fbpx

မဲဆြယ္ကာလ သတိျပဳရမည့္ တရားမဲ့ ျပဳက်င့္မွားမ်ားႏွင့္ Covid စည္းကမ္းမ်ား

၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ နိုဝင္ဘာလ ၈ ရက္တြင္က်င္းပမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္ၾကားထဲတြင္ ၅၇ ရက္သာ က်န္ေတာ့သည္။ ထို ေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္ နိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအလိုက္ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးလာၾက သည္မွာ စက္တင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႕ဆိုလွ်င္ ၅ ရက္တိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ကာ ထိုရက္မ်ားအတြင္း ပါတီတစ္ခု၏မဲဆြယ္ဆိုင္းဘုတ္မ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္ ႏွစ္ခုတြင္ ဖ်က္ဆီးခံရျခင္း၊ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ ပါတီတစ္ခု၏ မဲဆြယ္မႈကို အျခားပါတီဝင္မ်ားက ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း၊ ပါတီတစ္ခုမွ အျခားပါတီ တစ္ခု သို႔ အပုပ္ခ်ျခင္း၊ မဲဆႏၵရွင္တစ္ဦးကို ၿခိမ္းေျခာက္သကဲ့သို႔ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ အျခားေသာေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ တရားမဲ့ျပဳက်င့္ၾကသည့္ သတင္း မ်ား ၾကားေနခဲ့ရသည္။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ၾကျခင္းသည္ ဥပေဒကိုသိ၍ ျပဳလုပ္ ၾကသည္ျဖစ္ေစ၊ မသိ၍ျပဳလုပ္ၾကသည္ျဖစ္ေစ ဥပေဒကေတာ့ ခြင့္လႊတ္ လိမ့္မည္မဟုတ္ဟူေသာ စကားရွိသည့္အတြက္ သတိထားဆင္ျခင္ၾက ရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤေဆာင္းပါးတြင္ ထိုအခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အမ်ားျပည္သူမ်ား သိရွိနိုင္ေရးအတြက္ ရည္႐ြယ္ၿပီး မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လိုက္နာၾကရမည့္ အခ်က္မ်ားကို  တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကို ကိုးကားၿပီး ရွင္းလင္းလြယ္ကူစြာ ေရးသားေဖာ္ျပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
ထိုအခ်က္မ်ားကို မေျပာမီ ယခုကာလတြင္ ျပဳလုပ္ေနၾကသည့္ နိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအလိုက္ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးမႈ၊ ေနာင္ႏွစ္လခန့္အလိုတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားနဲ႕ပတ္သက္သည့္ အေျခခံသေဘာ တရားမ်ားအေၾကာင္းကို ဦးစြာေျခဆင္းေျပာၾကားပါဦးမည္။ ယခုကဲ့သို႔ နိုင္ငံေရးပါတီမ်ား တည္ရွိေနျခင္း၊ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးၾကျခင္း၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပၾကျခင္းသည္ ပါတီစုံစနစ္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို လက္ခံက်င့္သုံး ၾကသည့္နိုင္ငံမ်ားအတြက္ အလြန္အေရးႀကီးသည့္ မူလကနဦးလုပ္ငန္း စဥ္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ၂၀ဝ၈ ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ  ဥပေဒ ကို အတည္ျပဳၿပီးေနာက္ ႐ုတ္ျခည္းမက်င့္သုံးနိုင္ေသးဘဲ ထိုပါတီစုံဒီမိုကေရစီ စနစ္ကို စတင္က်င့္သုံး အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ ႏွစ္ႏွစ္တိုင္တိုင္ ပါတီစုံစနစ္ႏွင့္ကိုက္ညီသည့္ ဥပေဒမ်ားေရးဆြဲျပ႒ာန္းရန္ ျပင္ဆင္ခဲ့ရသည္။ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ အဓိက က်သည့္ ဥပေဒမ်ားကို ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ အၿပီးေရးဆြဲျပ႒ာန္းခဲ့ၾကရာ ထို ဥပေဒ ၂၄ ခုတြင္ ယခုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ စတင္ဖြဲ႕ စည္းမႈ၊ နိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား စတင္တည္ေထာင္ၾကမႈႏွင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒ မ်ားေရးဆြဲမႈက ဦးစြာစတင္ခဲ့ၾကရသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ နိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ကို သတ္မွတ္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ စတင္တည္ေထာင္ရန္ ေလွ်ာက္ထားမႈကို ေကာ္မရွင္က ဦးစြာစိစစ္ခြင့္ျပဳေပးၿပီး ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပ ေပးရသည့္အခါ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဥပေဒမ်ားပါအတိုင္း နိုင္ငံေရးပါတီမ်ားက လိုက္နာရသည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း နိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုအျဖစ္ မွတ္ပုံတင္စဥ္က ကတိျပဳခဲ့သည့္ဥပေဒပါအခ်က္မ်ားကိုလည္း လိုက္နာ ၾကရျပန္သည္။ ထိုသို႔လိုက္နာရာတြင္ နိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနျဖင့္ ကိုယ္  ကိုယ္တိုင္ လိုက္နာ႐ုံျဖင့္ပင္မၿပီး မိမိတို႔ကို ေထာက္ခံအားေပးသည့္ ပါတီဝင္ မ်ား၊ လူထုမ်ားကိုလည္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကိုလိုက္နာရန္ တိုက္တြန္းႏွိုးေဆာ္ၾကရသည္။ သို႔မွသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မ်ား ေအာင္ျမင္ၿပီး အနိုင္အရႈံးရလဒ္မ်ားေပၚေပါက္ကာ လႊတ္ေတာ္မ်ား ေခၚယူဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ အစိုးရအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ ေတာ္ခ်ဳပ္၊ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ စသည္တို႔ကို ဖြဲ႕စည္းျခင္းတို႔ ဆက္လက္ေဆာင္ ႐ြက္၍ရနိုင္မည္ျဖစ္သည္။ သို႔အတြက္ ၂၀ဝ၈ ေျခဥအရ ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ဥပေဒမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္လွ်င္လည္း ထိုကဲ့သို႔သာ ဒီမိုကေရစီစနစ္၏အေျခခံ အတြက္ အဓိကအေရးပါသည့္ေ႐ြးေကာက္ပြဲဥပေဒမ်ားကို  ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ တြင္ ဥပေဒအမွတ္ကို အစဥ္လိုက္ ျပ႒ာန္းထားခဲ့သည္ကိုလည္း ဦးစြာ ေလ့လာသိရွိၾကေစလိုပါသည္။
