fbpx

Covid-19 ကပ္ေရာဂါက ကေလးမ်ားကို ပိုမိုထိခိုက္ေနသလား

ကိုဗစ္ – ၁၉ ကပ္ေရာဂါသည္ စတင္ျဖစ္ပြားစဥ္ကတည္းက ထိခိုက္လြယ္သည့္ အသိုက္အဝန္းမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ားအေပၚ ဆိုးက်ိဳးပိုမိုသက္ေရာက္ေစလ်က္ရွိေၾကာင္း ေလ့လာမႈစစ္တမ္းမ်ားက ေဖာ္ျပလ်က္ရွိသည္။ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ ႀကီးက ကိုဗစ္-၁၉ ကို ကပ္ေရာဂါအျဖစ္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာၿပီးေနာက္ ၆ လအၾကာတြင္ ကေလးမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕ (Save the Children) သည္ ကမၻာတစ္ဝန္းရွိ နိုင္ငံေပါင္း ၃၇ နိုင္ငံမွ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ အ႐ြယ္ေရာက္ၿပီးလူငယ္ ၂၅၀ဝ၀ ေက်ာ္ထံမွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းကာ ကိုဗစ္-၁၉ ကပ္ေရာဂါသည္ ကေလးမ်ား၏ဘဝအေပၚ မည္သို႔မည္ပုံ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္ေနေၾကာင္းကို သုေတသနျပဳခဲ့သည္။
ေလ့လာသုေတသနျပဳခ်က္မ်ားအရ ကိုဗစ္-၁၉ ကပ္ေရာဂါသည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားအား ပိုမိုဆင္းရဲလာေစျခင္း၊ နာမက်န္းသူမ်ားအား ပိုမိုဆိုး႐ြားလာေစျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္မႈအႏၱရာယ္မ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာေစျခင္း၊ ပညာသင္ယူခြင့္ဆုံးရႈံးေစျခင္းတို႔ကိုျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ ထို႔အျပင္ ထိခိုက္လြယ္သည့္ အသိုက္အဝန္းမ်ားတြင္ အာဟာရျပည့္ဝစြာ စားသုံးနိုင္ရန္ႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ဆိုးဆိုး႐ြား႐ြား ဆုံးရႈံးေစလ်က္ရွိသည္။ မိန္းကေလးငယ္မ်ားသည္ ေယာက်ာ္းေလးမ်ားထက္ပိုမို ထိခိုက္နစ္နာလ်က္ရွိၿပီး မိန္းကေလးငယ္ သုံးပုံ၊ ႏွစ္ပုံသည္ အိမ္မႈကိစၥမ်ား  လုပ္ေဆာင္ေနၾကရၿပီး ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္သည္ ကေလးထိန္းရင္း အခ်ိန္ ကုန္ေနရသည္ဟုဆိုသည္။ ထို႔အျပင္ မိန္ကေလးငယ္မ်ားစြာသည္ အခ်ိန္ ျပည့္ ပညာသင္ယူခြင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားဆုံးရႈံးလ်က္ရွိၿပီး လာမည့္ ၁၀ ႏွစ္ ေက်ာ္ကာလအတြင္း အ႐ြယ္မေရာက္ေသးမီ လက္ထပ္သည့္အေရအတြက္သည္ ၁၃ သန္းေက်ာ္အထိရွိလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢက ခန့္မွန္းထားရွိသည္။
“ကြၽန္မအေနျဖင့္ ေနာက္ထပ္ ေက်ာင္း ၅ ႏွစ္တက္ရမည္ျဖစ္ေသာ္ လည္း  မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းျပန္တက္ရမည္ဆိုသည္မွာ မေသခ်ာ၊ မေရရာျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ ကိုဗစ္-၁၉ ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ား ကိုယ္ဝန္ ရလာမည္ကို စိုးရိမ္ပူပန္မိေၾကာင္း” ၁၅ ႏွစ္အ႐ြယ္ ကင္ညာမိန္းကေလး ငယ္တစ္ဦးက ေျပာၾကားသြားသည္။ ထို႔အျပင္ အိႏၵိယ မိန္းကေလးငယ္တစ္ဦး ကလည္း “ကြၽန္မတို႔၏ပညာသင္ၾကားေရးသည္ တျဖည္းျဖည္း ထိခိုက္ လာၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းမ်ားျပန္ဖြင့္ေပးသင့္ေၾကာင္း၊ ကြၽန္မတို႔ အေနျဖင့္ အိမ္တြင္းမွာပင္ ပိတ္ေလွာင္ခံထားရသျဖင့္ တျဖည္းျဖည္း  ၿငီးေငြ႕လာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ အစိုးရအေနျဖင့္ ကြၽန္မတို႔ဘဝ ေဘးကင္းလုံၿခဳံမႈ အတြက္ တစ္ခုခုလုပ္ေဆာင္ေပးသင့္ေၾကာင္း” ေျပာၾကားသြားပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ တစ္ကမၻာလုံးတြင္ ေက်ာင္းမ်ားပိတ္ထားရမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္အက်ိဳးဆက္မ်ားအေပၚ ေလ့လာသုေတသနျပဳခဲ့ရာ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသည္ ယခင္ကထက္ ႏွစ္ဆခန့္ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းမ်ားဖြင့္ထားသည့္အခ်ိန္တြင္ ကေလးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိေနရာမွ ေက်ာင္းမ်ားပိတ္ထားရသျဖင့္  ကေလးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ ၁၇ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း  ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လက္ဘႏြန္နိုင္ငံမွ ၁၅ ႏွစ္အ႐ြယ္ မိန္းကေလး တစ္ဦးက “ကြၽန္မတို႔ ေဘးကင္းလုံၿခဳံစြာေနထိုင္နိုင္ေရးအတြက္ လူသားတစ္ဦးလို သေဘာထားၿပီး အကူအညီေပးၾကပါ”လို႔ ေတာင္းဆိုထားရွိသည္။
ကိုဗစ္-၁၉ ကပ္ေရာဂါသည္ ကေလးမ်ားကို တိုက္ရိုက္ဒုကၡေပးေန ျခင္းမရွိေသာ္လည္း ကပ္ေရာဂါ၏ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးမ်ားေၾကာင့္       အခ်ိဳးအစားမမွ်တသည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည္။ ကိုဗစ္- ၁၉ ကပ္ေရာဂါ၏ သြယ္ဝိုက္သက္ေရာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ကေလးငယ္ ၁၀ သန္း ခန့္သည္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္အတြင္း ေက်ာင္းတက္နိုင္ေတာ့မည္မဟုတ္ေခ်။  ထို႔ေၾကာင့္ ၎တို႔ဘဝဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ အနာဂတြင္အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းရရွိေရးတို႔အေပၚ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားစြာျဖစ္ေပၚေစလ်က္ ရွိသည္။ ဒုကၡသည္မ်ား၊ လူနည္းစုမ်ား သို႔တည္းမဟုတ္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာ  ေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္လ်က္ရွိသည့္ကေလးမ်ားလို ထိလြယ္ရွလြယ္ျဖစ္ေနသည့္ကေလးမ်ားသည္ စားဝတ္ေနေရး၊ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ႏွင့္ ေဘးကင္းလုံၿခဳံမႈကဲ့သို႔ေသာ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ား ဆုံးရႈံးၾကရလ်က္ရွိသည္။
ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ အန္တိနီယိုဂူတာရက္စ္က တစ္ ကမၻာလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲရန္ ပန္ၾကားထားေသာေၾကာင့္ ကမၻာ့နိုင္ငံ မ်ားသည္ ကပ္ေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ အေလးထား ေဆာင္႐ြက္နိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ယီမင္မွသည္ အာဖဂန္နစၥတန္၊ ဘာကီနာဖူ ဆိုမွသည္ ျမန္မာနိုင္ငံအထိ ကမၻာတစ္ဝန္းရွိ ပဋိပကၡမ်ားသည္ ကေလးငယ္မ်ားကို ဆက္လက္သတ္ျဖတ္ေနဆဲ၊ ထိခိုက္အနာတရျဖစ္ေပၚေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကြၽန္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ လူသားဆိုေသာ မိသားစုႀကီး တစ္ခုတြင္ ေနထိုင္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ကပ္ေရာဂါသည္ ကြၽန္ုပ္တို႔၏ နိုင္ငံေရးႏွင့္ အေတြးအေခၚအယူအဆမ်ားအေပၚ ကုစားေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ကို မည္သည့္အခ်ိန္ေရာက္မွ နားလည္သေဘာေပါက္ၾကမည္နည္း။
