fbpx

ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ေတြ အားေကာင္းဖို႔လိုသည္

ယေန႕ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ မတူညီေသာ နယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ ရပ္တည္လုပ္ကိုင္ ေနသူမ်ားအၾကား တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ အျပစ္ သို႔မဟုတ္ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ေထာက္ျပ၍ မကုန္နိုင္ေအာင္ျဖစ္ရသည့္ အဓိကအေၾကာင္းအရင္းမ်ားအနက္ တစ္ခုကိုေျပာရလွ်င္ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္က်စြာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္နိုင္ၾကသည့္ အေနအထားသို႔ မေရာက္ရွိေသးျခင္းပင္ျဖစ္ေပမည္။ 
ရပ္ကြက္မ်ားတြင္ လက္သမားအလုပ္လုပ္ၾကသည့္ အုပ္စုကေလးမ်ားကအစ ေမာ္ေတာ္ကားျပဳျပင္သည့္ ဝပ္ေရွာ့မ်ားအပါအဝင္ ကပ္ေရာဂါႏွင့္ အျခားေရာဂါ တို႔ေၾကာင့္ လူ႕အသက္တစ္ေခ်ာင္းမတိမ္းပါးသြားေအာင္ကယ္တင္ေပးေနရသည့္  ေဆး႐ုံႀကီးမ်ားအထိ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ဆန္ဆန္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္နိုင္ျခင္းထက္ မိရိုးဖလာသေဘာ၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ အစဥ္အလာအရလုပ္ေနက်ပဳံစံအတိုင္း  လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းေၾကာင့္သာ ေျပာင္းလဲလာေသာ ကမၻာႀကီးတြင္ မ်ားစြာ ေခတ္ေနာက္က်ေန၊ စြမ္းေဆာင္မႈနိမ့္က်ေနသည့္ အေနအထားမ်ိဳးျဖစ္ေနၾက ျခင္းပင္။ 
ျမန္မာ့မီဒီယာေလာကဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ ပံ့ပိုးကူညီေပးေနသည့္ ဥေရာပမီဒီယာ ေလာကမွ ဝါရင့္မီဒီယာသမားအခ်ိဳ႕ကဆိုလွ်င္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ ဆန္သည့္ မီဒီယာမရွိသေလာက္ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ေပးၾကသည္ကို ႀကဳံေတြ႕ ရဖူးပါသည္။ မွန္လည္းမွန္ပါသည္၊ ယေန႕ေခတ္ေရာက္မွသာ မီဒီယာသင္တန္း ေက်ာင္းမ်ား၊ သတင္းစာပညာႏွင့္ဆိုင္ေသာ ဘြဲ႕မ်ားခ်ီးျမႇင့္သည့္ တကၠသိုလ္/ ေကာလိပ္မ်ားေပၚေပါက္လာ၍သာ သည္ဘက္ေခတ္လူငယ္ လူ႐ြယ္မ်ားအေနႏွင့္ မီဒီယာပညာရပ္ကို စနစ္တက်ေလ့လာခြင့္ရေနျခင္းျဖစ္သည္။ 
ယခင္ေခတ္ကဆိုလွ်င္ ျမင္ဆရာ၊ ၾကားဆရာမ်ားျဖင့္သာ မိရိုးဖလာသေဘာ၊ အစဥ္အလာသေဘာျဖင့္ စာနယ္ဇင္းအတတ္ပညာကို ေလ့လာခြင့္ရခဲ့ၾကသည္ မဟုတ္ပါေလာ။ မီဒီယာေလာကကို ဦးေဆာင္ေနသူအမ်ားစုကိုယ္တိုင္သည္ပင္ မီဒီယာေလာကထဲသို႔ မဝင္မီ မီဒီယာအေၾကာင္း စနစ္တက်ေလ့လာသင္ယူခဲ့ရျခင္း ထက္ မီဒီယာေလာကထဲေရာက္ၿပီးမွ သင္ဆရာ၊ ျမင္ဆရာ၊ ၾကားဆရာမ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ ေလ့လာခဲ့ၾကရသည္ကမ်ားေပသည္။ 
တကယ္ေတာ့ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ဆိုသည္မွာ နယ္ပယ္တစ္ခုခုတြင္ ပညာရွင္ အဆင့္ တတ္ျခင္း၊ သိျခင္း သို႔မဟုတ္ ထိုအသိပညာ၊ အတတ္ပညာကို အသက္ေမြးဝမ္း ေက်ာင္းနိုင္သည္အထိ အသုံးခ်နိဳင္သူ (ဝါ) ပညာရွင္ပီသစြာ လုပ္ကိုင္နိုင္သူကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ေပသည္။ ျမန္မာ့လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတြင္မူ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ဆိုလွ်င္ ေဘာလုံးသမား သို႔မဟုတ္ အားကစားသမားေလာက္ကိုသာ ေျပးျမင္တတ္ေလ့ ရွိခဲ့ပါသည္။ 
ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ဆန္သည္ဟု ဆိုျခင္းမွာ သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္အလိုက္ အလုပ္လုပ္ရာတြင္ ကိုယ္တတ္ထားသည့္ အတတ္ပညာႏွင့္ အသိပညာတို႔ကို စနစ္တက်ထဳတ္သုံးတတ္ျခင္း၊ လိုက္နာရမည့္ က်င့္ဝတ္ႏွင့္ ထမ္းေဆာင္ရမည့္ တာဝန္မ်ားကို ေကာင္းစြာသိျမင္ျခင္းတို႔ကိုဆိုလိုေပသည္။ အေျခအေနတစ္ခုအေပၚ တြင္ တာဝန္ယူရဲသူမ်ား၊ မိမိတာဝန္ယူထားသည့္ အလုပ္၊ အမႈကိစၥတို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ ေသာ ေနာက္ဆက္တြဲအက်ိဳးဆက္မ်ားကိုလည္း တာဝန္ခံရဲသူမ်ားကို ရည္ၫႊန္း လိုေပသည္။ 
သည္ကေန႕ ျမန္မာနိုင္ငံဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးႏွင့္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ပီသေသာ ပညာရွင္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာက႑အလိုက္၊ နယ္ပယ္အလိုက္ အထူးတလွယ္လိုအပ္လ်က္ရွိသည္မွာ အျငင္းပြားေနစရာပင္လိုမည္မဟုတ္ေပ။ 
သို႔အတြက္အေရးႀကီးသည္မွာ မတူညီေသာ နယ္ပယ္အသီးသီးကို တာဝန္ယူဦးေဆာင္ေနသူမ်ား ေခါင္းေဆာင္ေနရာတြင္ရွိသူမ်ားက မိမိနယ္ပယ္တြင္း ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ပီသစြာ ႀကံစည္စိတ္ကူးျခင္း၊ ေလ့လာသုံးသပ္ကာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းတို႔ လုပ္တတ္လာေအာင္ သြန္သင္ဆုံးမသင္ၾကားေပး နိုင္ရန္ႏွင့္ အနာဂတ္တြင္ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္မ်ားစြာ ေမြးထုတ္ေပးေရးအတြက္ ျပည္ပမွ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္မ်ားႏွင့္ တန္းတူတည္းညွိေပးနိုင္မည့္ ပညာေရးစနစ္ ေကာင္းမ်ားေပၚေပါက္ရန္ မျဖစ္မေနလုပ္ေဆာင္ေပးရမည္ျဖစ္ေပသည္။ 
အယ္ဒီတာ ( ၁၄ – ၉- ၂၀၂၀)

Source : The Voice