fbpx

ပဲခူးစကၼႈဇုႏ္ စက္႐ုံ ၁ ခု ယာယီပိတ္သိမ္းၿပီး စက္႐ုံ ၅ ခုလူေလြ္ာ့မၫ္

ေတာင္ငဴ၊ဧၿပီ ၅
ကို႐ိုနာဗိုင္းရပၥၢယက္ေၾကာင့္ ပဲခူးစကၼႈဇုႏၱျင္ စက္႐ုံ ၁ ခု ယာယီပိတ္သိမ္းမၫ္်ဖစ္သၫ့္ အ်ပင္ စက္႐ုံ ၅ ခုမြလုပ္သားအခ္ိဳ႕ကိုလၫ္းေလ္ာ့ခ္ၾသားမၫ္်ဖစ္ေၾကာင္း ပဲခူးစကၼႈဇုႏၥီမံခန႔ၡျဲမႈေကာၼတီအၾတင္းေရးမႉး ဦးဟိႏ္းထကၠ ေ်ပာၾကားသၫ္။
“ပိတၼယ့္ စက္႐ုံက ေမလ ၁ ရက္ေန႔မြာ ပိတၼယ္။ယာယီပိတၼြာ ်ဖစၱဲ့အၾတက္ ဥေပဒအတိုင္း ပိတ္ရမယ္။လူ‌ေလ္ာ့မယ့ၥက္႐ုံေၾတက သုံးလအ
စမ္းခန႔္ ထားသူေၾတ ်ဖစၱာေၾကာင့ၱေစႅလာက္ ၾကာမယ့္ေအနထား႐ြိတယ္”ဟု ၎ကဆိုသၫ္။
ပဲခူး စကၼႈဇုႏၥီမံခႏ္႔မႈ ေကာၼတီထံယာယီပိတ္သိမ္းရႏ္ႏြင့ႅဳပ္သားအင္အားေလ္ာ့ခ္ရႏ္ အၾတကၱင္်ပလာသည့္ စက္႐ုံမ္ားမြာအလတၱႏ္းႏြင့္
အငယၱႏ္းစက္႐ုံမ္ားသာ်ဖစ္သၫ့္အ်ပင္ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔က ကို႐ိုနာဗိုင္းရပၥ္ ကူးစက္်မႏ္ေရာဂါေၾကာင့ၥက္႐ုံမ္ားကို ယာယီ ပိတ္သိမ္းေပးရႏ္ စတစၠာမ္ားဆိုင္းဘုတၼ္ားကိုကိုင္‌ေဆာကၠာ စက္႐ုံလုပ္သားအခ္ိဳ႕ ကမၸိႏ္းတစၡဳ ်ပဳလုပ္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသၫ္။
ပဲခူးစကၼႈဇုႏ္႐ြိ စက္႐ုံအလုပ္႐ုံတိုင္းၾတင္ ေန႔စၪ္ အလုပ္သမား အဝင္အၾထကၱိုင္းကိုယ္အပူ႐ြိႏၱိုင္းတာစစ္ေဆး်ခင္းမ္ား်ပဳလုပ္ေနသည့္အ်ပင္
လက္႐ြိအခ္ိႏၳိကုႏ္ၾကမ္းပစၥၫ္းလုံေလာက္ၿပီး အဝယ္ ႐ြိေေနသးသည့္အၾတက္ ပိတ္သိမ္းရႏ္ အဆေငၼ်ေပသးေၾကာင္း ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအၿဖဲ႕မြ သိရသၫ္။
ပဲခူးစကၼႈဇုႏ္အၾတင္း စက္႐ုံအလုပ္႐ုံ ၆၀ ေက္ာ္႐ြိၿပီး လုပ္သားအင္အားစုေစပါင္း တစ္သိႏ္းနီးပါးလုပၠိုင္ေနၾက ၿပီးဆယၢဏႏ္း အထကၼက ႐ြိေနသၫ့္ ၿပိိးခဲ့သည့္ ရကၸိုင္းက ပဲခူးစကၼႈဇုႏ္ စက္႐ုံတစၡဳၾတင္ PPE ဝတၥဳံ ႏြစ္သိႏ္း ဝယ္ယဴရႏ္ က္ႏ္းမာေရးဝႏ္ႀကီးဌာနႏြင့ၥာခ္ဳပၡ္ဳပ္ဆိုထားသၫ္။
R-02

Source : The Voice