fbpx

အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားသည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ႀကိဳးကိုင္ျခယ္လွယ္ရန္ႏွင့္ ၎တို႔၏ နိုင္ငံသားမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ လူမႈမီဒီယာမ်ားကို တိုး၍အသုံးျပဳလာေၾကာင္း Freedom House အဖြဲ႕ ေျပာၾကား

ကမၻာတစ္လႊားမွ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီအတြက္ စိုးရိမ္ဖြယ္ လမ္းေၾကာင္း တစ္ရပ္အျဖစ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ႀကိဳးကိုင္ျခယ္လွယ္ရန္ႏွင့္ ၎တို႔၏ နိုင္ငံသားမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ လူမႈမီဒီယာမ်ားကို တိုး၍တိုး၍ အသုံးျပဳလာေၾကာင္း လူ႕ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ တစ္ဖြဲ႕က နိုဝင္ဘာ ၅ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ သည္။

အက်ိဳးအျမတ္ ရယူျခင္းမရွိသည့္ အဖြဲ႕ တစ္ဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ Freedom House က အြန္လိုင္းမွ ထုတ္ျပန္သည့္ ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္တြင္ နိုင္ငံေပါင္း ၆၅ နိုင္ငံအနက္ အနည္းဆုံး နိုင္ငံ ၄၀ ၌ အဆင့္ ျမင့္သည့္ လူမႈမီဒီယာ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းခ်ဳပ္ ေရး စီမံခ်က္မ်ားကို အေထာက္အထား ေတြ႕ ရွိရေၾကာင္း ေလ့လာသုံးသပ္ထားသည္။

အခ်ိဳ႕နိုင္ငံမ်ားတြင္ ထိန္းခ်ဳပ္ကိုင္တြယ္ ရန္ အားထုတ္မႈမ်ား၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအျဖစ္ အင္တာနက္သုံးစြဲနိုင္မႈကို ရိုးရွင္းစြာ ျဖတ္ေတာက္ပစ္ၿပီး အျခားနိုင္ငံမ်ားတြင္ လူမႈမီဒီယာ ပလက္ေဖာင္းမ်ားကို အသုံးျပဳလ်က္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ပုံဖ်က္ရန္ ၀ါဒျဖန႔္ခ်ိေရးအဖြဲ႕မ်ားကို ခန႔္ထားျခင္းေၾကာင့္ ကမၻာ့အင္တာနက္ လြတ္လပ္ခြင့္ သည္ ကိုးႏွစ္ေျမာက္အျဖစ္ ဆက္တိုက္က် ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း အဆိုပါအစီရင္ခံစာက ေဖာ္ ျပသည္။

“၀ါဒျဖန႔္ခ်ိေရးလုပ္တာက ဆင္ဆာ ျဖတ္တာထက္ ပိုေကာင္းေၾကာင္းကို လူမႈမီ ဒီယာေတြေပၚမွာ အစိုးရအဖြဲ႕ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ရွာေဖြေတြ႕ရွိသြားပါတယ္”  ဟု Freedom House အဖြဲ႕၏ဥကၠ႒ မိုက္ေအ ဘရာမိုဝစ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ကမၻာတစ္လႊားက အာဏာရွင္ေတြနဲ႕ ေပၚျပဴလစ္ေတြဟာ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ် တတဲ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲျဖစ္ေရး ေသခ်ာေအာင္ ေရးဆြဲထားတဲ့ စည္းမ်ဥ္းေတြကို ေက်ာ္လြန္ ၿပီး ေ႐ြးေကာက္ပြဲအနိုင္ရရွိေအာင္ လူေတြ ရဲ႕ သေဘာသဘာဝနဲ႕ ကြန္ပ်ဴတာ အယ္ဂိုရစ္သမ္ ႏွစ္ရပ္စလုံးကို အသုံးခ်အျမတ္ထုတ္ေနပါတယ္” ဟုလည္း ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ပုံဖ်က္၍ ေဖာ္ျပျခင္းသည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားအေပၚ လႊမ္းမိုးနိုင္ရန္ အသုံးျပဳသည့္ အေတြ႕ရအမ်ားဆုံး နည္းဗ်ဴဟာျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ အစီရင္ခံစာက ေဖာ္ျပသည္။

“ေပၚျပဴလစ္ေတြနဲ႕ လက္ယာစြန္းေခါင္း ေဆာင္ေတြဟာ လုပ္ႀကံသတင္းအခ်က္အ လက္ေတြ ပ်ံ့ႏွံ႕ေအာင္ဖန္တီးရာမွာေရာ အဲ ဒါေတြကို ပ်ံ့ႏွံ႕ေအာင္ျပဳလုပ္တဲ့ ကြန္ရက္ေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္အသုံးခ်ရာမွာပါ ကြၽမ္းက်င္ ၾကပါတယ္” ဟု Freedom on the Net ဟု အမည္တပ္ထားေသာ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ အစီရင္ခံစာ၌ Freedom House က ေျပာၾကားထားသည္။

