သတင္း မီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္ကို တန္ဖိုးထားပါ

(တစ္)
“သတင္းစာေတြဟာ ဒီအစိုးရလက္ထက္နဲ႕ အရင္တုန္းက တျခား အစိုးရလက္ထက္နဲ႕ ေသေသခ်ာခ်ာ ႏွိုင္းယွဥ္ၾကည့္ေစခ်င္တယ္…ကြၽန္ေတာ္ တို႔ဟာ ဘယ္လိုအစိုးရဆိုတာလည္း ဘာမွ အထူးေျပာေနစရာ မလိုဘူး… ဒီေတာ့ကာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို ေထာက္ခံအားေပးေနတဲ့ သတင္းစာေတြလည္း အားေပးခ်င္ေပးၾက… ဒီလိုမွမဟုတ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို ေဝဖန္ၿပီးေတာ့ အတိုက္အခံလုပ္ခ်င္ၾကတဲ့ သတင္းစာေတြဆိုရင္လည္း သေဘာအတိုင္း ပဲ…”
(ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီ-၁၇ ရက္ေန႕၊ ျမန္မာ့ႏွစ္သစ္ကူးညမိန့္ခြန္း-မွ။ )
(ႏွစ္)
၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္သည္ သတင္းမီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာနိုင္ငံအေပၚတြင္ ေမးခြန္းမ်ားစြာ ပဲ့တင္ထပ္လာခဲ့ေသာ ခုႏွစ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ ဒီမိုကေရစီတံခါးကို စတင္ဖြင့္လွစ္နိုင္ခဲ့ၿပီး လြတ္လပ္ျခင္း၏အႏွစ္သာရကို အတိုင္းအတာတစ္ခု အထိ ရရွိလာခဲ့ေသာနိုင္ငံ ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲျဖင့္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အာဏာရရွိလာခဲ့ၿပီးေနာက္ သူ၏အစိုးရအေပၚတြင္ ဒီမိုကေရစီ တင္းျပည့္က်ပ္ျပည့္မရွိေသးေသာ စစ္သားတစ္ပိုင္းအစိုးရအျဖစ္ လူထုက သတ္မွတ္ေဝဖန္မႈမ်ားရွိခဲ့ၾကေသးသည္။ သို႔ေသာ္ ၎သည္ သူ၏အစိုးရ သက္တမ္းငါးႏွစ္တာကို အေပ်ာ့ အမာစနစ္ေကာင္းျဖင့္ စီမံခန့္ခြဲသြားနိုင္ ခဲ့သည္။ ထိပ္တိုက္ႀကဳံဆုံလာရေသာ အခက္အခဲအက်ပ္အတည္းမ်ားကို လည္း အေတာ္အတန္ လိမၼာပါးနပ္စြာ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းသြားနိုင္ခဲ့သည္ဟု ဆိုနိုင္၏။ 
အထူးသျဖင့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္လက္ထက္တြင္ ျမန္မာ့သတင္းမီဒီယာ က႑သည္ အေျခအေနအတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ခရီးေပါက္လာခဲ့သည္ ဟု ဆိုနိုင္သည္။ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႕တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီ(ယာယီ)ကို အဖြဲ႕ဝင္ ၂၉ ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းၿပီးနိုင္ခဲ့ၿပီး ထိုမွတစ္ဆင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၂၁ ရက္ေန႕တြင္ လက္ရွိသတင္းမီဒီယာေကာင္စီ ျဖစ္တည္လာခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ သူ၏အစိုးရသက္တမ္းတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ သတင္းမီဒီယာဥပေဒကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၄ ရက္ေန႕တြင္လည္းေကာင္း၊ သတင္းမီဒီယာနည္းဥပေဒမ်ားကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၇ ရက္ေန႕တြင္လည္း ေကာင္း အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းသြားနိုင္ခဲ့သည္။ ထိုအခ်က္မ်ားမွာ ျမန္မာ့ သတင္းမီဒီယာက႑အတြက္ အလွပဆုံးအ႐ုဏ္ဦးတစ္ခုကို ေမြးဖြားသန့္စင္ နိုင္ခဲ့ျခင္းဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ 
လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျပည္သူလူထုမွ ရာႏႈန္းျပည့္ေ႐ြးခ်ယ္တင္ျမႇောက္ ထားေသာ အရပ္သားစစ္စစ္အစိုးရ NLD သည္ နိုင္ငံေတာ္တာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္လာခဲ့သည္မွာ ငါးႏွစ္တာ သက္တမ္းကုန္ဆုံးေတာ့မည္ ျဖစ္၏။ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္တြင္ စစ္သားတစ္ပိုင္းအစိုးရဆိုေသာစြပ္စြဲ ခ်က္မ်ိဳးကို ၾကားခဲ့ရေသာ္လည္း NLD အစိုးရကိုမူ အရပ္သားစစ္စစ္ဒီမိုကေရစီအစိုးရအျဖစ္ ျမန္မာ့ျပည္သူမ်ားသာမက ကမၻာမွပါ ေမွ်ာ္လင့္ ခ်က္ထားခဲ့ၾကသည္။ နိုင္ငံေတာ္အတြက္ အမွန္တကယ္လိုအပ္ေနေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးက႑အသီးသီးတို႔ကို အရပ္သားစစ္စစ္အစိုးရက ျပည္သူ႕မ်က္ႏွာတစ္ခုတည္းျဖင့္ စြမ္းေဆာင္ေပးနိုင္လိမ့္မည္ဟု ယုံၾကည္ ထားခဲ့ၾကသည္။ 
၁၉၈၈ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းမွအစျပဳကာ ျမန္မာ့နိုင္ငံေရးေလာကထဲတြင္ ဒီမိုကေရစီအေရး၊ လူ႕အခြင့္အေရး၊ တိုင္းရင္းသားမ်ားအေရး၊ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စေသာအသံမ်ားျဖင့္ လူထု၏ေထာက္ခံမႈကို ေတာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳရရွိလာခဲ့ေသာ အရပ္သားစစ္စစ္အစိုးရ အေပၚတြင္ လက္ရွိအေျခအေန၌ ေမးခြန္းမ်ားစြာ ထင္ဟပ္လာခဲ့ၿပီျဖစ္ပါ သည္။ အစိုးရသက္တမ္းငါးႏွစ္တာကာလအတြင္း၌ လူထုေမွ်ာ္လင့္ခဲ့သည့္ အတိုင္း အမွန္တကယ္ျဖစ္လာခဲ့ၿပီလားဆိုေသာ ေမးခြန္းမ်ားကိုလည္း ခပ္စိပ္စိပ္ၾကားလာေနခဲ့ရၿပီ ျဖစ္သည္။ အဆိုးဆုံးမွာ ၿပီးခဲ့သည့္အစိုးရ လက္ထက္၌ အထိုက္အေလ်ာက္ရရွိခဲ့ေသာ သတင္းမီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ သည္ ယခုအရပ္သားစစ္စစ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ပိုမိုေလ်ာ့က်လာသည္ဆိုေသာ ႏွိုင္းယွဥ္ေျပာဆိုသံမ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 
(သုံး) 
ျမန္မာနိုင္ငံသည္ တစ္ပါတီအာဏာရွင္စနစ္ႏွင့္ စစ္အစိုးရ၏လက္ ေအာက္တြင္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ အသားက်ရွင္သန္လာခဲ့ရေသာ နိုင္ငံတစ္ခု ဟုဆိုနိုင္သည္။ ထိုမတိုင္မီ သမိုင္းဦးကာလမ်ားက ျမန္မာျပည္ဖြားတိုင္း ရင္းသားျပည္သူမ်ားသည္ ေ႐ြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္မရွိေသာ သက္ဦးဆံပိုင္ဘုရင္ စနစ္၏ အာဏာစက္ေအာက္တြင္ ရွင္သန္လာခဲ့ၾကရသည္။ ျမန္မာျပည္သူ လူထုတို႔တြင္ အရွက္ႏွင့္ အၾကာက္တရားသည္ ေမြးရာပါအေမြတစ္ခုအျဖစ္ ကပ္ပါလာခဲ့ရသည္။ ထိုထက္မကဆိုရလွ်င္ လူသားျဖစ္တည္ျခင္း၏အႏွစ္ သာရႏွင့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ဆုံးရႈံးလာခဲ့ၾကရသည္ဟု