ဆိုလိုခ်င္သည္မွာ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ္ကို လက္ခံက်င့္သုံးၾကသည့္ နိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအားလုံးအေနႏွင့္ေရာ၊ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ရွင္သန္ တည္ၿမဲေအာင္ ေတာင္းတၾကသည့္ျပည္သူမ်ား အားလုံးအေနႏွင့္ပါ  ဤကဲ့သို႔ ေသာ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးမႈ၊ မဲေပးမႈႏွင့္ဆိုင္ေသာ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကို စနစ္ တက် လိုက္နာသြားၾကမွသာလွ်င္ ေရွ႕ဆက္ေရရွည္တည္တံ့ၿပီး ေကာင္းက်ိဳး ကိုရရွိေစမည္ျဖစ္သည္ကို ေျပာလိုရင္းျဖစ္သည္။ သည့္အတြက္ ေ႐ြးေကာက္ ပြဲမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္၏အေျခခံျဖစ္သည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီရွင္သန္ေရး၏ အဓိကေရေသာက္ျမစ္ျဖစ္သည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီျဖစ္ထြန္းေရး၏ ပင္စည္ပင္မျဖစ္သည္ဟု နိုင္ငံေရး သုေတသီမ်ားက ဆိုစမွတ္ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္ နိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနႏွင့္ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္ အညီ မိမိတို႔ေငြေၾကး၊ အခ်ိန္၊ လုပ္အားအရင္းအႏွီးမ်ားစြာျဖင့္ ထူေထာင္ ထားရသည့္ပါတီမ်ား ေရရွည္ရပ္တည္ရွင္သန္နိုင္ေရး၊ ပါတီနိုင္ငံေရးသေဘာ တရားမ်ားကို လက္ကိုင္ျပဳၿပီး ျပည္သူကိုအလုပ္ေႁအြကးျပဳနိုင္ေရးအတြက္ ဆိုလွ်င္ ဤသို႔၂၀ဝ၈ ေျခ/ဥ ျပ႒ာန္းၿပီးေနာက္ ကနဦးအေစာဆုံးေရးဆြဲ ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ ဥပေဒႀကီး ၅ ခု (UEC ဥပေဒ၊ နိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွတ္ပုံ တင္ျခင္းဥပေဒ၊ ျပည္သူ၊ အမ်ိဳးသား၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ေ႐ြး ေကာက္ပြဲဥပေဒမ်ား) ကို အထူးလိုက္နာၾကရန္ တာဝန္ရွိလာသလို အထက္တြင္ဆိုသကဲ့သို႔ မိမိကို ေထာက္ခံဝန္းရံသူမ်ားကိုလည္း ထိန္းသိမ္း ၾကရန္ တာဝန္ရွိလာပါသည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း ပါတီကို ေထာက္ခံ ယုံၾကည္ၾကသည့္ပါတီဝင္မ်ား၊ ဝန္းရံၾကသည့္လူထုမ်ားအေနျဖင့္လည္း  အဆိုပါ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဥပေဒမ်ားပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ယခု Covid-19 ကပ္ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈကာလမွာ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးမႈဆိုင္ရာ ထုတ္ျပန္ထား သည့္ ေဒသႏၱရအမိန့္မ်ား၊ စည္းကမ္းမ်ားကို ယခုမဲဆြယ္ကာလတြင္ သိရွိ လိုက္နာၾကရန္ အထူးလိုလာပါသည္။ 
ထိုအခ်က္မ်ားကိုသိရွိၾကၿပီး ကိုယ္စီက လိုက္နာၾကမွသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ား ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပၿပီးစီးနိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ဆႏၵမဲရလဒ္မ်ားအရ  ေနာင္ လႊတ္ေတာ္မ်ားအသစ္ေခၚယူျခင္း၊ အစိုးရအသစ္တစ္ခုကို ဖြဲ႕စည္းျခင္း မ်ားျဖင့္သာ မိမိတို႔ေလွ်ာက္လွမ္းလိုသည့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ရွင္သန္ဆက္ လက္က်င့္သုံးနိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ေနာင္လာေနာင္သားတို႔ကိုလည္း အေမြ ေကာင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ လက္ဆင့္ကမ္းေပးနိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 