နိုင္ငံေပါင္း ၆၅ နိုင္ငံအနက္ ၄၇ နိုင္ငံ တြင္ လူပုဂၢိုလ္အသီးသီးတို႔သည္ ၎င္းတို႔က အြန္လိုင္းတြင္ ေဖာ္ျပေသာ နိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာႏွင့္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးထိန္း သိမ္းခံရၿပီး အနည္းဆုံး နိုင္ငံေပါင္း ၃၁ နိုင္ငံ တြင္ ျပည္သူမ်ားသည္ ၎တို႔၏ အြန္လိုင္း လႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈကို ခံရေၾကာင္း အစီရင္ခံစာက ေဖာ္ျပသည္။

တီအန္မင္ရင္ျပင္၌ လူအစုလိုက္အၿပဳံလိုက္ သတ္ျဖတ္မႈ ႏွစ္ ၃၀ ျပည့္ အထိမ္းအ မွတ္မတိုင္မီႏွင့္ ေဟာင္ေကာင္၌ ဆႏၵျပပြဲ မ်ား ျဖစ္ေပၚေနစဥ္အတြင္း အစိုးရက သ တင္းအခ်က္အလက္မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္မႈကို ျမႇင့္ တင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ တ႐ုတ္နိုင္ငံသည္ ကမၻာ့ အင္တာနက္လြတ္လပ္ခြင့္ကို အဆိုး႐ြားဆုံး ခ်ိဳးေဖာက္သည့္ နိုင္ငံအျဖစ္ ေလးႏွစ္ဆက္ တိုက္ ရပ္တည္ေနဆဲျဖစ္သည္။

ေလ့လာသုံးသပ္မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ နိုင္ငံ ေပါင္း ၆၅ နိုင္ငံအနက္ အေမရိကန္ျပည္ ေထာင္စုအပါအဝင္ နိုင္ငံေပါင္း ၃၃ နိုင္ငံ၌ အြန္လိုင္းလြတ္လပ္ခြင့္ က်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။

“အေမရိကန္မွာ ဥပေဒထိန္းသိမ္းေရး နဲ႕ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ေအဂ်င္စီေတြက သူတို႔ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္ ကန႔္သတ္မယ့္ ႀကီးၾကပ္မႈ၊ ပြင့္လင္းျမင္ သာမႈနဲ႕ တာဝန္ခံမႈလုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ေရွာင္ရွားၿပီး လူထုအေပၚ ေစာင့္ၾကည့္ေရး အစီအစဥ္ေတြကို ခ်ဲ့ထြင္ခဲ့ပါတယ္” ဟု Freedom House က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္ေတြဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပမႈေတြနဲ႕ ေဝဖန္ေဖာ္ျပမႈ ေတြလို ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ အကာကြယ္ေပးထားတဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး အခ်က္အလက္ေတြ ႏွိုက္ထုတ္ဖို႔ လူမႈမီဒီယာပလက္ေဖာင္းေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းနဲ႕ ခရီးသြားေတြရဲ႕ အီ လက္ထ႐ြန္နစ္ကိရိယာေတြကို ဝရမ္းမပါဘဲ ရွာေဖြျခင္းေတြ တိုးၿပီး လုပ္ေဆာင္လာပါ တယ္” ဟု အစီရင္ခံစာက ဆိုသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ နိုဝင္ဘာလ သက္တမ္း လယ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို ပစ္မွတ္ထားလ်က္ အေမရိကန္တြင္ သတင္းအခ်က္အလက္ မ်ား ပုံဖ်က္ေဖာ္ျပမႈ အလြန္မ်ားျပားခဲ့ ေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ ႏွစ္ရပ္စလုံးမွ လူ မ်ားက အေၾကာင္းအရာမ်ားကို နိုင္ငံေရး ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္  ႀကိဳးကိုင္ျခယ္လွယ္ခဲ့ ေၾကာင္းႏွင့္ ဒီမိုကေရစီလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ခ်ည့္နဲ႕ေစကာ အေမရိကန္လူ႕အဖြဲ႕အစည္း ကို စိတ္ဝမ္းကြဲေအာင္ မီးထိုးေပးခဲ့ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာက ေဖာ္ျပသည္။

လြတ္လပ္ခြင့္အက်ဆင္းဆုံး နိုင္ငံမ်ား မွာ ဆူဒန္ႏွင့္ ကာဇက္စတန္တို႔ျဖစ္ၿပီး ယင္း တိို႔ေနာက္၌ ဘရာဇီး၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ဇင္ ဘာေဘြနိုင္ငံမ်ား ရွိေနသည္။ တိုးတက္လာ သည့္ နိုင္ငံမွာ ၁၆ နိုင္ငံ ရွိၿပီး အီသီယိုးပီးယား က အတိုးတက္ဆုံးနိုင္ငံျဖစ္လာသည္။

စိတ္မခ်မ္းေျမ့စရာ အလားအလာမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း နည္းပညာက ေမာင္းႏွင္သည့္ ဒီမိုကေရစီအေျပာင္းအလဲႏွင့္ပတ္သက္၍ အေပါင္းလကၡဏာသေဘာေဆာင္  သည့္ နမူနာအခ်ိဳ႕ရွိေၾကာင္း ေအဘရာ မိုဝစ္က ေထာက္ျပခဲ့သည္။ ယင္းတို႔အနက္ လူထုက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအတြက္ နိုင္ငံ သားခ်င္း ရိုင္းပင္းၾကသည့္ လက္ဘႏြန္နိုင္ငံ လည္း ပါဝင္လာသည္။           

Source : Eleven Media Group