fbpx

ပညာရွင္မ်ား၏ 'အား' ကို အသုံးခ်တတ္ၾကရပါမည္

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားအစျပဳခဲ့သည့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ မတိုင္မီကာလအထိ ႏွစ္မ်ားစြာ နယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ ပညာရွင္ဆန္ေသာပုဂၢိုလ္မ်ား ခါးဆက္ျပတ္ခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႕အခ်ိန္ကာလတြင္မူ နိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး စသည့္တိုင္းျပည္၏ အေရးပါေသာအခန္းက႑မ်ားကို ဦးေဆာင္နိုင္၊ ေထာက္ျပေဝဖန္နိုင္သည့္သူမ်ား ျပန္လည္ျမင္ေတြ႕လာရသည္မွာ ျပဳျပင္းေျပာင္းလဲမႈမ်ား၏ ရလဒ္ဟုဆိုရပါမည္။ 
ယေန႕အခါဆိုလွ်င္ ပုံႏွိပ္ႏွင့္အြန္လိုင္းမီဒီယာအသီးသီး၏ စာမ်က္ႏွာမ်ားႏွင့္ ပို႔စ္မ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ Live Stream မ်ားတြင္လည္းေကာင္း သက္ဆိုင္ရာပညာရွင္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခန္းမ်ား၊ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ဖိုရမ္မ်ား၊ ဒီဘိတ္မ်ား စသည္ျဖင့္ေတြ႕ ျမင္လာရသည္မွာ အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္ေသာ အေျပာင္းအလဲတစ္ခုပင္ျဖစ္ပါသည္။ 
သို႔ေသာ္လည္း သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္အလိုက္ ပါရဂူတစ္ဦးတစ္ေယာက္လို ကြၽမ္းက်င္စြာတတ္သိနားလည္သည့္ လုံေလာက္ေသာ ပညာရွင္ဦးေရရရွိသြားၿပီေလာဟု ေမးလွ်င္ ‘မရွိေသးပါ’ ဟုပင္ ရိုးသားစြာေျဖရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
လူမႈကြန္ရက္ေခတ္ထဲက ဒီမိုကေရစီက်င့္သုံးသည့္နိုင္ငံျဖစ္သည့္အတြက္ လူမႈကြန္ရက္မ်ားေပၚတြင္ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ဗ်ဴဟာအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ျပည္တြင္းသာမကျပည္ပတြင္ လူသိမ်ား၊ လူႀကိဳက္မ်ား၊ Like မ်ားမ်ားရေအာင္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ႀကိဳးပမ္းနိုင္သည္မွာမွန္ေသာ္လည္း ၁၉၆၂ ခုႏွစ္မတိုင္မီက ကမၻာသိေအာင္ ထြန္းေတာက္ခဲ့ေသာ ျမန္မာပညာရွင္မ်ား မရွိသေလာက္ရွားပါးေသးသည္ဟုဆိုရပါမည္။ 
ယေန႕ေခတ္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားသည္ ယခင္အပိတ္ေခတ္ကထက္ အဂၤလိပ္စာမ်ားပိုမိုထူးခြၽန္လာၿပီး ေလ့လာဆည္းပူးရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားေသာေၾကာင့္ ယခင္မ်ိဳးဆက္တို႔ထက္ ထက္ထက္ျမက္ျမက္ရွိလာသည္မွာ ဝမ္းသာစရာျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အာဏာရွင္ေခတ္ကာလကို အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာျဖတ္သန္းခဲ့ရသည့္ အက်ိဳးဆက္ေၾကာင့္ ကမၻာ့အဆင့္မဆိုႏွင့္၊ အာဆီယံေဒသတြင္းအဆင့္ လူသိမ်ားသည့္ ပညာရွင္ပုဂၢိုလ္မ်ား မေပၚထြန္းနိုင္ေသးေပ။ 
‘ပညာရွင္ေတြမ်ားလာေတာ့ ဘာျဖစ္မွာလဲ’ ဟု ေမးလွ်င္ နိုင္ငံႏွင့္လူမ်ိဳးတို႔ ေခတ္ေနာက္က်က်န္စရာ အေၾကာင္းမရွိေတာ့ဟု ေျဖရပါမည္။ ျမန္မာနိုင္ငံေခတ္ ေနာက္က်ခဲ့ရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းႀကီးမ်ားအနက္ တစ္ခုမွာပညာရွင္လိုပုဂၢိုလ္မ်ား မရွိသေလာက္ျဖစ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္သာျဖစ္ေပသည္။ တစ္နည္းေျပာရလွ်င္ ျမန္မာနိုင္ငံ၌ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားႏွင့္ အာဏာရွင္မ်ား လက္ညွိုးၫႊန္ရာလိုက္လုပ္ေပးသည့္ ပညာရွင္အေယာင္ေဆာင္မ်ားသာရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ နိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ နိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အလုပ္လုပ္လိုသည့္ ပညာရွင္မ်ားမရွိခဲ့ျခင္း (ဝါ) ေနရာမရခဲ့ျခင္းဟု ဆိုလွ်င္လည္းရမည္ထင္ပါသည္။ 
အေရးႀကီးသည္မွာ နိုင္ငံႏွင့္ ျပည္သူအတြက္ အေရးႀကီးသည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ရွိေသာ ပုဂၢိုလ္တိုင္း ကြၽမ္းက်င္သူပညာရွင္ႀကီးမ်ားျဖစ္ရန္မလိုေသာ္လည္း ၎တို႔ကို ဝန္းရံသူမ်ားႏွင့္ အသိဉာဏ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အဓိကပံ့ပိုးသူမ်ားမွာ ပညာရွင္မ်ားမျဖစ္မေနပါဝင္ထားရန္ႏွင့္ ပညာရွင္မ်ားကို အက်ိဳးရွိစြာ အသုံးခ်တတ္ရန္လိုအပ္ေပသည္။
ထို႔အတူ ယေန႕အေျခခံပညာဒသမတန္းအတြက္ ဘဝတြက္တာကြၽမ္းက်င္စရာ ေက်ာင္းသုံးစာအုပ္သင္ရိုးၫႊန္းတမ္းသစ္တြင္ လိင္ပညာေပးသင္ခန္းစာ(မ်ိဳးဆက္ပြား က်န္းမာေရးပညာေပး) ထည့္သြင္းေရးဆြဲမည့္ကိစၥတြင္လည္း ပညာေရးနယ္ပယ္ တစ္ခုတည္းမွ ပညာရွင္မ်ားသာမက အျခားနယ္ပယ္မွ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ပါ က်ယ္က်ယ္ျပန့္ျပန့္ေဆြးေႏြးညွိႏွိုင္းမႈမ်ား ထပ္မံျပဳလုပ္ကာ အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားႏွင့္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ အမွန္တကယ္အေထာက္အကူျပဳမည့္ ‘ပညာေပး’ ကိစၥ ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ၾကဥ္းနိုင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္မိေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။ 
အယ္ဒီတာ ( ၂၀ – ၅ – ၂၀၂၀ ) 

Source : The Voice