fbpx

ျမန္မာ့စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား၏တိုးတက္မႈႏႈန္း နိုဝင္ဘာတြင္ ဆက္လက္အားေကာင္းခဲ့ၿပီး သြင္းကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား၏ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း ေလးလဆက္တိုက္က်ဆင္းခဲ့ကာ ကုန္က်စရိတ္ျမင့္မားမႈဖိအားမ်ား ေလ်ာ့နည္းလာ

​​​​​​​ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေျမာက္ပိုင္းရွိ စက္မႈဇုန္တစ္ေနရာကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-စည္သူေအာင္)

ျမန္မာ့စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား၏ တိုးတက္မႈႏႈန္း နိုဝင္ဘာတြင္ ဆက္လက္အား ေကာင္းခဲ့ၿပီး သြင္းကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား၏ ေငြေၾကး ေဖာင္းပြမႈႏႈန္း ေလးလဆက္တိုက္က်ဆင္းခဲ့ကာ ကုန္က်စရိတ္ျမင့္မားမႈ ဖိအားမ်ား ေလ်ာ့နည္းလာေၾကာင္း ၂၀၁၉ ခုႏွစ္  နိုဝင္ဘာအတြက္ ထုတ္ျပန္ေသာ နစ္ေကး ျမန္မာ့စက္ မႈကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း PMI အၫႊန္းကိန္း (Manufacturing Purchasing Manager’s Index ဝယ္ယူေရးမန္ေနဂ်ာမ်ား၏အၫႊန္း ကိန္း) အရ သိရသည္။

စစ္တမ္းအရ နိုဝင္ဘာတြင္ လုပ္ငန္း လည္ပတ္မႈအေျခအေနမ်ား အခိုင္အမာပို ေကာင္းမြန္လာခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ျပသခဲ့ၿပီး ေအာ္ဒါသစ္မ်ားအခိုင္အမာျမင့္တက္လာျခင္းက အားျဖည့္ေပးသည္။ ထုတ္လုပ္မႈ မွ အားရဖြယ္အရွိန္ျဖင့္ တိုးလာခဲ့ၿပီး ထုတ္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားမွာ ပိုေကာင္းလာခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ႏွစ္ လယ္ပိုင္းထက္ အားနည္းေနဆဲျဖစ္သည္။ ယင္းအေတာအတြင္း ပ်မ္းမွ်ဝယ္ေစ်းမ်ားမွာ စစ္တမ္းကို စတင္ခဲ့သည့္ လြန္ခဲ့ေသာ ေလးႏွစ္ကတည္းက အနည္းဆုံးႏႈန္းျဖင့္ ျမင့္တက္ လာခဲ့၍ကုန္က်စရိတ္မ်ား၏ ဖိအားေပးမႈ မ်ား အားေပ်ာ့လာခဲ့သည္။

ျမန္မာ့စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း PMI အၫႊန္းကိန္းသည္ နိုဝင္ဘာတြင္ ၅၂ ဒသမ ၇ ရွိခဲ့ရာ အေပါင္းလကၡဏာနယ္ပယ္ထဲ၌ ဆက္ရွိေနၿပီး လုပ္ငန္းအေျခအေနတစ္ရပ္လုံး အခိုင္အမာတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာခဲ့ျခင္းကို အခ်က္ျပေနသည္။ ယင္းမွာ ေအာက္တိုဘာ၏ ၅၃ ထက္ မသိမသာနိမ့္ေနေသာ္လည္း ေရရွည္ပ်မ္းမွ်ဂဏန္းျဖစ္သည့္ ၅၁ ဒသမ ၁ ႏွင့္စာလွ်င္ အေတာ္ပင္ျမင့္မားေသာ ႏႈန္းျဖစ္သည္။