“စစ္ပြဲမ်ား အဆုံးသတ္သင့္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကေလးငယ္မ်ား စာသင္ေက်ာင္းသို႔ ေရာက္ရွိသင့္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကြၽန္မတို႔အေနျဖင့္ စစ္ပြဲ မ်ားႏွင့္ ရန္လိုမႈမ်ားကို စိတ္ကုန္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း” အသက္ ၁၃ ႏွစ္ အ႐ြယ္ အာဖဂန္အမ်ိဳးသမီးငယ္တစ္ဦးက ေျပာၾကားသြားသည္။ ဖိလစ္ ပိုင္ဆယ္ေက်ာ္သက္႐ြယ္တစ္ဦးကမူ “ကြၽန္မတို႔အေနႏွင့္ ပိုမို တိုးတက္  ေကာင္းမြန္ေသာဘဝကို တည္ေဆာက္သြားရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကပ္ေဘး  ဆိုက္ေနခ်ိန္တြင္ စည္းစည္းလုံးလုံးရွိေနရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိအခ်ိန္ တြင္ နိုင္ငံေရးဆိုင္ရာမတူကြဲျပားမႈမ်ားကို ေရွာင္ရွားသြားသင့္ေၾကာင္း”ေျပာၾကားသြားပါသည္။
ဆိုရလွ်င္ ကိုဗစ္-၁၉ ကပ္ေရာဂါသည္ ဆင္းရဲ၊ ခ်မ္းသာႏွင့္ က်ား၊ မ ခြဲျခားမႈမ်ားကို ပိုမိုျဖစ္ေပၚေစလ်က္ရွိသည္။ အလယ္အလတ္အဆင့္ရွိ လူတန္းစားမ်ားသည္ ဝင္ေငြဆုံးရႈံးမႈ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ထိခိုက္ေနသည့္ အခ်ိန္တြင္ ဆင္းရဲခ်ိဳ႕တဲ့ေသာလူတန္းစားမ်ားသည္ ဝင္ေငြဆုံးရႈံးမႈ ၈၀  ရာခိုင္ႏႈန္းအထိရွိေနသည္။ ဝင္ေငြမရွိေသာေၾကာင့္ ထိလြယ္ရွလြယ္ျဖစ္ ေနသည့္မိသားစုမ်ားသည္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ ကုန္က် စရိတ္က်ခံနိုင္ျခင္းမရွိေတာ့ေပ။
ေက်ာင္းပိတ္ရက္ကာလမ်ားတြင္ ကေလးငယ္ ၁၀ ဦးလွ်င္ ၈ ဦး သည္ ေက်ာင္းစာေလ့လာသင္ယူမႈ အနည္းငယ္သာလုပ္ေဆာင္နိုင္ၿပီး တခ်ိဳ႕ေသာကေလးမ်ားသည္ လုံးဝစာမေလ့လာၾကေတာ့ေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ ခ်ိဳ႕တဲ့ေသာမိသားစုမ်ားတြင္ အြန္လိုင္းပညာသင္ယူနိုင္သည့္ ကေလးအေရအတြက္မွာ တစ္ရာခိုင္ႏႈန္းပင္မျပည့္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္  ကိုဗစ္-၁၉ ကပ္ေရာဂါသည္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေခတ္တြင္ လူတန္းစား ခြဲျခားမႈကို နက္နက္ရွိုင္းရွိုင္း ျဖစ္ေပၚေစလ်က္ရွိေၾကာင္း သုေတသနျပဳခ်က္၌ ေဖာ္ျပ ထားရွိသည္။
“မမွ်တမႈမ်ား တိုးျမႇင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာေၾကာင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ပိုမိုျမင့္မားလာေၾကာင္း၊ အစိုးရအေနႏွင့္ ကြာရာတင္းဝင္ေနရသူမ်ား အတြက္ စားနပ္ရိကၡာစီစဥ္ေပးသင့္ေၾကာင္း” ၁၇ ႏွစ္အ႐ြယ္ နီေပါလူငယ္  တစ္ဦးက ေျပာၾကားသြားပါသည္။ အမွန္ေတာ့ ကေလးငယ္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ခံစားခ်က္ကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုေလ့ရွိသည္။  ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္းကလည္း ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈျပႆနာအေပၚ ကိုင္ တြယ္ေျဖရွင္းေပးေရးအတြက္ က်ယ္ေလာင္စြာ ကန့္ကြက္ေျပာဆိုခဲ့ၾက သည္။ ထိုစဥ္က ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈျပႆနာအေပၚ အေရးယူေဆာင္ ႐ြက္ေပးရန္ ဆႏၵျပမႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့ရာကမၻာ့ေနရာေပါင္းစုံမွ လူငယ္သန္း ေပါင္းမ်ားစြာ ပါဝင္ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူႀကီးမ်ားသည္ လူငယ္ မ်ား၏အသံကို နားေထာင္သြားရမည္ျဖစ္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ မ်ိဳးဆက္သစ္ကေလးငယ္အားလုံး က်န္းမာေရးေစာင့္ ေရွာက္မႈရရွိေစရန္ႏွင့္ တည္ၿငိမ္မႈရွိေသာ အနာဂတ္မဆုံးရႈံးေစေရအတြက္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သြားနိုင္ေရးမွာ ကမၻာႀကီးသည္ ဝင္ေငြနည္းပါး သည့္နိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ထိလြယ္ရွလြယ္နိုင္ငံမ်ားအေပၚတြင္ တင္ရွိေနသည့္ ေႂကြးၿမီမ်ားကို ခ်က္ခ်င္းေလွ်ာ့ခ်ေပးသြားရန္ လိုအပ္သည္။ သို႔မွသာလွ်င္ ဆင္းရဲတြင္းနက္ေနသည့္နိုင္ငံမ်ားသည္ ကေလးမ်ား၏ဘဝအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္သြားနိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ကေလး မ်ား၏လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ၎တို႔၏အျမင္သေဘာထားမ်ားကို ျဖည့္ဆည္း ေပးနိုင္ရန္အတြက္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္အတြင္း ကမၻာတစ္ဝန္း၌ လက္လြတ္ ဆုံးရႈံးခဲ့ရသည့္အစီအမံမ်ားကို ျပန္လည္ကုစားေပးသြားရန္လိုအပ္သည္။ သို႔မွသာလွ်င္ ကေလးငယ္မ်ားသည္ ေပးဆပ္ခဲ့ရသည့္ ဆုံးရႈံးနစ္နာမႈမ်ား ကို ျပန္လည္အစားထိုးကုစားနိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
မည္သို႔ေပဆိုေစ ႀကီးမားေသာျပႆနာမ်ားအတြက္ က်ိဳးေၾကာင္း ဆီေလ်ာ္ေသာအေျဖမ်ား ရွိေနရန္လိုအပ္ပါသည္။ ျပႆနာတစ္ခုကို အဝန္း အဝိုင္းျပင္ပမွပုဂၢိုလ္မ်ားက ႀကံဆေျဖရွင္းေနသည္ထက္ ထိုျပႆနာႏွင့္ တိုက္ရိုက္သက္ဆိုင္ၿပီး အနာဂတ္တြင္ ကမၻာႀကီးကိုစီမံခန့္ခြဲသြားမည့္မ်ိဳး လူငယ္မ်ားကိုယ္တိုင္ ေတြးေတာႀကံဆ ေျဖရွင္းျခင္းသည္သာလွ်င္ အေကာင္းဆုံးပင္ျဖစ္သည္။ 
ဆိုရလွ်င္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ကိုဗစ္-၁၉ ကပ္ေရာဂါသည္ ေျပာမျပ နိုင္ေလာက္ေအာင္ ဒုကၡေပးေနၿပီး ကမၻာႀကီးသည္ အလူးအလဲခံစားေန ရၿပီျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကြၽန္ုပ္တို႔လူမႈအဖြဲ႕အစည္းပုံစံမ်ားႏွင့္ နိုင္ငံေရး အေလ့အထမ်ားကို ျပန္လည္ပုံေဖာ္တည္ေဆာက္ၿပီး စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္သြားဖို႔ လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ လက္ရွိမညီမွ်မႈမ်ားႏွင့္ ဆင္းရဲ၊ ခ်မ္းသာကြာဟမႈမ်ားကို အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ ႀကီးမားေသာအခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္အျဖစ္ အသုံးခ်သြား ၾကပါစို႔ဟု တိုက္တြန္းအႀကံျပဳသြားလိုပါသည္။
ေမာင္ေသာင္းဝင္း(တမန္ေဟာင္း)

Source : The Voice