fbpx

ေျခ/ဥ ျပင္ဆင္ေရးက ေပးေသာသင္ခန္းစာ

ဒုတိယအႀကိမ္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဟာ ပထမအႀကိမ္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးထက္ပိုတဲ့ အဓိပၸာယ္ေတြရွိတယ္လို႔ ယုံၾကည္ထားပါတယ္။ ဒီအတြက္ ယခုေဆာင္႐ြက္ခဲ့တဲ့ ဒုတိယအႀကိမ္အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ေအာင္ျမင္မႈအတိုင္းအတာကို စဥ္းစားတဲ့အခါ လက္ရွိရလဒ္ကြက္ကြက္ေလးအေပၚကိုသာ သုံးသပ္မယ္ဆိုရင္ အခ်က္အလက္မျပည့္စုံတာေၾကာင့္ သုံးသပ္ခ်က္နဲ႕ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ဒါမွမဟုတ္ ေကာက္ခ်က္ဟာလည္း အတိမ္းအေစာင္းရွိနိုင္ပါလိမ့္မယ္။ 
၂၀. ၃. ၂၀၂၀ ရက္ေန႕ကၿပီးဆုံးသြားတဲ့ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးျဖစ္စဥ္ကို ရႈျမင္ဖို႔စဥ္းစားတဲ့အခါ ဘယ္ရႈေထာင့္က ရပ္တည္သုံးသပ္ မလဲဆိုတဲ့ ရပ္တည္ခ်က္ဟာ အေရးႀကီးဆုံးလို႔ ျမင္မိပါတယ္။ ငါစြဲကင္းတဲ့၊ ဘုံအက်ိဳးစီးပြားကိုဦးတည္တဲ့ အျမင္သေဘာထားသည္သာ အနီးစပ္ဆုံး သုံးသပ္ခ်က္နဲ႕အေျဖကို ထုတ္ေပးနိုင္မယ္လို႔ ယုံၾကည္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ဒီေန႕ေျဖရွင္းဖို႔ က်ပ္တည္းေနတဲ့ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႕ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကိစၥေတြမွာ ငါစြဲမကင္းတဲ့ ရပ္တည္ခ်က္နဲ႕ ခ်ဥ္းကပ္မႈေတြ လြန္ကဲေနတယ္ဆိုတာ အလႊာအသီးသီးမွာ ထင္ထင္ရွားရွား ျမင္ေနရပါတယ္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ အျပဳသေဘာထားေတြ မေတြ႕ရွိရဘူးလို႔ဆိုလိုခ်င္တာပါ။
ယခုဒုတိယအႀကိမ္အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကို သုံးသပ္ရာမွာလည္း ေနာက္ဆုံးထြက္ရွိလာတဲ့ ရလဒ္ဟာ အေပၚယံအပိုင္းတစ္ခုသာ ျဖစ္ပါ တယ္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ Iceberg principle လို႔ ရႈ႕ျမင္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ရလဒ္တစ္ခုတည္းအေပၚမွာသာ သုံးသပ္ဆုံးျဖတ္ ေဝဖန္ေနၾကမယ္ဆိုရင္ အဆင္းဘီးတပ္ေပးတဲ့ ေခတ္စကားလိုျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။ ရလဒ္ကိုလည္း ၾကည့္ရန္လိုအပ္သလို ဒီရလဒ္ျဖစ္ေပၚလာေစတဲ့ ေနာက္ကြယ္ကအေၾကာင္းတရားေတြကိုလည္း ထည့္သြင္းသုံးသပ္နိုင္မွသာ အားလုံးၿခဳံငုံမိတဲ့ ရႈ႕ျမင္ခ်က္ကို ရရွိေစပါလိမ့္မယ္။ ဒီလိုမွမဟုတ္ရင္ ေကာင္းက်ိဳးထက္ဆိုးက်ိဳးက ပိုမ်ားေစနိုင္ပါတယ္။ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးႀကီးဟာ ဒီမွာပဲၿပီးသြားမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ၾကရဦးမယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုပ္ငန္းစဥ္ႀကီး ေခ်ာေခ်ာေမြ႕ေမြ႕နဲ႕ ဆက္လက္လုပ္ကိုင္နိုင္ဖို႔ဆိုရင္ တစ္ဖက္သတ္သုံးသပ္ခ်က္ေတြ၊ ေကာက္ခ်က္ေတြနဲ႕ ယူဆခ်က္ေတြက လမ္းေၾကာင္းကို ပိုမိုလြဲေခ်ာ္ေစ နိုင္ပါတယ္။ အမွန္တကယ္ကို နိုင္ငံရဲ႕အက်ိဳးစီးပြား၊ လူထုရဲ႕အက်ိဳးစီးပြားကို ဦးတည္ၾကမယ္၊ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ေအာင္ျမင္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ မ်က္ေတာင္ေမြးတစ္ဆုံးထက္ မ်က္စိတစ္ဆုံး ၾကည့္ၾကရပါလိမ့္မယ္။ 
