ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး Stay At Home ကာလအတြင္း ခြင့္ျပဳလုပ္ငန္းမ်ား လည္ပတ္မည္ဆိုပါက Online မွ မွတ္ပုံတင္နိုင္

ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာ ၂၅
COVID 19 ကပ္ေရာဂါကာကြယ္တားဆီး၊ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးအတြက္ Stay At Home အစီအစဥ္ကာလအတြင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရွိ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ေၾကျငာထားေသာ ခြင့္ျပဳလုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားတြင္ပါဝင္သည့္ စက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ုံမ်ား၊ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္လုပ္ကိုင္မည္ဆိုပါက Online မွတစ္ဆင့္ မွတ္ပုံတင္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း UMFCCI ၏ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။
မွတ္ပုံတင္ထားေသာ လုပ္ငန္းမ်ားမွ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကိုသာ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ၿမိဳ႕နယ္မွ တစ္ၿမိဳ႕နယ္ ျဖတ္ေက်ာ္ခြင့္ရမည္ျဖစ္ၿပီး မွတ္ပုံတင္ျခင္းၿပီးေျမာက္ပါက ဝန္ထမ္းတဦးခ်င္းစီႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တစ္စီးခ်င္းအတြက္ QR Code ပါ ID ရရွိမည္ျဖစ္သည္။
နယ္ေျမျဖတ္ေက်ာ္ျခင္းအတြက္ စစ္ေဆးရာတြင္ QR Code ပါ ID အား ျပသရမည္ျဖစ္ၿပီး Online မွ မွတ္ပုံတင္ျခင္းကိုလက္ခံေပးလ်က္ရွိၿပီး http://QRpass.SawSawShar.gov.mm တြင္ ဝင္ေရာက္မွတ္ပုံတင္နိုင္ေၾကာင္း UMFCCI ထံမွ သိရသည္။
မွတ္ပုံတင္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္ဆင့္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အဆင္မေျပမႈမ်ားျဖစ္ေပၚပါက ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၆၉၄၈၂၀၂၂၄, ၀၉-၄၀၂၇၉၀၇၄၄ သို႔ ႐ုံးခ်ိန္ အတြင္း ဆက္သြယ္ေမးျမန္းစုံစမ္းနိုင္မည္ျဖစ္သည္။
J-03

Source : The Voice