၁၄ ဘီးယာဥ္အထက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကို ရန္ကုန္-မႏၱေလးလမ္းေဟာင္းမွ သြားလာခြင့္ျပဳမည္

ရန္ကုန္၊ နိုဝင္ဘာ ၁၆
၁၄ ဘီးယာဥ္အထက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ရန္ကုန္-မႏၱေလးအျမန္လမ္းမွ သြားလာျခင္းကို နိုဝင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႕ ည ၁၂ နာရီမွ စတင္ရပ္ဆိုင္း၍ ရန္ကုန္-မႏၱေလးလမ္းေဟာင္းမွ သြားလာခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ထံမွ သိရသည္။ 
COVID-19 ေရာဂါျဖစ္ပြားေနသည့္ အခ်ိန္ကာလအတြင္း ရန္ကုန္-မႏၱေလးလမ္းေဟာင္းကိုအသုံးျပဳ၍ သြားလာရာတြင္ ၾကန႔္ၾကာမႈမ်ား ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရသည့္အတြက္ ကုန္တင္ယာဥ္မ်ားကို ရန္ကုန္-မႏၱေလး အျမန္လမ္းမေပၚမွ ယာယီအစီအစဥ္ျဖင့္ သြားလာျခင္းကို ေအာက္တိုဘာလႏွင့္ နိုဝင္ဘာလ ၂ လအထိ ခြင့္ျပဳထားျခင္းျဖစ္သည္။ 
သို႔ျဖစ္၍ ရန္ကုန္-မႏၱေလးအျမန္ လမ္းမေပၚမွ ကုန္တင္ယာဥ္မ်ား ျဖတ္သန္းသြားလာခြင့္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားသိရွိရန္၊ ရန္ကုန္-မႏၱေလးလမ္းေဟာင္းေပၚမွ ကုန္တင္ယာဥ္မ်ား ျဖတ္သန္းသြားလာရာ၌ ထုတ္ျပန္ထားေသာ ကုန္တင္ယာဥ္မ်ားသြားလာမႈ စံသတ္မွတ္ခ်က္ (SOP) အတိုင္း လိုက္နာေဆာင္႐ြက္သြားရန္ႏွင့္ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကာကြယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္၊ ကုသေရး အမ်ိဳးသားအဆင့္ ဗဟိုေကာ္မတီက ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕မွတစ္ဆင့္ ၫႊန္ၾကားလာမႈအား ေမြးျမဴေရးဆိုင္ရာ ကုန္ပစၥည္း သယ္ယူပို႔ေဆာင္သူမ်ားက သိရွိလိုက္နာေဆာင္႐ြက္ရန္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။
ကုန္တင္ယာဥ္မ်ား ျဖတ္သန္းသြားလာခြင့္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆာင္႐ြက္သြားမည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားထဲတြင္ နိုဝင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႕ ည ၁၂ နာရီမွစ၍ ၁၄ ဘီးအထက္ယာဥ္မ်ား (တြဲကားမ်ားအပါအဝင္) အားလုံးကို ျဖတ္သန္းသြားလာခြင့္မျပဳေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္-မႏၱေလးအျမန္လမ္းေပၚတြင္ သီးျခားခြင့္ျပဳထားသည့္ ယာဥ္မ်ားအနက္ ၁၄ ဘီးအထိယာဥ္မ်ားကိုသာ ျဖတ္သန္းခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ကာ ဝင္ရိုးအေရအတြက္အလိုက္ လမ္းဦးစီးဌာနက သတ္မွတ္တန္ခ်ိန္ထက္ ပိုမိုတင္ေဆာင္ျခင္းမျပဳရန္ႏွင့္ ကုန္တင္ယာဥ္မ်ားအားလုံးသည္ လမ္း၏လက္ယာဘက္ယာဥ္ေၾကာမွသာ ေမာင္းႏွင္ရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္တြင္ပါရွိသည္။
ထို႔ျပင္ သတ္မွတ္ထားသည့္အျမန္ႏႈန္းျဖစ္သည့္ 60km/hr ထက္ပို၍ ေမာင္းႏွင္ခြင့္မျပဳေၾကာင္း၊ သတ္မွတ္ရပ္နားရန္ခြင့္ျပဳထားသည့္ ေနရာမွလြဲ၍ လမ္းေဘးတြင္ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိပါက ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ျဖတ္သန္းခြင့္ျပဳမည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ၁၄ ဘီးအထက္ရွိသည့္ ကားမ်ားမျဖစ္မေနျဖတ္သန္းရန္လိုအပ္လာပါက အက်ိဳးအေၾကာင္းကို ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနသို႔ တင္ျပ၍ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိမွသာ ျဖတ္သန္းခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
S-07

Source : The Voice