ငါစြဲပါတဲ့ေဝဖန္သုံးသပ္ခ်က္မ်ားဟာ မတူညီတဲ့အျမင္တစ္ခုကို ရရွိေစနိုင္ေပမယ့္ အေျဖမွန္ထုတ္ဖို႔ဆိုရင္ လုံေလာက္တဲ့ရပ္တည္ခ်က္လို႔ မဆိုနိုင္ပါဘူး။ လူရယ္လို႔ျဖစ္လာရင္ ဆႏၵစြဲ၊ အတၱစြဲမ်ားရွိၾကတာ သဘာဝမို႔နားလည္နိုင္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ယခုလိုနိုင္ငံအတြက္ အေရးႀကီးေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ တစ္ဦးခ်င္းတစ္ဦးခ်င္းက ေကာင္းေသာလားရာကို တြန္းပို႔သူလား၊ မေကာင္းေသာလားရာသို႔ ဆြဲခ်သဴလား ဆိုတာလည္း အေရးႀကီးပါတယ္။ အတၱနဲ႕ပရ မွ်တမွလည္း လူရဲ႕ ဘဝအဓိပၸာယ္ျပည့္စုံၿပီး လူ႕ဘဝေကာင္းက်ိဳးမ်ားကို ဖန္တီးနိုင္ပါလိမ့္မယ္။ ဒီေတာ့ ယခုဒုတိယအႀကိမ္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကို သင္ခန္းစာယူရာမွာလည္း အစြဲကင္းေသာ ရႈျမင္ခ်က္သေဘာထားေတြ လိုအပ္မယ္လို႔ ယူဆမိပါတယ္။ 
ယခုေဆာင္းပါးဟာလည္း နိုင္ငံ့အေရးစိတ္ဝင္စားသူတစ္ဦးတည္းရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္အျမင္၊ သေဘာထားကို တင္ျပလိုရင္းျဖစ္တဲ့အတြက္ ရႈေထာင့္ အရျဖစ္ေစ၊ သေဘာတရားပိုင္းအရျဖစ္ေစ၊ အခ်က္အလက္ပိုင္းအရျဖစ္ေစ လိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိေနပါလိမ့္မယ္။ သို႔ေသာ္ ဘုံ အက်ိဳး စီးပြားသို႔ ဦးတည္လိုေသာ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျဖင့္ တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာမွ အႀကံျပဳလိုရင္းျဖစ္ပါတယ္။
၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္အတြင္း ဒုတိယအႀကိမ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးကေတာ့ ၿပီးဆုံးသြားခဲ့ပါၿပီ။ ဒီျပင္ဆင္မႈနဲ႕ရလဒ္အေပၚမွာ ရႈေထာင့္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အျမင္အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိခဲ့ၾကပါတယ္။ ဘယ္ဘက္ရႈေထာင့္၊ ဘယ္လိုအျမင္ေတြ၊ နည္းလမ္းေတြ၊ သုံးသပ္ခ်က္ေတြ ကြဲျပားေပမယ့္ ရည္မွန္းထားတဲ့ဦးတည္ခ်က္သာ တူညီၾကမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဆုံရပ္တစ္ခုတည္းမွာ ဆုံနိုင္ၾကမွာပါ။ သို႔ေသာ္လည္း အစြန္းႏွစ္ဖက္မွာ ရပ္တည္ေနၾကမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဆုံရပ္ကေဝးေနဦးမွာပါ။
အခုဆိုရင္ ၂၀၁၁ ကစတင္ခဲ့တဲ့ အသြင္ကူးေျပာင္းခဲ့တဲ့ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ တည္ဆဲဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို လႊတ္ေတာ္အတြင္းကေန ျပင္ဆင္ဖို႔ႀကိဳးစားခဲ့တာ ႏွစ္ႀကိမ္ရွိပါၿပီ။ ပထမအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္ကာလအတြင္းမွာ တစ္ႀကိမ္နဲ႕ ယခုဒုတိယအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္ ကာလအတြင္းမွာ တစ္ႀကိမ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီျပင္ဆင္တဲ့ ႏွစ္ႀကိမ္လုံးမွာ ႀကိဳးပမ္းခဲ့တဲ့ နည္းလမ္း နဲ႕ ထြက္ေပၚလာတဲ့ရလဒ္ေတြဟာ မျဖစ္မေနသုံးသပ္ရမယ့္ အေတြ႕အႀကဳံ သို႔မဟုတ္ သင္ခန္းစာမ်ားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာနဲ႕ လႊတ္ေတာ္တြင္းကေန ျပင္ဆင္ဖို႔ႀကိဳးစားတာဟာလည္း ေအာင္ျမင္တာ မေအာင္ျမင္တာထက္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကိုမထိခိုက္ေစတဲ့ ျပင္ဆင္မႈနည္းလမ္းတစ္ရပ္မို႔ ဒီမိုကေရစီက်တဲ့ နည္းလမ္းတစ္ရပ္လို႔ ဆိုရမွာပါ။ ဒီလိုနည္းလမ္းနဲ႕ ေအာင္ျမင္တဲ့အေျခခံဥပေဒျပင္ ဆင္ေရးအတြက္ဆိုရင္ ယခုေဆာင္႐ြက္ၿပီးခဲ့တဲ့ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ႏွစ္ႀကိမ္ကေန သင္ခန္းစာေတြ သုံးသပ္ရယူၾကရပါလိမ့္မယ္။
အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ဒုတိယအစိုးရသက္တမ္းအတြင္းမွာ ဒုတိယအႀကိမ္အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးၿပီးဆုံးသြားခ်ိန္မွာ တန္ဖိုးႀကီးမားတဲ့ မက္ေဆ့ခ်္ေတြရရွိခဲ့ပါတယ္။ ျပင္ဆင္ေရးရလဒ္အေနနဲ႕ကေတာ့ ဥပေဒပိုင္းအရ မျပင္ဆင္နိုင္ေပမယ့္ နိုင္ငံေရးအရအျမတ္ရတယ္လို႔ မည္သို႔ပင္ဆိုေပမယ့္ နိုင္ငံရဲ႕လက္ေတြ႕ရည္မွန္းခ်က္နဲ႕တိုင္းတာရင္ ျပည္သူေတြ ရႈံးသြားတာပဲလို႔ ေကာက္ခ်က္ခ်ရမွာပါ။ ျပည္သူမ်ားလည္း ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မျပည့္ခဲ့ရသလို တိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္လည္း ထိုနည္း၎ပါပဲ။ ဒီေတာ့ ႏွစ္ႀကိမ္ႀကိဳးစားခဲ့တာကေန တတိယအႀကိမ္မွာ ဘယ္လိုခ်ဥ္းကပ္ျပင္ဆင္ၾကမလဲဆိုတာ ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ အနိုင္ရလာမယ့္ပါတီအတြက္ အေရးႀကီတဲ့ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။
အခုျပင္ဆင္ေရးမေအာင္ျမင္လို႔ လမ္းသစ္ထြင္မလား၊ လူထုနည္းနဲ႕ ျပင္မလား၊ အသစ္ေရးဆြဲမလားဆိုတဲ့ ေကာက္ခ်က္၊ မွတ္ခ်က္ ေတြကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒီယူဆခ်က္ေတြအေပၚမွာ မစဥ္းစားခင္ လႊတ္ေတာ္တြင္းအေျခအေနေတြထက္ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပ အေျခအေနေတြကို ဦးစားေပးထည့္သြင္း စဥ္းစားဖို႔လိုပါမယ္။  ဒီသုံးသပ္ခ်က္မွန္မွန္ကန္ကန္ရရွိမွ ဘယ္လိုပုံစံနဲ႕ ေျခ/ဥျပင္ဆင္ေရး ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ၾကမလဲဆိုတဲ့ အေျဖကိုခ်ဥ္းကပ္နိုင္မွာပါ။ ဒုတိယအႀကိမ္အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ထက္စာရင္ ပထမအႀကိမ္အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးက ျပင္ဆင္ခ်က္ ပိုမိုရရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒုတိယအႀကိမ္ျပင္ဆင္ေရးမွာပုဒ္မ ၄၃၆(က) နဲ႕ အက်ဳံးဝင္တဲ့ ပုဒ္မ ၂ ခုနဲ႕ ပုဒ္မ ၄၃၆(ခ)နဲ႕ အက်ဳံးဝင္တဲ့ ပုဒ္မ ၂ ခုပဲ ျပင္နိုင္ခဲ့ပါတယ္။ အတည္ျပဳနိုင္ခဲ့တဲ့ပုဒ္မ (၄) ခုကလည္း