က႑တစ္ခုလုံးတိုးတက္လာမႈကို ေမာင္းႏွင္ေပးခဲ့သည္မွာ နိုဝင္ဘာတြင္ လုပ္ငန္းသစ္မ်ား သိသာစြာတိုးၿပီးရရွိလာျခင္းျဖစ္သည္။ ေအာ္ဒါသစ္မ်ားမွာ စစ္တမ္းမွတ္တမ္း တစ္ေလွ်ာက္ ၁၃ လဆက္တိုက္ တိုးတက္ခဲ့သည့္အျပင္ ဇြန္လမွစ၍ အျမင့္ဆုံးႏႈန္းလည္း ျဖစ္ခဲ့သည္။

ထို႔အတူ ထုတ္လုပ္မႈႏႈန္းသည္လည္း နိုဝင္ဘာတြင္ စစ္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ၁၃ လ ဆက္တိုက္တိုးလာခဲ့သည္။ ကုမၸဏီႀကီးမ်ား က ေအာ္ဒါသစ္မ်ားကို စီမံေဆာင္႐ြက္ၾက႐ုံသာမက ၎တို႔၏ လက္က်န္အလုပ္မ်ားကို ပါ ၿပီးဆုံးေအာင္ အားထုတ္ခဲ့ၾက၍ တိုးတက္မႈႏႈန္းမွာ ေအာက္တိုဘာ၏ အားေကာင္းခဲ့သည့္ႏႈန္းႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ အနည္းငယ္မွ်သာ ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးက႑ အတြင္း လက္က်န္အလုပ္မ်ား၏ ပမာဏ သည္ ၄၂ လဆက္တိုက္ က်ဆင္းလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည့္အျပင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္မွစ၍ အျမန္ဆုံးႏႈန္းလည္းျဖစ္ခဲ့သည္။

ကုန္ထုတ္လုပ္သူတို႔သည္ ၎တို႔၏ လုပ္သားအင္အားမ်ားကို နိုဝင္ဘာတြင္ ၁၂ လဆက္တိုက္ တိုးခ်ဲ့ခန႔္အပ္ျခင္းျဖင့္ အလုပ္ တာဝန္မ်ားကို ပံ့ပိုးေပးခဲ့ရာ စစ္တမ္းအတြက္ စံခ်ိန္တင္ အစဥ္အလာတစ္ခုျဖစ္ေသာ္လည္း ေအာက္တိုဘာကတည္းက အလုပ္ ဖန္တီမႈႏႈန္း အားေပ်ာ့လာသည္ကို ေတြ႕ျမင္ရသည္။

သြင္းကုန္မ်ားဝယ္ယူေရးလုပ္ငန္းမ်ားလည္း နိုဝင္ဘာတြင္ ဆက္လက္က်ယ္ျပန႔္လာခဲ့ၿပီး သုံးလအတြင္းတြင္ အျမန္ဆုံးႏႈန္းျဖစ္ခဲ့သည္။ သို႔တိုင္ေအာင္ သြင္းကုန္သိုေလွာင္ ထားမႈမ်ားမွာ ေရွ႕ဆက္က်ဆင္းလာခဲ့ၿပီး လက္ရွိထုတ္လုပ္မႈအားေကာင္းလာမႈကို ေရာင္ျပန္ဟပ္ေစခဲ့သည္။ ပစၥည္းေပးသြင္း ၾကသူတို႔သည္ ဝယ္လိုအားကို က်ယ္ျပန႔္စြာ ျဖည့္တင္းေပးနိုင္ခဲ့ၾကၿပီး ပစၥည္းေပးသြင္းမႈ ၾကာျမင့္ခ်ိန္မ်ားမွာ ေအာက္တိုဘာလမွစၿပီး ဒသမဂဏန္းမွ် ပိုမိုၾကာရွည္လာခဲ့သည္။

သြင္းကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား၏ ေငြေၾကး ေဖာင္းပြမႈမွာ ဇူလိုင္လ၏ မွတ္သားဖြယ္ရာ ႏႈန္း၏ ေနာက္ပိုင္း နိုဝင္ဘာတြင္ ေလးလ ဆက္တိုက္က်ဆင္းလာခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ေနာက္ဆုံးကာလတြင္ မွတ္တမ္းတင္ထားခဲ့ သည့္ျမင့္တက္မႈမွာ စစ္တမ္းကို စတင္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွစၿပီး အနည္းဆုံးျဖစ္သည္။

ကုန္က်စရိတ္မ်ား၏ဖိအားေပးမႈမ်ား အားနည္းလာခဲ့သည့္အေလ်ာက္ ထုတ္ကုန္ ေရာင္းေစ်းမ်ားသည္ ဧၿပီမွစၿပီး အနည္းဆုံး ႏႈန္းျဖင့္ ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း စစ္တမ္းသမိုင္းထဲတြင္ ပထမဦးဆုံးအႀကိမ္ အျဖစ္ ေရာင္းေစ်းမ်ားမွာ သြင္းကုန္ေစ်းႏႈန္း မ်ားထက္ ပိုၿပီးသိသာစြာျမင့္တက္လာခဲ့ရာ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးက႑ထဲတြင္ အျမတ္အစြန္းရနိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ား ေကာင္းမြန္လာပုံရေၾကာင္း သုံးသပ္ထားသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ လာမည့္ ၁၂ လအတြင္း ကုန္ထုတ္လုပ္မႈအလားအလာဆိုင္ရာ အျမင္မ်ားမွာ နိုဝင္ဘာတြင္ အေပါင္းလကၡ ဏာနယ္ပယ္ထဲရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ အျပဳသေဘာျမင္မႈမွာ သုံးလအတြင္း အျမင့္ဆုံးသို႔ အားေကာင္းလာေသာ္လည္း စစ္တမ္း၏ ေရရွည္ပ်မ္းမွ်ႏွင့္စာလွ်င္ အားနည္းေနဆဲျဖစ္သည္။

အဆိုပါစစ္တမ္းကို ျပဳစုေပးသည့္ HIS Markit မွ စီးပြားေရးဒါရိုက္တာ Trevor Balchin က “ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈကို ၾကည့္ရင္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းမွာ သိသာခိုင္မာတဲ့ တိုးတက္မႈနဲ႕ အဆုံးသတ္နိုင္ခဲ့ၿပီး နိုဝင္ဘာ ရဲ႕ ေယဘုယ်တိဳးတက္မႈႏႈန္းက ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ရဲ႕ အားေကာင္းတဲ့အစဥ္အလာကို ထိန္းသိမ္းနိုင္ပါတယ္။ PMI မွာ ေနာက္ဆုံးကာလမွာ ၅၂ ဒသမ ၇ မွာရွိေနၿပီး ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ရဲ႕ ပ်မ္း မွ်ႏႈန္းက ၅၂ ဒသမ ၈ ျဖစ္တာေၾကာင့္ စစ္တမ္းရဲ႕ ေလးႏွစ္တာကာလအတြင္း အျမင့္ ဆုံးရလဒ္ကို လြယ္လြယ္ကူကူရယူနိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ကုမၸဏီႀကီးေတြဆီမွာ ဝယ္ယူေရး ကုန္က်စရိတ္ေတြရဲ႕ ဖိအားေပးမႈေတြ သက္သာလာတာေၾကာင့္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းခဲ့ၾကၿပီး သြင္းကုန္ေစ်းႏႈန္းေတြရဲ႕ ေဖာင္းပြမႈႏႈန္းက နိုဝင္ဘာမွာ ဆက္က်လာတာေတြ႕ ရပါတယ္”ဟု ေျပာၾကားသည္။

ယခုထုတ္ျပန္ထားေသာ စစ္တမ္းကို IHS Markit က စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း မ်ားထံမွ ေကာက္ယူစုစည္းရရွိသည့္ စစ္တမ္းမူလကိန္းဂဏန္းမ်ားကို အေျခခံျပဳစု ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ဂ်ပန္အေျခစိုက္ Nikkei မီဒီယာအုပ္စုက ပံ့ပိုးထားျခင္းျဖစ္သည္။

Source : Eleven Media Group