ဂ်ိဳးဘိုင္ဒင္ဦးေဆာင္သည့္ အေမရိကန္သည္ အာရွႏွင့္ တ႐ုတ္ကို အာ႐ုံစိုက္လာဖြယ္ရွိ

၂၀၁၃ ခုႏွစ္က ေပက်င္းတြင္ တ႐ုတ္သမၼတရွီႏွင့္ ဘိုင္ဒင္တို႔ ေတြ႕ဆုံၿပီး လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ေနၾကစဥ္ (Photo:AP)

အေမရိကန္တြင္ ဂ်ိဳးဘိုင္ဒင္အား သမၼတအျဖစ္ေ႐ြးေကာက္မႈသည္ ေဒၚနယ္ထရန႔္ႏွင့္ ၎၏ သေဘာထားကြဲေစမႈမ်ားကို စြန႔္ပယ္႐ုံသာမက အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ မူဝါဒကို ေခတ္ေရစီေၾကာင္းႏွင့္အညီ နိုင္ငံေရးအျမင္မွ်တစြာျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈကို လက္ခံအားေပးမႈလည္း ျဖစ္ေစခဲ့သည္။

ဘိုင္ဒင္သည္ ကမၻာ့ဇာတ္ခုံကို ၎၏ေနအိမ္ကဲ့သို႔သေဘာထားကာ လူအမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးကြၽမ္းဝင္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ျပသဖြယ္ရွိေနသည္။ သိသာထင္ရွားဆုံးအခ်က္မွာ သူသည္ အေမရိကန္၏ မဟာမိတ္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး တိုးျမႇင့္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး နိုင္ငံေပါင္းစုံမွ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈမ်ားကို ပိုမိုတိုးျမႇင့္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ဘိုင္ဒင္သည္ ကမၻာကိုခ်ဥ္းကပ္မည့္ အေမရိကန္အစိုးရအဖြဲ႕အား လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီကို သိသာထင္ရွားစြာ တိုးျမႇင့္သည့္ အခန္းက႑မွ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

အတိုခ်ဳံးဆိုရလွ်င္ သူသည္ စစ္ေအးကာလၿပီးကတည္းက အေမရိကန္သည္ ကမၻာတြင္မည္ကဲ့သို႔ ျပဳမူေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္ဆိုသည့္ အခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီသည္ဆိုသည္ ထက္ပိုလြန္ေနသည့္ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာအခန္းက႑မွ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားဖြယ္ရွိေနသည္။

ဘိုင္ဒင္သည္ ဘာရက္အိုဘားမားအစိုးရလက္ထက္က နိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒအတိုင္း လုပ္ေဆာင္ဖြယ္ ရွိေနသည္ဟု ယူဆရေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕အခ်က္မ်ားကိုသာ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္နိုင္ၿပီး အဓိကက်သည့္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။

အိုဘားမားႏွင့္ ထရန႔္တို႔သည္ အေမရိကန္၏ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာတြင္အာရွ၏ အခ်က္အျခာက်မႈကို ထည့္သြင္းခဲ့ၾကမည္ျဖစ္သည္။အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၎တို႔မတိုင္မီ ယခင္သမၼတမ်ားသည္လည္း တူညီသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားျဖင့္ အာရွကို ဦးစားေပးကိစၥတစ္ရပ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။ ယင္းသည္ ကမၻာႀကီး၏ ခ်က္ခ်င္း အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈရွိသည့္ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာအထိ ရွိလာမည္ ျဖစ္သည္။

အိုဘားမားအတြက္ အာရွအေရးႀကီးသည္က အာ႐ုံစိုက္ႀကိဳးပမ္းရန္အတြက္ ေနရာေ႐ြးခ်ယ္မႈျဖစ္သည္။

