RCEP စာခ်ဳပ္အဖြဲ႕ဝင္ ၁၅ နိုင္ငံအၾကား စီးပြားေရးအရ ပိုမိုေဆာင္႐ြက္နိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းရရွိမည္ျဖစ္ရာ ျမန္မာနိုင္ငံမွ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ကမၻာ့ထုတ္လုပ္မႈကြန္ရက္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္နိုင္မည္

RCEP စာခ်ဳပ္အဖြဲ႕ဝင္ ၁၅ နိုင္ငံအၾကား စီးပြားေရးအရ ပိုမိုေဆာင္႐ြက္နိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းရရွိမည္ျဖစ္ရာ ျမန္မာနိုင္ငံမွ အေသးစားႏွင့္အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ကမၻာ့ထုတ္လုပ္မႈကြန္ရက္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္႐ြက္နိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈႏွင့္ နိုင္ငံျခားစီးပြားဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ နိုင္ငံျခားစီးပြားဆက္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးသန္းေအာင္ေက်ာ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေဒသတြင္း ဘက္စုံစီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ (Regional Comprehensive Economic Partnership-RCEP) ဆိုသည္မွာ အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ ၁၀ နိုင္ငံႏွင့္ ယင္း၏ ေဆြးေႏြးဖက္ ေျခာက္နိုင္ငံ ျဖစ္ေသာ တ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္၊ ကိုရီးယား၊ အိႏၵိယ၊ ၾသစေၾတးလ်ႏွင့္ နယူးဇီလန္နိုင္ငံတို႔ ပါဝင္ေစ့စပ္ ညွိႏွိုင္းခဲ့သည့္ လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္မႈေဒသ ထူေထာင္ေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။

အဆိုပါစာခ်ဳပ္တြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးနိုင္ငံမ်ား ပါဝင္သည့္အတြက္ COVID-19 အလြန္ ကာလတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးကို ျပန္လည္ဦးေမာ့လာေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ျမန္မာ့ပို႔ကုန္မ်ားအတြက္ ပိုမိုက်ယ္ျပန႔္သည့္ ေစ်းကြက္ကို ရရွိေစမည္ျဖစ္သျဖင့္ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈ အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ား ရရွိေစမည္ ျဖစ္သည္။

အထူးသျဖင့္ COVID-19 အလြန္ ကာလတြင္ နည္းပညာကို အေျခခံသည့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စီးပြားေရးသို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းရာတြင္ လိုအပ္သည့္ နည္းပညာႏွင့္ အကူအညီမ်ားကို အဆိုပါစာခ်ဳပ္ပါ စီးပြားေရးႏွင့္ နည္းပညာပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈအခန္းပါ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ရယူေဆာင္႐ြက္နိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း နိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

RCEP သည္ အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ နိုင္ငံ ၁၀ နိုင္ငံႏွင့္ ေဆြးေႏြးဖက္ ေျခာက္နိုင္ငံျဖစ္ေသာ ၾသစေၾတးလ်၊ တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယ၊ ဂ်ပန္၊ ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ နယူးဇီလန္နိုင္ငံတို႔အၾကား ေဆြးေႏြးညွိႏွိုင္းလ်က္ရွိေသာ ေဒသတြင္း ဘက္စုံစီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ (RCEP) သေဘာတူစာခ်ဳပ္ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေဆြးေႏြးညွိႏွိုင္းမႈမ်ားကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

RCEP သည္ ကမၻာ့လူဦးေရ၏ ထက္ဝက္နီးပါးရွိၿပီး ကမၻာ့စီးပြားေရး၏ ၄၂ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ကမၻာ့ကုန္သြယ္မႈ၏ ၂၉ ဒသမ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ နိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈ၏ ၃၂ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ကိုယ္စားျပဳသည့္အတြက္ ကမၻာ့အႀကီးဆုံး ကုန္သြယ္ေရးအုပ္စုႀကီးမ်ားတြင္ တစ္ခုအပါအဝင္ ျဖစ္လာရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံက RCEP တြင္ ပါဝင္ျခင္းျဖင့္ ကမၻာ့လူဦးေရ၏ ထက္ဝက္ခန႔္ရွိေသာ ေစ်းကြက္သို႔ ျမန္မာ့ပို႔ကုန္မ်ားကို အေကာက္ခြန္ ကင္းလြတ္သက္သာခြင့္ျဖင့္ တိုးျမႇင့္တင္ပို႔နိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈ ႏွင့္ နိုင္ငံျခားစီးပြားဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

RCEP ကို လက္ရွိ အာဆီယံက ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည့္ လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္မႈ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားထက္ ပိုမိုေခတ္မီၿပီး ျပည့္စုံ၍ အရည္အေသြးျမင့္မား၍ အျပန္အလွန္ အက်ိဳးရွိေစမည့္ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈစာခ်ဳပ္ တစ္ခုျဖစ္ရန္ ရည္႐ြယ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံက ေဒသတြင္း ဘက္စုံစီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ RCEP တြင္ ပါဝင္ျခင္းျဖင့္ ကမၻာ့လူဦးေရ၏ ထက္ဝက္ခန႔္ရွိေသာ ေစ်းကြက္သို႔ ျမန္မာ့ပို႔ကုန္မ်ား အေကာက္ခြန္ ကင္းလြတ္သက္သာခြင့္ျဖင့္ တိုးျမႇင့္တင္ပို႔နိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိမည့္အျပင္ အဆိုပါစာခ်ဳပ္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ အခန္းက႑လည္း ပါဝင္သျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းသို႔ စာခ်ဳပ္ဝင္နိုင္ငံမ်ားမွ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈမ်ား ပိုမိုတိုးတက္လာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း  သိရသည္။

Source : Eleven Media Group