fbpx

ယုံယုံၾကည္ၾကည္ လက္တြဲပါ

ယမန္ေန႕က လူမႈကြန္ရက္ေပၚတြင္ လူအမ်ားစိတ္ဝင္စားသည့္ ဓာတ္ပုံတစ္ပုံတက္လာသည္။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕တစ္ခုမွ စစ္ဘက္ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးႏွင့္ ျမန္မာတပ္မေတာ္မွ စစ္ဘက္အရာရွိႀကီးတစ္ဦးတို႔ ကိုဗစ္ကမၻာ့ကပ္ေရာဂါ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ကုသေရးအေထာက္အပံ့ပစၥည္းမ်ား ေပးအပ္လႉဒါန္းသည့္ အခမ္းအနားတစ္ခု၌ ယွဥ္တြဲေတြ႕ျမင္ရသည့္ဓာတ္ပုံျဖစ္ပါသည္။ လူေျပာသူေျပာမ်ားသြားေစသည့္ ဓာတ္ပုံဟု ဆိုလွ်င္လည္းရပါမည္။ 
အေၾကာင္းမွာ စစ္ေရးအရေရာ နိုင္ငံေရးအရပါ အေတာ့္ကိုတင္းမာခဲ့သည့္ အဖြဲ႕အစည္းႏွစ္ရပ္မွ ပုဂၢိုလ္မ်ားကို မိတ္ေဆြမ်ားသဖြယ္ တန္းတူရည္တူဆက္ဆံေရးမ်ိဳးျဖင့္ ျမင္ေတြ႕ရေသာေၾကာင့္ပင္။ ကပ္ေရာဂါႀကီးဆိုက္ေရာက္ခ်ိန္တြင္ ရန္သူသဖြယ္ အျပန္အလွန္သေဘာမထားဘဲ မိတ္ေဆြေကာင္းသဖြယ္သေဘာထားသည့္ အျပဳအမူ အလုပ္အကိုင္မ်ိဳးကိုေတြ႕ရသည္မွာ ဝမ္းေျမာက္စရာကိစၥျဖစ္သည္ဟု အေကာင္းျမင္သည့္ဘက္မွ ေျပာလိုေပသည္။ 
ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္ နံပါတ္ ၁ အဆင့္အေရးႀကီးေသာအရာမ်ားတြင္ ယုံၾကည္မႈသည္ အဓိကက်ေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္သည္မွာ အထူးရွင္းျပေနစရာမလိုဟုထင္ပါသည္။ 
ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈစတင္ခဲ့သည့္ ၁၀ ႏွစ္နီးပါးကာလအတြင္း နိုင္ငံေတာ္သစ္တစ္ရပ္ လက္တြဲတည္ေဆာက္နိုင္မည့္ အခြင့္အေရးရရွိေအာင္ အေရးႀကီးသည့္ အုတ္ျမစ္အခ်ိဳ႕စတင္ထူေထာင္နိုင္ခဲ့သည္မွာမွန္ေသာ္လည္း အဆိုပါယုံၾကည္မႈကိစၥေၾကာင့္ အေရးပါေသာ နိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားအၾကားလက္တြဲရန္ ယေန႕အထိခက္ခဲေနၾကသည္မွာ ဝမ္းနည္းစရာပင္။ 
ဒီမိုကေရစီ၏ အႏွစ္သာရဟုဆိုနိုင္ေသာ ‘ဆန့္က်င္ဘက္ အယူအဆမ်ား အေပၚသည္းခံနိုင္စြမ္း’ ကို ျမန္မာ့နိုင္ငံေရး၏ အဓိကပေလယာမ်ားမွအစ နိုင္ငံသားအေတာ္မ်ားမ်ားအထိ မေတြ႕ရဘဲျဖစ္ေနျခင္းမွာလည္း ယုံၾကည္မႈအားနည္းခဲ့ၾကျခင္းေၾကာင့္သာျဖစ္ေပသည္။ 
သို႔အတြက္ေၾကာင့္ သမဂၢေအာက္တြင္ စတင္ေျခစုံရပ္ၿပီး နိုင္ငံေရးနယ္ပယ္ကို သူငယ္တန္းအဆင့္မွ စတင္ေလ့လာၾကမည့္ လူငယ္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားကအစ နိုင္ငံေရးဂု႐ုႀကီးမ်ားအဆင့္အထိ ‘ငါႏွင့္မတူ ငါ့ရန္သူ’ ဆိုေသာ စစ္ေအးေခတ္အယူအဆျဖင့္ ဂိုဏ္းဖြဲ႕ရန္ျဖစ္လိုသည့္ဘက္သို႔သာ ယိမ္းေနခဲ့ၾကေပသည္။ 
အမွန္ဆိုရလွ်င္ ယေန႕ျမန္မာတို႔ရရွိထားေသာ အခြင့္အလမ္းသည္ ႏွစ္မ်ားစြာ (အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ)ေစာင့္ဆိုင္းၿပီးမွ၊ (ဒီမိုကေရစီေတာ္လွန္ေရး တန္းတူညီမွ် အခြင့္အေရးရရွိေရးအတြက္ အသက္ေသြးေခြၽးသာမက မိသားစုမ်ား၏ ဘဝမ်ားကိုပါ စေတးၿပီးမွ) ရရွိလာသည့္ အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္ရာ အခ်ိန္ရွိခိုက္လုံ႕လစိုက္ၿပီး ယုံၾကည္မႈမ်ားကို အေလးအနက္ထားတည္ေဆာက္သင့္ေပသည္။ 
ယုံၾကည္မႈဆိုသည္မွာ ပါးစပ္ကမည္သို႔ပင္ ကရားေရလႊတ္ေျပာေနေစကာမူ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး လက္တြဲလုပ္ကိုင္ရင္းႏွင့္သာ အေၾကာင္းသိလာ၊ ရင္းႏွီးလာၿပီး တိုးတက္လာနိုင္သည့္အရာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လက္ေတြ႕လက္တြဲလုပ္ကိုင္ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ယုံၾကည္မႈကို တည္ေဆာက္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုရင္းျဖစ္ေပသည္။ 
အယ္ဒီတာ ( ၂၁ – ၅ – ၂၀၂၀ )

Source : The Voice