သဘာဝရင္းျမစ္ရွားပါးမႈက အာရွကို အေလးထားရန္ ဘိုင္ဒင္က ေ႐ြးခ်ယ္ရမည္ျဖစ္သည္။ အျခားေနရာမ်ားတြင္ အေမရိကန္ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားကို ေနာက္ျပန္ဆုတ္မႈမ်ား ရွိလာနိုင္သည္ဟုလည္း အဓိပၸာယ္ ယူက ရနိုင္သည္။

ဘိုင္ဒင္ ရင္ဆိုင္ရမည့္ နိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒဆိုင္ရာ အဓိကေမးခြန္းမွာ တ႐ုတ္ျပည္သူ႕သမၼတနိုင္ငံကို မည္ကဲ့သို႔ခ်ဥ္းကပ္မည္နည္းဆိုသည့္ ေမးခြန္းျဖစ္သည္။

ထရန႔္လက္ထက္တြင္ အေမရိကန္သည္ အျပည့္အဝယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ ရပ္တည္ခ်က္ျဖင့္ ေ႐ြ႕လ်ားခဲ့သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အမ်ိဳးသားလုံၿခဳံေရး မဟာဗ်ဴဟာတြင္ တ႐ုတ္သည္ အေမရိကန္၏ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ အက်ိဳးအျမတ္ကို တစ္စထက္တစ္စ ေလ်ာ့ပါးေစရန္ ရည္႐ြယ္ထားေၾကာင္းႏွင့္ အေမရိကန္သည္ တ႐ုတ္၏ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ နိုင္ငံ့အင္အား၏ ယႏၱရားမ်ားကို ေျပာင္းလဲသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

လက္ေတြ႕တြင္မူ ထရန႔္၏ တ႐ုတ္နိုင္ငံဆိုင္ရာ မူဝါဒသည္ တိက်ျပတ္သားမႈမရွိဘဲ ေရွ႕ေနာက္ ညီၫြတ္ျခင္းလည္း မရွိေပ။ ထရန႔္ကိုယ္တိုင္သည္လည္း တ႐ုတ္သမၼတ ရွီက်င္းပင္ႏွင့္ ႏွစ္ၿမိဳ႕ဖြယ္မရွိသည့္ ဆက္ဆံေရးမ်ိဳးကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး သန္းႏွင့္ခ်ီသည့္ ဝီဂါမ်ားကို အက်ဥ္းစခန္းမ်ားတြင္ထိန္းသိမ္းခဲ့သည့္ တ႐ုတ္၏လုပ္ရပ္ကိုပင္အား ေပးေထာက္ခံသည့္သေဘာမ်ိဳး ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ဘိုင္ဒင္၏လက္ထက္တြင္မူ တ႐ုတ္ႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈနည္းလမ္းမွာ ေျပာင္းလဲသြားနိုင္ၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈလိုအပ္သည့္ အေနအထားသို႔ ရွိလာနိုင္သည္။ ဘိုင္ဒင္အေနႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးပဋိပကၡကို သိသာထင္ရွားစြာ အေျပာင္းအလဲ ျပဳလုပ္မည္မဟုတ္ဘဲ ႏွစ္နိုင္ငံ စီးပြားေရး၊ အထူးသျဖင့္ နည္းပညာ က႑မ်ားတြင္ ကြဲျပားစြာ ဆက္လက္ေ႐ြ႕လ်ားေနမည္ျဖစ္သည္။

ထရန႔္၏ ခ်ဥ္းကပ္ပုံသည္ အေမရိကန္၏ ၾသဇာႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာကို ေလ်ာ့ပါးေစခဲ့ၿပီး၊ အႏၱရာယ္မ်ားၿပီး တည္ၿငိမ္မႈမရွိသည့္ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ ပတ္ဝန္းက်င္အေနအထားတြင္ ဘိုင္ဒင္၏ တုံ႕ျပန္မႈမ်ားသည္ မွန္ကန္မႈရွိမည္ ဟုတ္၊ မဟုတ္ ေစာင့္ ၾကည့္ရမည္ျဖစ္သည္။

Source : Eleven Media Group