" ဝတ္စုံပြဲေတာ္ဆုိုေတာ့ဗ်ာ…ႀကိဳက္တာလုပ္လို႔ရတယ္… စိုင္းစိုင္းခမ္းလွိဳင္ "


” ဝတ္စုံပြဲေတာ္ဆုိုေတာ့ဗ်ာ…ႀကိဳက္တာလုပ္လို႔ရတယ္… စိုင္းစိုင္းခမ္းလွိဳင္ “

Source : The Voice