fbpx

ကူးစက္ေရာဂါ ကာကြယ္ႏွိမ္ႏွင္းေရး ဥပေဒၾကမ္းမွာ ဘယ္လိုအခ်က္ေတြ ထပ္မံထည့္သြင္းသင့္သလဲ

COVID-19 ကပ္ေရာဂါ က်ေရာက္ေနစဥ္ကာလ ေမလ ၁၈ ရက္တြင္ ျပန္လည္က်င္းပသည့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္၏ ၁၆ ႀကိမ္ေျမာက္ပုံမွန္ အစည္းအေဝး ပထမေန႕တြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနဝန္ႀကီးက ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္သို႔ ကူးစက္ေရာဂါကာကြယ္ႏွိမ္နင္းေရးဥပေဒၾကမ္းတစ္ရပ္ကို တင္သြင္းခဲ့သည္။ ထိုသို႔တင္သြင္းစဥ္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ထိုဥပေဒၾကမ္း၏သမိုင္းေၾကာင္းကို ဦးစြာရွင္းျပခဲ့ၿပီး ယခုအခါ ကမၻာေပၚတြင္ အသစ္ျဖစ္ပြားလာေသာ ကူးစက္ေရာဂါမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းသို႔ ေရာဂါကူးစက္ဝင္ေရာက္မႈမရွိေစရန္၊ ဝင္ေရာက္ခဲ့ပါက ပ်ံ့ႏွံ႕မႈမရွိရန္၊ ကူးစက္ပ်ံ့ႏွံ႕ခဲ့ပါက အခ်ိန္မီထိန္းခ်ဳပ္ကုသနိုင္ရန္၊ ေျပာင္းလဲလာေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္အညီ ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီေသာ ဥပေဒတစ္ရပ္အသစ္ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲရန္ လိုအပ္ပါသျဖင့္ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕၏ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာက်န္းမာေရးျပ႒ာန္းခ်က္ (၂၀၁၅)ႏွင့္အညီ ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီေသာလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ထပ္မံျဖည့္စြက္ၿပီး ေရးဆြဲတင္သြင္းရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သို႔အတြက္ ကြၽန္ုပ္တို႔အေနႏွင့္ ယေန႕ေခတ္အခါတြင္ ကမၻာ့နိုင္ငံအႏွံ႕အျပားႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းတြင္လည္း ကူးစက္ေနသည့္ COVID-19 ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးကူးစက္ေနသည့္ကပ္ေရာဂါ ကာလအတြင္း ၿမိဳ႕၊ ႐ြာအသီးသီးတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕မ်ား၊ က်န္းမာေရး  ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သူအမ်ား ရင္ဆိုင္ေတြ႕ႀကဳံေနရသည့္အေျခအေနမ်ားအားလုံးကို သိရွိထားၾကၿပီးျဖစ္ရာ ဤဥပေဒၾကမ္းကို လႊတ္ေတာ္အတြင္း ေဆြးေႏြးစဥ္ကာလအတြင္း ျပည့္စုံစြာပါဝင္နိုင္ေရးအတြက္ ဝိုင္းဝန္းေဆြးေႏြး အႀကံျပဳၾကရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔မွသာ ကိုယ့္နိုင္ငံအေျခအေနႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ ဥပေဒတစ္ရပ္အမွန္ေပၚထြက္လာနိုင္မည္ျဖစ္ရာ ဤဥပေဒၾကမ္းတြင္ မည္သည့္အခ်က္မ်ား ထပ္မံထည့္သြင္းသင့္သည္မ်ားကို ေဆြးေႏြးသြားၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။
ကနဦးအစ ဥပေဒသမိုင္းေၾကာင္းကိုျပန္ေကာက္ရလွ်င္ ကူးစက္ေရာဂါကာကြယ္ႏွိမ္နင္းေရးဥပေဒကို နိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈတည္ ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕က ဥပေဒအမွတ္(၁/၉၉၅) ျဖင့္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၀ ရက္ေန႕တြင္ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး ထိုဥပေဒတြင္ အခန္း (၉) ခန္းပါဝင္ၿပီး ပုဒ္မ ၂၂ ခု ပါဝင္သည္ကိုေတြ႕ရသည္။ ထိုဥပေဒကို ထိုေခတ္ထိုကာလကေပၚေပါက္ခဲ့သည့္ ကူးစက္ေရာဂါအေျခအေနအေပၚမူတည္ၿပီး နဝတအစိုးရတို႔က ျပ႒ာန္းခဲ့ျခင္းပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း အမွန္တြင္မူ အသစ္ခ်ည္းသက္သက္ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းခဲ့ၾကျခင္း မဟုတ္ေပ။ ျမန္မာတစ္နိုင္ငံလုံး အိႏၵိယျပည္၏ ျပည္နယ္ႀကီးတစ္ခုအျဖစ္တည္ရွိခဲ့စဥ္ကာလ ယခုကဲ့သို႔ ေရာဂါကပ္ေဘးမ်ား က်ေရာက္ခဲ့သည့္ျဖစ္စဥ္မ်ားအရ အဂၤလိပ္အစိုးရက ၁၈၉၇ ခုႏွစ္တြင္ The Epidemic Diseases Act (ကူးစက္ေရာဂါ ေဘးအက္ဥပေဒ) ႏွင့္ ၁၉၀၉ ခုႏွစ္တြင္ The Vaccination Act (ကာကြယ္ေဆး ထိုးႏွံျခင္းအက္ဥပေဒ) တို႔ကို ျပ႒ာန္းခဲ့ၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ထို႔ေနာက္ (နဝတ) အုပ္စိုးစဥ္ကာလအထိ ႏွစ္ေပါင္း ၁၀ဝ နီးပါးတိုင္ က်င့္သုံးခဲ့ၾကၿပီးေနာက္တြင္မွ ၁၉၅၅ ခုႏွစ္ေရာက္မွသာ အဆိုပါအက္ဥပေဒႀကီးႏွစ္ခုကို ႐ုပ္သိမ္းၿပီး ေပါင္းစပ္ကာ ကူးစက္ေရာဂါမ်ား ကာကြယ္ႏွိမ္နင္းေရးဥပေဒအျဖစ္ ျပ႒ာန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။သို႔တစ္ဖန္ ထိုဥပေဒကိုပင္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ နိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ(နယက) လက္ထက္၂၀၁၁ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၂၇ ရက္တြင္ ဥပေဒအမွတ္၁၆/၂၀၁၁ ျဖင့္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ သည့္ ဥပေဒတစ္ရပ္ကို ထပ္မံျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး ယခုအခါေနာက္ဆုံးအေနႏွင့္ အထက္ပါ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္၊ ဥပေဒကိုထပ္မံ႐ုပ္သိမ္းၿပီး ယေန႕ေခတ္ကာလ အေျခအေနႏွင့္ကိုက္ညီသည့္ အေျခအေနမ်ားကို ထည့္သြင္းေရးဆြဲ တင္ သြင္းလာျခင္းျဖစ္သည္ကိုလည္း ေလ့လာမိသည္။
ထိုဥပေဒၾကမ္းေရးဆြဲတင္သြင္းရျခင္း၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားအေနႏွင့္ ကူးစက္ေရာဂါျဖစ္ပြားပ်ံ့ႏွံ႕မႈႏွင့္ ကူးစက္ေရာဂါအသြင္ျဖစ္ပြားမႈမ်ား ကို ကာကြယ္ႏွိမ္နင္းနိုင္ရန္၊ ကူးစက္ေရာဂါႏွင့္ကူးစက္ျမန္ေရာဂါမ်ားျဖစ္ ပြားလာပါက လိုအပ္ေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္း၊ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈစစ္ ေဆးျခင္းႏွင့္ တုံ႕ျပန္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ထိေရာက္စြာ ေဆာင္႐ြက္နိုင္ရန္ႏွင့္ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ထားသည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္အညီ ကူးစက္ေရာဂါ ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ထိေရာက္စြာေဆာင္႐ြက္နိုင္ရန္တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ဤဥပေဒၾကမ္းကို  ေလ့လာၾကည့္သည့္အခါ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနက ယခုအခါမွသာ ဥပေဒၾကမ္းကို လႊတ္ေတာ္သို႔ ဖတ္ၾကားတင္သြင္းခဲ့ေသာ္လည္း အမွန္တြင္မူ  ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က  ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၀ ရက္ေန႕ကတည္းကပင္ ျပည္သူအမ်ား သိရွိေလ့လာ အႀကံျပဳနိုင္ေရးအတြက္ နိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပေပးခဲ့ၿပီး အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကိုလည္း ေပးပို႔နိုင္ေၾကာင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာ သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ထို႔ေနာက္တြင္မွ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ပါ ဥပေဒျပဳေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတိုင္း ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တြင္ စတင္ေဆြးေႏြးရန္ ေပးပို႔ခဲ့ၿပီး ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကလည္း ၎လႊတ္ေတာ္တြင္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီသို႔ ဆက္လက္ေပးပို႔ ေလ့လာစိစစ္ေစၿပီးသည့္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ၾကားကာလ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ားရပ္နားခဲ့ၾကၿပီးခ်ိန္ ယခုျပန္လည္က်င္းပသည့္အခါတြင္မွ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနက စတင္တင္သြင္းၾကျခင္းျဖစ္သည္ကိုလည္း ေတြ႕ရသည္။ သို႔အတြက္ ထိုအခ်ိန္ကာလကို တြက္ဆၿပီး ကနဦးသုံးသပ္ရလွ်င္ပင္ ဤဥပေဒၾကမ္းသည္ COVID-19 ျဖစ္ပြားသည့္ကာလအတြင္း မိမိ တို႔နိုင္ငံအတြင္း အမွန္ရင္ဆိုင္ႀကဳံေတြ႕ရသည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို မွီျငမ္းၿပီး  ေရးဆြဲထားျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း ဦးစြာတြက္ဆ၍ရသည္။
ယခုအသစ္ေရးဆြဲတင္သြင္းလာသည့္ ဥပေဒၾကမ္းကို ေလ့လာၾကည့္သည့္အခါ အခန္းေပါင္း ၁၁ ခန္းပါဝင္ၿပီး အပိုဒ္ေပါင္း ၅၃ ခုပါဝင္လာသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ အခန္း(၁) အမည္ႏွင့္အဓိပၸာယ္ေဖာ္ျပခ်က္၊ အခန္း (၂) ရည္႐ြယ္ခ်က္၊ အခန္း(၃) ဗဟိုေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ အခန္း(၄) ကူးစက္ေရာဂါႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္း၊ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈ စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ တုံ႕ျပန္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ အခန္း(၅)က်န္းမာေရး အရာရွိ၏ တာဝန္ႏွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား၊ အခန္း(၆) ပတ္ဝန္းက်င္သန့္ရွင္းေရးေဆာင္ ႐ြက္ျခင္း၊ အခန္း(၇) ကူးစက္ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ တိုင္ၾကားျခင္းႏွင့္ ျပဳမူေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ အခန္း(၈) အသြားအလာတားျမစ္ပိတ္ပင္ျခင္း၊ ကန့္သတ္ျခင္း၊ အခန္း(၉) အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဝင္ေပါက္မ်ားတြင္           ကူးစက္ေရာဂါကာကြယ္ႏွိမ္နင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ အခန္း (၁၀) ျပစ္မႈႏွင့္ျပစ္ဒဏ္မ်ား၊ အခန္း(၁၁) အေထြေထြအခန္းတို႔ျဖစ္ၾက သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ယခုဥပေဒၾကမ္းတြင္ပါဝင္သည့္ အခန္းေခါင္းစဥ္မ်ားကို ၾကည့္လွ်င္လည္း ယခင္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္က ျပ႒ာန္းထားသည့္ ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္း ခ်က္မ်ားႏွင့္ အလြန္အမင္းႀကီး မကြဲျပားနိုင္ဟုလည္း အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ ေယဘုယ်သဳံးသပ္၍ရျပန္သည္။