ဆိုနိုင္၏။ သို႔ေသာ္ ထိုအေျခအေနမ်ားမွာ အတိတ္သမိုင္းမ်ားသာျဖစ္၍ လက္ရွိႏွင့္သက္ဆိုင္မႈ မရွိေတာ့ေခ်။ ယခုအခါ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ အရပ္သားစစ္စစ္အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ မႈေအာက္မွ ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံတစ္နိုင္ငံ ျဖစ္ေနသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံသား တို႔သည္လည္း ဒီမိုကေရစီအစိုးရ၏လက္ေအာက္မွ ဒီမိုကေရစီျပည္သူမ်ား ျဖစ္ေနခဲ့ၿပီျဖစ္၏။ သို႔ေသာ္ လက္ရွိ ဒီမိုကေရစီအစိုးရလက္ေအာက္တြင္ ျမန္မာ့မီဒီယာက႑ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေရးသားခြင့္တို႔ စိန္ေခၚမႈ မ်ားရွိေနရသည္ကေတာ့ စိတ္မေကာင္းစရာပင္ျဖစ္ပါသည္။ 
မတ္လ ၃ ရက္ေန႕သည္ ကမၻာ့စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္ေန႕ ျဖစ္သည္။ ယခုႏွစ္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ကမၻာ့စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္ေန႕ေဆာင္ပုဒ္မွာ “ေၾကာက္႐ြံ႕မႈႏွင့္ ဘက္လိုက္မႈကင္းေသာ သတင္းအတတ္ပညာ – Journalism without Fear or Favour -” ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ျပင္သစ္နိုင္ငံအေျခစိုက္ Reporters sans frontiers: RSF အဖြဲ႕၏ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္အတြက္ ထုတ္ျပန္လာခဲ့ေသာ ျမန္မာ့သတင္းမီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္အၫႊန္းအရ လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္တြင္ ႏွစ္စဥ္က်ဆင္း လာခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ လက္ထက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ သတင္းမီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္အၫႊန္း (၁၄၃) တြင္ ရွိခဲ့ေၾကာင္းဆိုသည္။ သို႔ေသာ္ လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္၌ ၂၀၁၇ တြင္ ၁၃၁၊ ၂၀၁၈ တြင္ ၁၃၇၊ ၂၀၁၉ တြင္ ၁၃၈ ႏွင့္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ေတာ့ ၁၃၉ ထိတိုင္ က်ဆင္းသြားေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာ ၾကားခြင့္အေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္၍ အသံ (Athan) အဖြဲ႕၏ ေဖာ္ျပခ်က္တြင္ လက္ရွိအစိုးရ၏ ၄ ႏွစ္တာကာလ၌ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆို ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္၍ တရားစြဲဆိုေထာင္ခ်ခံရသူမ်ား၊ သတင္းမီဒီယာသမား မ်ားကို တရားစြဲဆို အေရးယူခံရျခင္းမ်ား စသည္တို႔ကို ခုႏွစ္အလိုက္ ေဖာ္ျပ ထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ထိုအေျခအေနမ်ားမွာ ျမန္မာ့သတင္းမီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္အတြက္ ျပည္သူလူထုမွ အစိုးရသို႔ ေမးခြန္းမ်ား ျဖစ္လာခဲ့သည္။ 
(ေလး)
