ရန္ကုန္တစ္ဖက္ကမ္းက သေဘၤာက်င္းလုပ္သားမ်ား

ရန္ကုန္ျမစ္၊ တြံေတးတူးေျမာင္းနဲ႕ ခေနာင္တိုေခ်ာင္းဆုံရာမွာရွိတဲ့ ဆိပ္ႀကီးခေနာင္တိုၿမိဳ႕ ဝန္းက်င္တစ္ဝိုက္က ေလွနဲ႕ သေဘၤာျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းေတြကို ေဆာင္႐ြက္ေနတဲ့ သေဘၤာျပင္လုပ္သားေတြရဲ႕ ဘဝေတြကို ေတြ႕ရမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။

Source : The Voice