုက္တာေတြ ရွိလာမယ္ေပါ့။
ခ။ လူ၏အေပၚယံစ႐ိုက္ တစ္ခုစ၊ ႏွစ္ခုစကိုၾကည့္ၿပီး သူ႔စိတ္သဘာဝႏွင့္ ခံယူခ်က္ကို သတ္မွတ္ပစ္ျခင္း၊
ေျပာရရင္ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေနတတ္သူကို ေပါ့ေပါ့တန္တန္လုပ္တတ္သူ လို႔သတ္မွတ္တာမ်ိဳး၊ အေနေအးတဲ့သူကို ဘဝင္ျမင့္သေယာင္ သတ္မွတ္တာမ်ိဳးေတြေပါ့။
ဂ။ ကိုယ္တိုင္မွာရွိတဲ့ မေကာင္းတဲ့အေတြး၊ အမူအက်င့္ေတြကို တျခားသူမွာလည္း ကိုယ့္လိုပဲရွိေနမယ္ထင္တဲ့အေတြးနဲ႔ သူ႔အေပၚ သတ္မွတ္ျခင္း၊
အထင္မႀကီးတတ္တာ၊ တန္ဖိုးမထားတတ္တာလို႔ပဲ ဆိုရမွာေပါ့။ တစ္ခုခုဆို အလကားပါ။ ငါလည္း ဒီေနရာမွာဒီလိုလုပ္ေနတာ။ သူတို႔လည္း သူတို႔ေနရာမွာ ဒီလိုပဲလုပ္ၾကမွာ။ ငါေတာင္မလုပ္ႏိုင္တာ သူတို႔ ဆိုရင္ေရာ ဘယ္ရလိမ့္မတံုးဆိုတဲ့ ခပ္ႏွိမ္ႏွိမ္အေတြးေတြေပါ့ဗ်ာ။
ဃ။ ကိုယ့္ရဲ႕အထက္ကလူက သူ႔ကိုဒီလိုျမင္လို႔၊ တျခားအဖြဲ႔သား လူေတြက သူ႔ကိုဒီလိုျမင္လို႔စတဲ့ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မျပတ္သားျခင္း၊ မ်ားရာဘက္လိုက္ၿပီး သတ္မွတ္တတ္ျခင္း
မိမိအထက္ကလူ၊ တစ္နည္းအဖြဲ႔ထဲမွာဩဇာရွိသူတစ္ဦးဦးရဲ႕ ထင္ျမင္ခ်က္ကို မဆန္႔က်င္ရဲဘူး။ အဲသည္လူက ဒီလိုလို႔ေျပာရင္ ဟုတ္တာေပါ၊့ သူက အဲလိုဆိုတာမ်ိဳး သံေယာင္လိုက္မယ္။ ကိုယ့္အယူအဆကို ခ်ျပရင္ အျငင္းပြားေနရဦးမယ္ေလ။ တခ်ိဳ႕ကေျပာတတ္ေသးတယ္။ နံရံကို ေခါင္းနဲ႔မတိုက္နဲ႔တဲ့။ တစ္ခါတေလက်ျပန္ေတာ့လည္း သူမ်ားေတြနဲ႔ အံဝင္ေၾကာင္းျပဖို႔၊ ဒါမွမဟုတ္ ကိုယ္တိုင္ကလည္း ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ယံုၾကည္မႈနည္းေတာ့ မ်ားရာဘက္လိုက္တာ မမွားဘူးဆိုတဲ့အေတြးရွိၾကျပန္တယ္။ မွန္ေတာ့လည္း ဝိုင္းစံ၊ မွားေတာ့လည္း မွ်ခံေပါ့။ 
င။ ကိုယ္အထင္ႀကီးႏွစ္သက္တဲ့ အျပဳအမူ၊ ပံုစံတခ်ိဳ႕ေတြ႔မိ႐ံုနဲ႔ အစစအရာရာအႂကြင္းမဲ့တတ္သိလိမ့္မယ္လို႔ ထင္ျမင္သတ္မွတ္မိ္ျခင္း
ကိုယ္ေလ့လာခ်င္ၿပီး မေလ့လာျဖစ္ေသးတဲ့ပညာရပ္နဲ႔ ဘြဲ႔တစ္ခုခု ရထားတဲ့ လူတစ္ေယာက္ဆို ခ်က္ခ်င္းကို အထင္ႀကီးေလးစားသြားတာမ်ိဳး။ သူ႔ဘဝလာရာလမ္းေၾကာင္းအရ ဘယ္လိုမ်ိဳး႐ိုး၊ ဘယ္အဆင့္ ဘယ္အတန္း၊ ဘယ္သူ႔အဆက္အသြယ္မို႔လို႔ စတာေတြနဲ႔တိုင္းတာၿပီး မ်က္စိမွိတ္ယံုပစ္လိုက္တာ။ ဝတ္စားဆင္ယင္ပံု၊ အေျပာအဆို၊ ကိုယ္ေနဟန္ထား ကိုယ့္အႀကိဳက္နဲ႔ကိုက္တာေတြ႔တာနဲ႔ သူလိုလူ မရွိႏိုင္ဘူး။ သူသာလွ်င္ အရာရာေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္လိမ့္မယ္ဆိုတဲ့ အထင္ေရာက္ၿပီး တစ္ဘက္လူနဲ႔ ကိုက္ျခင္းမကိုက္ျခင္း၊ လိုက္ျခင္းမလိုက္ျခင္းမသိတဲ့ တာဝန္ေတြစြတ္ခ်ေပးတတ္တာမ်ိဳးေတြေပါ့။
(၄)
မွားယြင္းတဲ့အကဲျဖတ္ဆက္ဆံမႈဟာ အဖြဲ႔သားေတြအတြက္ မလိုအပ္တဲ့ဖိအားေတြ ျဖစ္ေစပါတယ္။ မွ်တေကာင္းမြန္တဲ့ အထက္ေအာက္ ဆက္ဆံေရးလမ္းေၾကာင္းရွိမွသာ တစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ အဖြဲ႔အစည္း အတြင္းစိတ္ေက်နပ္မႈ၊ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးခ်င္းစီႏွင့္ ယင္းတို႔၏ တာဝန္ တစ္ထပ္တည္းက်ေစေသာေၾကာင့္ တစ္ဦးခ်င္းစြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားေစမႈမွသည္ ျမင့္မားေသာ အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ရည္မွန္းခ်က္ေတြကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါသတဲ့။
ဘယ္အဖြဲ႔အစည္းမွာမဆို တစ္ဦးခ်င္း၏ အေရးပါမႈအေပၚ တန္ဖိုးထားကာ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏တိုးတက္မႈ ရရွိေအာင္ဖန္တီးေပးႏိုင္ပါမွ အဖြဲ႔အစည္း၏ ေအာင္ျမင္မႈကိုလည္းေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေပလိမ့္မည္။ 
Z ေမာင္

Source : The Voice