ဤဥပေဒၾကမ္းကို အၾကမ္းဖ်င္းေလ့လာၾကည့္သည့္အခါေရးဆြဲထား သည့္ကာလသည္ ၂၀၁၉၊ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္အစတြင္ျဖစ္ရာ တ႐ုတ္နိုင္ငံတြင္  ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုး စတင္ပ်ံ့ႏွံ႕ကူးစက္မႈျဖစ္သည့္ကာလတြင္ျဖစ္ေသာ္လည္း မိမိနိုင္ငံအတြင္း အမွန္တကယ္ရင္ဆိုင္ ျဖတ္သန္းထိန္းခ်ဳပ္ကုသ ကာကြယ္ေနၾကသည့္ ေနာက္ဆုံးကာလအေျခအေနႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ေရးဆြဲထားသည့္ ဥပေဒၾကမ္းတစ္ခုမဟုတ္ေသးသည့္အတြက္ ဥပေဒၾကမ္း၏အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုမႈအပိုင္းတြင္ပင္လွ်င္ ကူးစက္ျမန္ေရာဂါဆိုသည္မွာ တြင္ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ အသက္ရႉလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာေရာဂါ (COVID-19) အမ်ိဳးအစားကိုပင္ ထည့္သြင္းထားျခင္းမရွိေသးျခင္း၊ ဗဟိုေကာ္မတီဖြဲ႕ စည္းျခင္းအပိုင္းတြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးသည္ပင္လွ်င္ ဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ေပးအပ္ထားျခင္း၊ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားမွာလည္း က်ယ္က်ယ္ျပန့္ျပန့္မပါရွိေသးျခင္း၊ ကူးစက္ေရာဂါႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ျခင္း၊ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ ကုသျခင္းအပိုင္းမ်ားတြင္ ယေန႕လက္ရွိ ေဆာင္႐ြက္ေနၾကသည့္လုပ္ငန္းမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန့္ျပန့္မပါဝင္ေသးျခင္း တို႔ကိုေတြ႕ရသည္။
ဥပေဒၾကမ္းတစ္ခုလုံးကို ၿခဳံငုံေလ့လာၾကည့္လွ်င္ ပါဝင္သင့္သည့္ အခ်က္မ်ားပါဝင္ေသာ္လည္း ယေန႕အခ်ိန္ကာလတြင္ အမွန္တကယ္ ရင္ဆိုင္ႀကဳံေတြ႕ေနၾကရသည့္ အခ်က္မ်ားစြာကို က်ယ္က်ယ္ျပန့္ျပန့္ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ သက္ဆိုင္ရာလူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ဆက္စပ္လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ၾကသည့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ အႀကံဉာဏ္မ်ား ထပ္မံရယူကာ ယခုထက္ပိုမိုေကာင္းမြန္ျပည့္စုံသည့္ ဥပေဒၾကမ္း တစ္ခုျဖစ္ေစရန္ ေဆာင္႐ြက္သင့္သည္ဟု စာေရးသူျမင္သည္။ ဥပေဒၾကမ္း အဆင့္တြင္ပင္ ထိုအတိုင္းေဆာင္႐ြက္ၾကရန္လည္း ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္စလုံးက စီစဥ္ၿပီးေကာင္းစီစဥ္ၿပီးလည္း ျဖစ္နိုင္သည္။ အေၾကာင္းမွာ ယခုေလာေလာဆယ္ တစ္ကမၻာလုံးအတိုင္းအတာႏွင့္ ရင္ဆိုင္ႀကဳံေတြ႕ခံစားေနၾကရသည့္ ဤကပ္ေရာဂါကို  ကာကြယ္ႏွိမ္နင္းမည္ဆိုလွ်င္ တာဝန္ရွိသည့္က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန တစ္ခု၊ ႏွစ္ခုတည္းျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္၍မရဘဲ အျခားေသာနယ္ပယ္မ်ားစြာအတြက္ပါ ဆိုးက်ိဳးမ်ားျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည့္အတြက္ အမ်ိဳးသားေရးတစ္ရပ္အသြင္ျဖင့္ ဝန္ႀကီးဌာနအားလုံး၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းအားလုံး ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္နိုင္ရန္ ရည္႐ြယ္ေရးဆြဲထားသင့္၍ ျဖစ္သည္။
