လယ္ယာလုပ္ငန္းအေပၚ Covid-19 ကပ္ေရာဂါ၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈစစ္တမ္းေကာက္ယူ

ရန္ကုန္၊ နိုဝင္ဘာ ၁၇
ကမၻာအဝွမ္း ရင္ဆိုင္ႀကဳံေတြ႕ေနရသည့္ Covid-19 ကပ္ေရာဂါကာလအတြင္း ေတာင္သူမ်ားလယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္တြင္ ေတြ႕ႀကဳံရသည့္ အခက္အခဲမ်ား သိရွိနိုင္ရန္အတြက္ လယ္ယာလုပ္ငန္းအေပၚ Covid-19 ကပ္ေရာဂါ၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈစစ္တမ္း (Covid-19 Impact on Agriculture Survey) ေကာက္ယူလ်က္ရွိေၾကာင္း စိုက္ပ်ိဳးေရးသုေတသနဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။
စိုက္ပ်ိဳးေရး သုေတသနဦးစီးဌာနရွိ  သုေတသနပညာရွင္မ်ားသည္ စားနပ္ရိကၡာဖူလုံ၍ အာဟာရျပည့္ဝၿပီး ေက်းလက္ေန ေတာင္သူလယ္သမား မ်ား၏ လူမႈစီးပြားဘဝဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ ျမႇင့္တင္ေရးတို႔အတြက္ သုေတသနႏွင့္ နည္းပညာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည္။ 
ထိုသို႔ လယ္ယာလုပ္ငန္းအေပၚ Covid-19 ၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို သိရွိရန္ စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းကို စိုက္ပ်ိဳးေရးသုေတသနဦးစီးဌာန ေရဆင္း-ေနျပည္ေတာ္႐ုံးခ်ဳပ္အပါအဝင္ သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအသီးသီးရွိ လက္ေအာက္ခံ သုေတသနၿခံ ၂၅ ၿခံရွိ သုေတသနၿခံတာဝန္ခံမ်ားႏွင့္ သုေတသနပညာရွင္မ်ားက တာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖစ္သည္။ 
စိုက္ပ်ိဳးေရးသုေတသနဦးစီးဌာန လက္ေအာက္ျဖစ္ေသာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအသီးသီးရွိ သုေတသနၿခံ ၂၅ ၿခံတြင္ ေတာင္သူအေျချပဳ သုေတသနစခန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိရာ အဆိုပါ သုေတသနစခန္းမ်ားရွိ ေတာင္သူကိုယ္စားျပဳ ေတာင္သူ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ားက လက္တေလာ Covid-19 ကပ္ေရာဂါ၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေၾကာင့္ လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္တြင္ ရင္ဆိုင္ႀကဳံေတြ႕ေနရမႈမ်ားကို ျပန္လည္ေျဖၾကားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
အဆိုပါ စစ္တမ္း (Survey) ေကာက္ယူခ်က္၏ ပဏာမေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ ေတာင္သူအမ်ားစုသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းခြင္တြင္ Covid-19 ၏ အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ လုပ္အားခမ်ားတိုးေပးရျခင္း၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ေႏွာင့္ေႏွးျခင္းႏွင့္ အကန႔္အသတ္မ်ားရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ သြင္းအားစု (ဥပမာ- ေျမဩဇာ၊ ပိုးသတ္ေဆး)မ်ား လိုအပ္သည့္အခ်ိန္ ရရွိရန္ ခက္ခဲျခင္း၊ ေဈးႏႈန္းမတည္ၿငိမ္မႈမ်ားရွိျခင္း၊ ထြက္ရွိေသာ သီးႏွံမ်ားကို ေဈးကြက္သို႔သြားေရာက္ေရာင္းခ်ရန္ အခက္အခဲရွိျခင္းႏွင့္ ေဈးကစားမႈမ်ားရွိျခင္းတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း စိုက္ပ်ိဳးေရးသုေတသနဦးစီးဌာန ထံမွ သိရသည္။ 
အဆိုပါ လယ္ယာလုပ္ငန္းအေပၚ Covid-19 ကပ္ေရာဂါ၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈစစ္တမ္းကို ေတာင္သူအေျချပဳ သုေတသနစခန္း ၅၂ ခုတြင္ စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
S-07 

Source : The Voice