သတင္းမီဒီယာႏွင့္ပတ္သက္၍ အေမရိကန္နိုင္ငံ တတိယေျမာက္ သမၼတ ေသာမတ္ဂ်က္ဖာဆင္ (၁၈၀၁-၁၈၀၉) ေျပာခဲ့ဖူးေသာ စကားတစ္ခြန္း မွာ အလြန္မွတ္သားစရာေကာင္းလွသည္။ “အစိုးရရွိၿပီး သတင္းစာမရွိ ေသာနိုင္ငံႏွင့္ အစိုးရမရွိဘဲ သတင္းစာရွိေသာနိုင္ငံကို ေ႐ြးပါဟုဆိုလွ်င္ အစိုးရမရွိဘဲ သတင္းစာရွိေသာနိုင္ငံကို ေ႐ြးမည္” ဟူ၍ ျဖစ္၏။ ကမၻာ့သတင္း အဖြဲ႕ႀကီး (The World Association of Newspapers) ၏ ေဆာင္ပုဒ္ တြင္ “သတင္းမီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ဆိုသည္မွာ ျပည္သူတို႔၏ လြတ္လပ္ခြင့္ ပင္ျဖစ္သည္”ဟူ၍ ျဖစ္၏။ သတင္းမီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ ဆိုသည္မွာ သတင္း သမားမ်ားအေနႏွင့္ သတင္းမီဒီယာမွတစ္ဆင့္ ျပည္သူကို ျပန္လည္ပညာေပး ရန္အတြက္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။ ထိုသတင္းလြတ္ လပ္ခြင့္ကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူ႕အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္းပုဒ္မ (၁၉) တြင္ ျပ႒ာန္းထားေၾကာင္းလည္း ဆိုသည္။ 
ျမန္မာ့သမိုင္းထဲမွ မင္းတုန္းမင္းသည္ ရတနာပုံသတင္းစာတိုက္ ထူေထာင္နိုင္ရန္ အခ်က္ ၁၇ ခ်က္ပါဝင္ေသာ ဥပေဒတစ္ရပ္ကို ၁၂၃၅ ခုႏွစ္၊ ဝါေခါင္လျပည့္ေက်ာ္ ၇ ရက္ေန႕တြင္ ထုတ္ျပန္ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး သတင္းစာကိုမူ ၁၂၃၆ ခုႏွစ္၊ တေပါင္းလဆန္း ၁၃ ရက္ေန႕တြင္ စတင္ထုတ္ ေဝခဲ့သည္။ ရတနာပုံသတင္းစာထုတ္ေဝရာတြင္ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ သို႔မဟုတ္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေရးသားခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္၍ မင္းတုန္းမင္း က “ငါမေကာင္းလွ်င္ ငါ့ကိုေရး၊ ငါ့မိဖုရား မေကာင္းလွ်င္ ငါ့မိဖုရားကို ေရး၊ ငါ့သားသမီး မေကာင္းလွ်င္ ငါ့သားသမီးကိုေရး၊ လႊတ္တရားသူႀကီး မေကာင္းလွ်င္ လႊတ္တရားသူႀကီးကိုေရး၊ ၿမိဳ႕ဝန္မေကာင္းလွ်င္ ၿမိဳ႕ဝန္ကို ေရး၊ မင္းတို႔ သတင္းစာတိုက္၌ အျပစ္မရွိေစရ။ နန္းေတာ္တြင္းသို႔ သတင္း စာတိုက္ မည္သူမဆို အတားအဆီးမရွိ ဝင္ထြက္ေစ”ဟူ၍ပင္ အမိန့္ေတာ္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထိုအေၾကာင္းအရာကိုၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာ့သတင္းမီဒီယာ က႑ႏွင့္ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္သည္ ေရွးသမိုင္းေခတ္၌ပင္ မညွိုးႏြမ္းခဲ့ ေၾကာင္းကို သိရွိနိုင္ေလသည္။ 
(ငါး)
ျမန္မာတို႔၏ သတင္းစာသမိုင္းကို ျပန္ၾကည့္လွ်င္လည္း ေခတ္အဆက္ တို႔၌ သတင္းစာဆရာႀကီးမ်ားႏွင့္ သတင္းစာေပါင္းမ်ားစြာ ရွိခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ ၁၈၃၆ ခုႏွစ္တြင္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ ၌ ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ (Maulmain Chronicle) သတင္းစာ၊ ၁၈၄၄ ခုႏွစ္တြင္ (Maulmain Almanac) ၁၈၄၆ ခုႏွစ္တြင္ (Mau lmain Advertiser) ႏွင့္ ၁၈၅၆ တြင္ (Maulmain Observer) တို႔ စတင္ေပၚထြက္လာခဲ့ေၾကာင္း ဆိုသည္။ ၁၈၇၈ ခုႏွစ္တြင္ (Rangon Daily Mail)၊ ၁၈၇၉ တြင္ (Daily Review) ၁၈၉၉ တြင္ (Time of Burma) ၁၉၀၈ ခုႏွစ္တြင္ (The Remena Time) တို႔သည္လည္း အသီးသီးေပၚထြက္လာခဲ့ၾကသည္။ ရခိုင္တြင္ ၁၈၅၃- ၅၄ ခုႏွစ္၌ (Akyab Commercial Advertiser) ကို စတင္ထုတ္ေဝခဲ့ေၾကာင္း ဆိုသည္။ ၁၉၀၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ (Arakan News) ၊ ၁၈၉၂-၉၃ ခုႏွစ္တြင္ (Arakan Advocate)၊ (Arakan Echo)၊ (The Daily Advertiser) ၁၉၀၆-၉၇ တြင္ (The Arakan Time)၊ ၁၈၉၆ ခုႏွစ္တြင္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕၌ (Kyaykphyu Advertiser) ႏွင့္ (friend of Arakan) တို႔ကို ထုတ္ေဝခဲ့ေၾကာင္း သိရ၏။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာ့စာေပႏွင့္ သတင္းမီဒီယာ သမိုင္း၌ အလြန္ထူးခြၽန္ထက္ျမက္ေသာ ျပည္သူ႕အက်ိဳးေဆာင္ စာေပႏွင့္ သတင္းစာဆရာႀကီးမ်ားစြာလည္း ေပၚထြန္ခဲ့သည္ကို ေတြ႕နိုင္သည္။ အခ်ိန္ကာလၾကာေညာင္းစြာ သမိုင္းျမစ္တြယ္လာခဲ့ေသာ ျမန္မာ့သတင္းမီဒီယာ၊ သတင္းစာဆရာႏွင့္ စာေရးဆရာတို႔၏က႑သည္ သူ႕ကြၽန္ဘဝမွ လြတ္ေျမာက္ရန္ႀကိဳးပမ္းရာတြင္လည္းေကာင္း၊ နိုင္ငံေတာ္ထူေထာင္ရာတြင္လည္းေကာင္း အဘက္ဘက္မွ ဝန္းရံလာခဲ့သည္မွာ အမွန္တရားတစ္ခုပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 
လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာ့မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္သည္ စိန္ေခၚခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ေနသည္ဟု ဆိုနိုင္သည္။ သတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ သတင္းစာဆရာမ်ား၏ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေရးသား ေဖာ္ျပခြင့္တို႔သည္ စိန္ေခၚ မႈမ်ားစြာရွိလာေနေၾကာင္း အသံမ်ားကို ၾကားရပါသည္။ စင္စစ္တြင္ သတင္း မီဒီယာမ်ားႏွင့္ သတင္းစာဆရာမ်ားအေပၚ ကန့္သတ္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းသည္ ျပည္သူမ်ား၏လြတ္လပ္ခြင့္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္းပင္ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ နိုင္ငံေတာ္၏ နား၊ မ်က္စိကို ပိတ္ပင္ျခင္းႏွင့္ တူေနမည္ ျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီခရီးကို အရွိန္ေကာင္းေကာင္းျဖင့္ ခရီးဆက္ေနခ်ိန္မ်ိဳး တြင္ ဒီမိုကေရစီ၏အႏွစ္သာရတစ္ခုျဖစ္ေသာ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ ေရးသားခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ သိရွိနားလည္ခြင့္မက်ဆဳံးေစရန္ အေရးႀကီး ပါသည္။ နိုင္ငံေတာ္ကို ခ်စ္ပါက သတင္းမီဒီယာအခန္းက႑ကိုလည္း တန္ဖိုးထားတတ္ရန္ လိုအပ္ေနမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ။
ရကၡ

Source : The Voice