ေတာ္ေတာ္ခံစားရတယ္… ခရစ္(စ)တီးနားခီ

” သုသုနဲ႔ကိုဇဏ္ ေတာ္ေတာ့္ကိုလိုက္ဖက္တယ္။ Copule ေတြလိုပဲ..တတိယပိုင္း႐ိုက္ေတာ့ ေတာ္ေတာ္ခံစားရတယ္… ခရစ္(စ)တီးနားခီ “
” ဇာတ္ကားစကတည္းက ၿမိဳသိပ္မႈႀကီးနဲ႔သြားရတာ..ျပဖို႔ခက္တယ္… ဇဏ္ခီ “

Source : The Voice