ပို႔ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းရွင္မွတ္ပုံတင္မ်ားကို ယာယီသက္တမ္းတိုးျမႇင့္ေပးမည္

ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာ ၁၇
Covid-19 ေၾကာင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ထိခိုက္မႈေလ်ာ့နည္း သက္သာေစရန္ႏွင့္ ႐ုံးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လူအခ်င္းခ်င္း ထိေတြ႕ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်နိဳင္ရန္အတြက္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာနက ပို႔ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းရွင္မွတ္ပုံတင္မ်ား၏သက္တမ္းကို ယာယီတိုးျမႇင့္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းဌာနထံမွ သိရသည္။
စက္တင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႕မွ ၃၀ ရက္ေန႕အတြင္း သက္တမ္းကုန္ဆုံးမည့္ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းရွင္ မွတ္ပုံတင္မ်ားကို ကုမၸဏီလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနႏွင့္ ႐ုံးသို႔ကိုယ္တိုင္ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားရန္မလိုအပ္ပဲ Registration စနစ္မွ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္ေန႕အထိ သက္တမ္းယာယီတိုးျမႇင့္ေပးျခင္းကို ေဆာင္႐ြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။
ကုမၸဏီလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနႏွင့္ ႐ုံးသို႔ကိုယ္တိုင္လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားရန္မလိုပဲ ဌာနအေနႏွင့္ Registration စနစ္မွ ေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္းျဖစ္၍ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းရွင္မွတ္ပုံတင္ သက္တမ္းတိုးကတ္ကိုလည္း ထုတ္ေပးမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။
ယင္းသို႔ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ယာယီသက္တမ္းတိုးကုန္ဆုံးသည့္အခ်ိန္၌ ကုမၸဏီမ်ားမွ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းရွင္ မွတ္ပုံတင္သက္တမ္းတိုးလာေရာက္ ေလွ်ာက္ထားပါက သတ္မွတ္သက္တမ္း ၅ ႏွစ္တြင္ ယာယီတိုးေပးထားသည့္ သက္တမ္းကာလကို ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ ေဆာင္႐ြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး သက္တမ္းတိုးေၾကးကို သတ္မွတ္ႏႈန္းထားအတိုင္း ေကာက္ခံေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာနက အသိေပးေၾကညာထားသည္။
S-07

Source : The Voice