သို႔ျဖစ္ရာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ Covid-19 ကပ္ေရာဂါကာလ လိုက္နာရမည့္ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးျခင္းဆိုင္ရာ အမိန့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို အက်ဥ္းမွ် ေရးသားေဖာ္ျပသြားမည္ျဖစ္သည္။ ပထမအေနျဖင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားတြင္ နိုင္ငံေရးပါတီမ်ား အေနျဖင့္ နိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပုံတင္ျခင္းဥပေဒ ပုဒ္မ ၆ အရ ပါတီအျဖစ္ မွတ္ပုံတင္စဥ္က ေလွ်ာက္လႊာတြင္ ကတိျပဳဝန္ခံခဲ့သည့္ အခ်က္မ်ားကိုလည္း လိုက္နာရန္ တာဝန္ရွိသည္ကို သတိျပဳရမည္။ ထိုပုဒ္မ ၆ တြင္ အဓိက အားျဖင့္ စည္းလုံးေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ေအးခ်မ္း သာယာေရး ကို ထိန္းသိမ္းေဆာင္႐ြက္ရန္၊ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာေရး၊ လူအမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ ၍ သူတစ္ပါးသိကၡာႏွင့္ ကိုယ္က်င့္တရားကို ထိခိုက္ေစၿပီး ပဋိပကၡျဖစ္ေပၚ ေစသည့္ေရးသားမႈ၊ ေဟာေျပာမႈႏွင့္ စည္း႐ုံးလႈံ႕ေဆာ္မႈ မျပဳလုပ္ေရး၊ ဘာသာေရးကို နိုင္ငံေရးအတြက္ အလြဲသုံးစားမျပဳလုပ္ေရးတို႔ကို အထူး ဂ႐ုျပဳၾကရမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုအခ်က္မ်ားထဲမွ တစ္ခ်က္ခ်က္ကို ေဖာက္ဖ်က္မိပါက အခန္း (၃) အရ ဆက္လက္ရပ္တည္ခြင့္မရွိနိုင္မည္ကို အထူး သတိခ်ပ္ၾကရမည္သာျဖစ္ပါသည္။ ထိုအခ်က္ကို နိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသာမက ပါတီဝင္မ်ားအေနျဖင့္လည္း အထူးသတိထားသင့္ၾကသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ မိမိတို႔ပါတီဝင္မ်ား၊ ေထာက္ခံသူမ်ားက မသိ၍ပင္ျပဳလုပ္ေစကာ မူ ပါတီတြင္သာ တာဝန္ရွိလာနိုင္ၿပီး ပါတီတစ္ခု၏ ဆက္လက္ရပ္တည္နိုင္မႈကို ထိခိုက္ေစနိုင္မည္ကိုလည္း သတိခ်ပ္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ မည္သည့္ ပါတီဟု စာေရးသူမဆိုလိုပါ၊ ဥပေဒကိုေဖာက္ဖ်က္သည့္ပါတီကိုသာဆို လိုရင္းျဖစ္သည္။
 ေနာက္သတိထားၾကရမည့္ျပ႒ာန္းခ်က္မွာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဥပေဒ  အခန္း (၁၃) ပါ ေ႐ြးေကာက္ပြဲျပစ္မႈမ်ားႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားအခန္းမွ ျပ႒ာန္း ခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ ထိုအခန္း၏ ပုဒ္မ ၅၇ တြင္ ပုဂၢိုလ္တစ္ဦး တစ္ေယာက္ ၏ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ က်င့္သုံးျခင္းမျပဳနိုင္ေစရန္  အၾကမ္းဖက္ျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ မေလ်ာ္ၾသဇာသုံးျခင္း၊ လိမ္လည္ လွည့္ျဖားျခင္း၊ လာဘ္ေပးျခင္း၊ လာဘ္ယူျခင္း၊ ပုဒ္မ ၅၈ တြင္ လူမ်ိဳးေရး ကိုျဖစ္ေစ၊ ဘာသာေရးကိုျဖစ္ေစ အေၾကာင္းျပမဲဆြယ္ျခင္း၊ ဆႏၵမဲေပးရန္ ပ်က္ျပားေစရန္၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲပ်က္ျပားေစရန္ စည္းေဝးေဟာေျပာျခင္း၊  လႈံ႕ေဆာ္ျခင္း၊ ျဖန့္ခ်ိျခင္း ပိုစတာမ်ားအသုံးျပဳျခင္း၊ အျခားနည္းျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းျခင္း၊ ပုဒ္မ ၆၀ တြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပသည့္ေန႕တြင္ မဲမေပးနိုင္ရန္  ေႏွာင့္ ယွက္ျခင္းတို႔ကိုျပဳလွ်င္ တစ္ႏွစ္ထက္မပိုေသာေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ က်ပ္ တစ္သိန္းထက္မပိုေသာ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစက်ခံရမည္ဟု ေဖာ္ျပပါရွိထားသည္ ကိုလည္း သိရွိလိုက္နာၾကရန္ အထူးလိုအပ္ပါသည္။ ေနာက္အခန္း (၁၄) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ တရားမဲ့ျပဳက်င့္မႈမ်ားျဖစ္သည့္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းကျဖစ္ေစ၊ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ေစခိုင္းသည့္ အျခားသူတစ္ဦးဦးကျဖစ္ေစ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူျပဳလုပ္ျခင္း၊ ေ႐ြးေကာက္ ပြဲဆိုင္ရာအခြင့္အေရးကို ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း၊ မဟုတ္မမွန္ ေျပာဆိုေၾကညာ ျခင္း၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကုန္က်စရိတ္ကို သတ္မွတ္ထားသည့္အတိုင္း ေရးမွတ္ ရန္ပ်က္ကြက္ျခင္း၊ အျခားသူတစ္ဦးဦးကို ဆႏၵမဲေပးရန္၊ ဆႏၵမဲမေပးရန္ ေသြးေဆာင္ျခင္း၊ လာဘ္လာဘလက္ခံရန္သေဘာတူျခင္း၊ မမွန္မကန္ ရိုက္ႏွိပ္ထုတ္ေဝသည့္ ပိုစတာမ်ားကပ္ၿပီး မိမိေထာက္ခံသည့္ကိုယ္စား လွယ္ကို အက်ိဳးရွိေစျခင္း၊ ဘာသာေရး အထိမ္းအမွတ္မ်ားကို ေ႐ြးေကာက္ ပြဲတြင္အသုံးျပဳျခင္း၊ ကိုးကြယ္ရာဘာသာကို အေၾကာင္းျပဳ မဲေပးရန္၊ မဲမေပးရန္ လႈံ႕ေဆာ္ျခင္း၊ ပါတီတစ္ခုခု၊ ပုဂၢိုလ္တစ္ဦးဦးကို အၾကမ္းဖက္ ျခင္း၊ မမွန္မကန္စြပ္စြဲျခင္း၊ ေရးသားျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူဆူပူမႈျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးျခင္း စသည္တို႔ကို မျပဳလုပ္ရန္လိုသည္ကိုလည္း သတိထားၾကရ မည္ ျဖစ္သည္။ ထိုတရားမဲ့ျပဳက်င့္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ပါက  တရားစြဲ အေရးယူ ခံၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုျပစ္မႈႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကိုလည္း UEC အေနျဖင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ထုတ္ျပန္ေပးေနသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရသည္။
ေနာက္ဆုံးသတိထားၾကရမည့္အခ်က္မွာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က စက္တင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႕က ထုတ္ျပန္ထားသည့္ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ လိုက္နာရန္အခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ ထို အခ်က္မ်ားတြင္ လူ ၄ ဦးထက္ ပိုတင္နိုင္သည့္ယာဥ္ကိုသာသုံးၿပီး တင္ နိုင္သူဦးေရ၏တစ္ဝက္သာ စီးနင္းရန္၊ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအေနျဖင့္ Mask & Face Shield ကို အၿမဲဝတ္ဆင္ရန္၊ Alcohol ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းပါသည့္  hand Sanitizer ျဖင့္ မၾကာခဏလက္ေဆးရန္၊ စည္း႐ုံးေရးလိုက္ပါသူမ်ားအေနျဖင့္ အပူရွိန္ ၃၈ ဒီဂရီစင္တီ ဂရိတ္ရွိသူ၊ လြန္ခဲ့သည့္ ၁၄ ရက္ခန့္က ပိုးေတြ႕သည့္ေဒသမွျပန္လာသူ ဟုတ္မဟုတ္ စိစစ္ၿပီးမွလက္ခံရန္၊ Mask တပ္ေစရန္၊ သံသယရွိသူမ်ားကို မဲဆြယ္ မေခၚရန္၊ လူစုလူေဝးမျဖစ္ေစရန္ အဓိကအထူးဂ႐ုစိုက္ရန္၊ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး ေရွ႕ေနာက္ဝဲယာ ၆ေပခြာရန္၊ ေဟာေျပာလွ်င္ လူ ၅၀ ဦးထက္မပို ရန္၊ လက္ဆြဲျခင္း၊ ေပြ႕ဖက္ျခင္းမျပဳရန္၊ မဲဆြယ္စပီကာအား ယာဥ္ေပၚပါ  သည့္စက္ျဖင့္သာသုံးရန္၊ မဲဆြယ္စကားေျပာပါက တစ္ဦးခ်င္းစီ မိုက္ခရို ဖုန္းသုံးရန္၊ မဲဆြယ္လိုက္ပါသူမ်ား သံသယရွိက နီးစပ္ရာက်န္းမာေရးဌာန သတင္းပို႔ရန္၊ အင္တာနက္မွ Live Stream ျဖင့္ မဲဆြယ္ပါကလည္း အထက္ပါအတိုင္း တက္ေရာက္လာသူမ်ားအေနျဖင့္ လိုက္နာၾကရန္၊ တက္ေရာက္လာသူမ်ားလက္ေဆးရန္ အနည္းဆုံး ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္း အယ္လ္ကိုေဟာ ပါဝင္ေသာ လက္ေဆးေရ၊ ဆပ္ျပာ၊ ေဘစင္ ျပင္ဆင္ ထားေပးရန္၊ အိမ္တိုင္ရာေရာက္မဲဆြယ္ (Door to Door) ပါက မဲဆြယ္ မည့္သူ ၁၅ ဦးထက္မပိုရန္၊ Social Distancing မူကို လိုက္နာရန္၊ တစ္ဦး ႏွင့္တစ္ဦး ပတ္လည္ ၆ ေပ၊ စတုရန္း ၃၆ ေပခြာထားရန္၊ လူ ၅၀ထက္မပိုရန္၊ Mask မ်ားတပ္ရန္ႏွင့္ အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္က်န္အခ်က္မ်ားပါ လိုက္နာၾကရန္တို႔ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်က္မ်ားကို မဲဆြယ္ခံၾကရမည့္ လူထုအေနျဖင့္လည္း သိရွိထားၾကရမည္ျဖစ္ၿပီး မဲဆြယ္မည့္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းႏွင့္ မဲဆြယ္လိုက္ပါၾကမည့္သူမ်ားအေနႏွင့္လည္း အထူးအေလး ထားေဆာင္႐ြက္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။
နိဂုံးခ်ဳပ္ဆိုရလွ်င္ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဥပေဒမ်ား ၊နိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွတ္ပုံတင္ျခင္းဥပေဒမ်ားပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ Covid-19 ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို နိုင္ငံေရးပါတီမ်ား အားလုံးႏွင့္ ပါတီဝင္မ်ား၊ ျပည္သူလူထုမ်ားက ေလ့လာသိရွိကာ အထူးလိုက္နာၾကရင္း၊ တစ္ပါတီႏွင့္တစ္ပါတီ၊ ပါတီဝင္မ်ားအခ်င္းခ်င္း၊ ျပည္သူလူထုအတြင္း အျခားပါတီတစ္ခုကို အျခားပါတီက ေလးစားသမႈျပဳရင္းျဖင့္သာ ေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ ရန္ျပဳျခင္း၊ ကိုဗစ္စည္းကမ္းမ်ားခ်ိဳး ေဖာက္ၾကျခင္းမ်ားမျပဳလုပ္ၾကဘဲ က်န္ေနေသးသည့္ မဲဆြယ္ကာလ ရက္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္အတြင္း ေအးေဆးတည္ၿငိမ္စြာ ေက်ာ္ျဖတ္ၾကေစလို ပါသည္။ ထိုသို႔ေသာ္ကိစၥရပ္မ်ား ေပၚေပါက္လာၿပီဆိုပါကလည္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အေနႏွင့္ ဥပေဒအရ အပ္ႏွင္းထားသည့္ အခြင့္အာဏာကို အသုံးျပဳၿပီး မည္သည့္ပါတီမဆို၊ အစိမ္းအက်က္မေ႐ြး ဘက္လိုက္မႈကင္း ကင္းျဖင့္ ထိုက္သင့္သည့္ အျပစ္ေပးအေရးယူမႈမ်ားျပဳလုပ္ၾကရန္လည္း လိုအပ္လာပါသည္။ ဒါမွသာ မဲဆြယ္ကာလအတြင္း တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ေဆာင္ၾကဥ္းလာနိုင္မွာျဖစ္ၿပီး ေ႐ြးေကာက္ပြဲကိုလည္း စနစ္တက်ေက်ာ္ျဖတ္ကာ ဒီမိုကေရစီခရီးကို ဆက္လက္ေလွ်ာက္လွမ္း နိုင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း စိတ္ေကာင္းေစတနာျဖင့္ တိုက္တြန္းေရးသား လိုက္ရပါသည္။
သန္းၿဖိဳးနိုင္ 

Source : The Voice