စာေရးသူအေနႏွင့္ ထိုဥပေဒၾကမ္းတြင္ပါဝင္သင့္သည့္ အခ်က္မ်ားကို အႀကံျပဳရလွ်င္ ဗဟိုေကာ္မတီဥကၠ႒ကို ယခုဖြဲ႕ထားသကဲ့သို႔ နိုင္ငံေတာ္ အဆင့္ပုဂၢိုလ္ျဖစ္သည့္ သမၼတ၊ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိုလ္၊ ဒုသမၼတတစ္ဦးဦးက ဦးေဆာင္ၿပီးေကာ္မတီဝင္မ်ားတြင္ ဝန္ႀကီးဌာနအားလုံးမွ ဝန္ႀကီးမ်ားပါဝင္သင့္ျခင္း၊ ေနာက္ထပ္မံ၍ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားအျဖစ္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္၊ ခရိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ေက်းအဆင့္အထိ အဆင့္ဆင့္ ဌာနအစုံျဖင့္ဖြဲ႕စည္းရန္ အခန္းျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားပါဝင္သင့္ျခင္း၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တြင္ပင္ ဗဟိုေကာ္မတီေအာက္၌ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားအျဖစ္ ေရာဂါစစ္ေဆးကာကြယ္၊ ကုသေရးေကာ္မတီ၊ နယ္စပ္ဂိတ္ေပါက္မ်ား၊ ေလဆိပ္၊ သေဘၤာဆိပ္မ်ား စစ္ေဆးေစာင့္ၾကည့္ျခင္းေကာ္မတီ၊ စီးပြားေရးမယိုင္လဲရန္ ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ေကာ္မတီ၊ ပညာေရးအတြက္ ယခုကဲ့သို႔ ေက်ာင္းဖြင့္ရန္ ပိတ္ရန္ကိစၥမ်ားအတြက္ေကာ္မတီ၊ Quarantine ေနရာ မ်ားအတြက္ ေနရာခ်ထားေရးေကာ္မတီ၊ ကာကြယ္မႈပစၥည္းမ်ား၊ ေဆးမ်ားစမ္းသပ္ထုတ္လုပ္ေရးေကာ္မတီ၊ သတင္းမွန္ျပန္ၾကားေရး၊ အသိပညာေပးေရး၊ လက္ကမ္းစာေစာင္ျဖန့္ေဝေရးေကာ္မတီ၊ ပိုးသတ္ေဆးဖ်န္းျခင္း၊ လုံၿခဳံေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးေကာ္မတီ၊ ပရဟိတအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အလႉေငြ မ်ားစီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ေပးေရးေကာ္မတီ၊ စားနပ္ရိကၡာသိုေလွာင္ေရးႏွင့္ ျဖန့္ေဝေရးေကာ္မတီ … စသည္စသည္ျဖင့္ ယခုကာလတြင္ ေဆာင္႐ြက္ေနၾကသည့္လုပ္ငန္းမ်ားစြာအတြက္ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ဝန္ႀကီးမ်ားကို ဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ေပးအပ္ၿပီး လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား တိတိက်က်သတ္မွတ္ေပးလ်က္ က်န္ဌာနေပါင္းစုံမွ ပါဝင္ေစလ်က္ ဖြဲ႕စည္းရန္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားထည့္သြင္းသင့္ျခင္းမ်ားအျပင္ ထိုသို႔ျဖစ္ပြားခ်ိန္တြင္ လိုအပ္သည့္ဥပေဒ၊ အမိန့္၊ စည္းကမ္းမ်ားျပ႒ာန္းနိုင္ေရးအတြက္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကလည္း သက္ဆိုင္ရာမဲဆႏၵနယ္ေျမအလိုက္ ပါဝင္ပူးေပါင္းၿပီး လိုအပ္သည့္အႀကံဉာဏ္မ်ားေပးပို႔ျခင္း၊ ဥပေဒျပ႒ာန္းျခင္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ရန္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားပါဝင္သင့္ျခင္း၊ ယခုအခ်ိန္ကာလတြင္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ဗဟိုေကာ္မတီက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ၫြန္ၾကားခ်က္မ်ား၊ အမိန့္မ်ားထဲမွ ပါဝင္သင့္သည့္အခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ေ႐ြးႏုတ္ကာ ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းျခင္းႏွင့္ လိုအပ္ပါက တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္လည္း ၎တို႔ကိုယ္စီ ဤကဲ့သို႔ေသာ ဥပေဒတစ္ရပ္ ျပ႒ာန္းေဆာင္႐ြက္ၾကရမည္ ဟူသည့္ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ထပ္မံထည့္သြင္းသင့္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီတစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ ေဆာင္႐ြက္ရန္မ်ားကိုပါ တစ္ပါတည္း က်ယ္က်ယ္ျပန့္ျပန့္အခ်ိန္ယူေဆြးေႏြးျပ႒ာန္းသင့္ျခင္း၊ ျပစ္မႈႏွင့္ျပစ္ဒဏ္မ်ားအပိုင္းတြင္လည္း နိုင္ငံတစ္ဝန္း တစ္ေျပးညီျဖစ္ေစေရး၊ ေနာင္ကာလမ်ားအတြက္ပါ ေခတ္စနစ္ႏွင့္ကိုက္ ညီမည့္ျပစ္ဒဏ္မ်ားျဖစ္ေစေရးတို႔ ပါဝင္သင့္ျခင္းမ်ားကို နည္းဥပေဒမရွိဘဲ (မလိုဘဲ)အခ်ိန္အခါမေ႐ြး ကိုင္တြယ္က်င့္သုံး ေဆာင္႐ြက္၍ရသည့္ဥပေဒေကာင္းႀကီးတစ္ခုအျဖစ္ ဥပေဒျပဳေရး လႊတ္ေတာ္မ်ားအပိုင္းက ျပည့္စုံစြာတစ္ပါတည္း ျပ႒ာန္းေပးသင့္ျခင္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္သင့္သည္ဟု အႀကံျပဳလိုပါသည္။
သို႔အတြက္ နိဂုံးခ်ဳပ္အျဖစ္ စာေရးသူဆိုလိုခ်င္သည္မွာ ယခု ျဖစ္ပြားေနသည့္ COVID-19 ကပ္ေရာဂါက်ေရာက္သည့္ကာလအတြင္း တစ္နိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာျဖင့္ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ က်န္းမာေရးဌာနႏွင့္ က်န္ဌာနမ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ အလုပ္ သမားမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ျပည္သူမ်ားႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရသည့္အေျခအေနမ်ားစြာကို အေတြ႕အႀကဳံရယူၿပီး အေလာတႀကီးျပ႒ာန္းေပးရန္မလိုဘဲ အခ်ိန္ယူကာ အထက္ပါအႀကံျပဳခ်က္မ်ားအျပင္ အျခားေသာနယ္ပယ္ ေပါင္းစုံမွ ေပၚထြက္လာသည့္အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကိုရယူကာ ယခုျပ႒ာန္းမည့္ ဥပေဒထဲတြင္ စုံစုံေစ့ေစ့ထည့္သြင္းထားသင့္သည္။ ထို႔အျပင္ အီတလီ၊ စပိန္၊ အေမရိကန္တို႔ကဲ့သို႔ အေသအေပ်ာက္အလြန္မ်ားၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္မရနိုင္သည့္ အေျခအေန (Out Break) မ်ားအတြက္ပါ ရည္႐ြယ္ၿပီးလည္း အခ်က္အလက္မ်ားစုံလင္စြာ ေတြးေတာကာ ေကာင္းမြန္ျပည့္စုံသည့္လုပ္ငန္း လမ္းၫႊန္ ဥပေဒေကာင္းႀကီးတစ္ခုအျဖစ္ ရည္႐ြယ္ၿပီး ေရးဆြဲထားသင့္သည္။ သို႔မွသာ ေနာင္ကာလအတြင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚလာနိုင္သည့္ကပ္ေရာဂါ အသစ္တစ္ခုအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဇီဝလက္နက္ေဘးမ်ားအတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း ၿခဳံငုံမိၿပီး ျဖစ္ပြားလာပါက ဌာနအလိုက္က တာဝန္ယူဦးစီးထားသည့္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီတစ္ခုခ်င္းစီက သူ႕တာဝန္အလိုက္ 
ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ ဌာနအားလုံး ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းမ်ားကို ဟန္ခ်က္ညီကာ အမ်ိဳးသားေရးအသြင္သဏၭာန္ ျပည္သူမ်ားပါ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္နိုင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း နိုင္ငံေတာ္ႏွင့္နိုင္ငံသားမ်ား ေနာင္အနာဂတ္မ်ိဳး ဆက္သစ္ကေလးမ်ားအတြက္ ေကာင္းက်ိဳးကိုရည္ေမွ်ာ္ၿပီး တိုက္တြန္း ေရးသားလိုက္ရပါသည္။ ေကာင္းမြန္ျပည့္စုံသည့္ ဥပေဒေကာင္းႀကီးတစ္ ရပ္ေပၚထြက္နိုင္ပါေစ။
သန္းၿဖိဳးနိုင္

Source : The Voice