နိုင္ငံရဲ႕အမွန္တကယ္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္နဲ႕ႏွိုင္းစာရင္ အေရးမႀကီးတဲ့ပုဒ္မမ်ားလို႔ ဆိုရမွာပါ။ ဒီလိုအေျခအေနေတြ ျဖစ္လာနိုင္မယ္ဆိုတာ ယခင္ကလည္း ေမွ်ာ္မွန္းေရးသားခဲ့ဖူးပါတယ္။ ေမွ်ာ္မွန္းရျခင္း အရင္းခံအေၾကာင္းတရားေတြထဲမွာ ဒုတိယအႀကိမ္ျပင္ဆင္ေရးမတိုင္မီ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပနဲ႕ လႊတ္ေတာ္တြင္းအေျခအေနအရ ေအာင္ျမင္နိုင္တဲ့ ျပင္ဆင္ေရးမျဖစ္နိုင္ဘူးလို႔ သုံးသပ္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ယခုရလဒ္ကလည္း မထူးဆန္းတဲ့အေျဖပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒုတိယအႀကိမ္အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ရလဒ္ေတြကို သုံးသပ္ရာမွာ ဘယ္ရႈေထာင့္ကေန ၾကည့္သလဲဆိုတာအျပင္ လူေၾကာင့္လား၊ မူေၾကာင့္လား၊ နည္းလမ္းေၾကာင့္လားဆိုတဲ့ ဘက္စုံထည့္သြင္းစဥ္းစားဖို႔ဟာလည္း မ်ားစြာအေရးပါ,ပါလိမ့္မယ္။ မိမိျဖစ္လိုတဲ့ဆႏၵဘက္ ဒါမွမဟုတ္ မိမိျဖစ္လိုရာဘက္ကေန သုံးသပ္အေျဖရွာမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အေျဖမွန္နဲ႕မနီးစပ္ဘူးလို႔ပဲ ေျပာရပါလိမ့္မယ္။ အခုျပင္ဆင္ေရးကေနရတဲ့ မက္ေဆ့ခ်္ေတြထဲမွာ ယခုအေျခခံဥပေဒဟာ ျပင္လို႔ရတယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ တစ္ခ်က္ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါဆိုရင္ ဘယ္လိုနည္းလမ္း၊ ဘယ္လိုပုံစံနဲ႕ျပင္မလဲ၊ ဘယ္လိုအေျခအေနေတြလိုအပ္မလဲ၊ ဘယ္သူေတြက အဓိကဇာတ္ေကာင္လဲ၊ ညွိႏွိုင္းျပင္ဆင္ေရးလား၊ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ျပင္ဆင္ေရးလား၊ ျပင္ဆင္ေရးအဆင့္ေတြမွာ ဘယ္အဆင့္ေတြလိုအပ္မလဲ၊ နိုင္ငံ့ အေျခအေနအလိုက္ တစ္ဆင့္ခ်င္းျပင္မလား၊ အကုန္လုံးကို တစ္ခါတည္း ျပင္မလားစတဲ့ မက္ေဆ့ခ်္ေတြ ေတြ႕ရပါတယ္။
ဒီမက္ေဆ့ခ်္ေတြဟာ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးမေဆာင္႐ြက္ခင္ကတည္းက သတိထားခဲ့မယ္ဆိုရင္ သိသာျမင္သာေနတဲ့အခ်က္မ်ားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ယခုအခါ ႀကီးမားတဲ့အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ နစ္နာခဲ့ရၿပီလို႔ ဆိုခ်င္ပါတယ္။ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ဒုတိယသက္တမ္းအတြက္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး တစ္ခန္းရပ္သြားခဲ့ပါၿပီ။ ၿပီးဆုံးသြားတဲ့ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးအေပၚ ျပန္လည္သုံးသပ္ ဝိုင္းဝန္းအေျဖရွာသင့္ေၾကာင္း တိုက္တြန္းလိုပါတယ္။ အခုခ်ိန္မွာေတာ့ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး အဆုံးအျဖတ္ၿပီးဆုံးတဲ့ေနာက္ ျဖစ္လာနိုင္တဲ့အက်ိဳးဆက္၊ ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲနဲ႕ ယင္းေ႐ြးေကာက္ပြဲအလြန္ကာလအတြက္ အမွန္ကန္ဆုံး သုံးသပ္ခ်ဥ္းကပ္နိုင္ပါေစေၾကာင္း ဆုေတာင္းရပါေတာ့တယ္။
သိန္းထြန္း (IR)
(၂၀ .၃. ၂၀၂၀)

Source : The Voice