၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ရခိုင္ပါတီမ်ား၏ သမိုင္းသစ္နိဒါန္း

(တစ္)
၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ နိုဝင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႕သည္ ရခိုင့္ နိုင္ငံေရးသမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ အထူးျခားဆုံးေသာ ေန႕သစ္တစ္ေန႕အျဖစ္ မွတ္တမ္းဝင္သြားခဲ့သည္။ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အစဥ္အလာတစ္ခု သဖြယ္ စြဲထင္ေနခဲ့ေသာ ရခိုင္ပါတီႏွင့္ ရခိုင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ သမိုင္းအမည္းစက္တစ္ခုကို ေခ်ဖ်က္နိုင္ခဲ့ေသာ ေန႕တစ္ေန႕ဟုလည္း ဆိုနိုင္သည္။ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ၂၀၂၀ ပါတီစုံအေထြေထြ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ကို နိုဝင္ဘာလ- ၈ ရက္ေန႕တြင္ ကိုဗစ္ေရာဂါ အက်ပ္အတည္းမ်ားၾကား ထဲမွ က်င္းပခဲ့သည္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွ စတင္ေရတြက္ မည္ဆိုပါက ယခုတစ္ႀကိမ္ က်င္းပေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ သည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ သို႔မဟုတ္ ဒီမိုကေရစီအေ႐ြ႕၏ တတိယေျမာက္ ေလွကားထစ္ကို လွမ္းတက္ျခင္း တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ 
ရခိုင္ျပည္နယ္သည္ ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို ျပည္နယ္လုံးကြၽတ္က်င္းပခြင့္ မရရွိခဲ့ေသာ ျပည္နယ္ တစ္ ခုျဖစ္သည္။ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားေနေသာ ရခိုင္ ေျမာက္ပိုင္း ၿမိဳ႕နယ္အမ်ားစုတြင္ လုံၿခဳံေရးအရ ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပနိုင္ျခင္းမရွိခဲ့ဘဲ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္းၿမိဳ႕နယ္၏ မဲဆႏၵနယ္ေျမတခ်ိဳ႕ ၌သာ က်င္းပ နိုင္ခဲ့သည္။ အစဥ္အလာအရ ရခိုင္လူမ်ိဳးကိုယ္စားျပဳ ပါတီမ်ားသာ အနိုင္ရေလ့ရွိေသာ ရခိုင္ေျမာက္ပိုင္းနယ္ေျမမ်ားကို ခ်န္လွပ္ၿပီး ျပည္မႀကီးပါတီမ်ား အနိုင္ရေလ့ရွိေသာ ေတာင္ပိုင္းနယ္မ်ား၌ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပလာျခင္းမွာ ရခိုင္ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား အတြက္ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ရခိုင္ေတာင္ပိုင္း ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ရခိုင္လူမ်ိဳးကိုယ္စားျပဳပါတီမ်ား အလဲလဲအၿပိဳၿပိဳ ထပ္မံရႈံးနိမ့္ဦးမည္ဟုလည္း ထင္ေၾကးေပးျခင္းလည္း ခံခဲ့ရေသးသည္။ သို႔ေသာ္ နိုဝင္ဘာလ ၈ ရက္ေန ့ည၌ ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ားထြက္ေပၚလာခ်ိန္တြင္မူ ရခိုင္ေတာင္ပိုင္းၿမိဳ႕နယ္အမ်ားစုကို ရခိုင္ ပါတီမ်ားက အနိုင္ရရွိသြားခဲ့သည္။ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ ရခိုင္ပါတီမ်ား ရႈံးနိမ့္ခဲ့ေသာ ရခိုင္ေတာင္ပိုင္း နယ္ေျမမ်ား၌ ပထမဦးဆုံး ေအာင္နိုင္ျခင္းအျဖစ္ မွတ္တမ္းဝင္သြားခဲ့ရေလသည္။ 
(ႏွစ္) 
ရခိုင္ျပည္နယ္၏ နိုင္ငံေရးသည္ အမ်ိဳးသား ေရးကို အေျချပဳထားေသာနိုင္ငံေရးဟု ဆိုနိုင္သည္။ ရခိုင္လူမ်ိဳးတို႔၏ ဘာသာစကား၊ ကိုးကြယ္ရာ၊        ယဥ္ေက်းမႈထုံးတမ္းစဥ္လာကၡဏာမ်ားႏွင့္ ရခိုင့္ အတိတ္သမိုင္း၏ ခန္းနားႀကီးက်ယ္ခဲ့ပုံမ်ားအေပၚတြင္ အေျခခံေသာ အမ်ိဳးသားနိုင္ငံေရးတစ္ခုျဖစ္ သည္။ တစ္မ်ိဳးသားလုံး၏ ဘုံအက်ိဳးစီးပြားကို ဗဟိုျပဳထားေသာ အမ်ိဳးသားနိုင္ငံေရးအျဖစ္ ေတြ႕ျမင္ နိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ တကယ့္ေျမျပင္အေနအထားကို ျပန္ၾကည့္မည္ဆိုပါက ရခိုင့္နိုင္ငံေရးထဲတြင္ ေတာင္ပိုင္းအမ်ိဳးသားနိုင္ငံေရးႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းအမ်ိဳးသားနိုင္ငံေရး ဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳးကြဲျပားေနခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရွိၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားသည္ ေရွးရခိုင္ဘုရင္မ်ား ထီးနန္းစိုက္ထူခဲ့ၾကရာ ဗဟိုနယ္ေျမမ်ားျဖစ္၍ ထိုနယ္ေျမအတြင္း ေနထိုင္သူ မ်ားမွာ ရခိုင္အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓာတ္နိုးၾကားမႈ အလြန္ အားေကာင္းသည္။ သို႔ေသာ္ ရခိုင္ေတာင္ပိုင္းၿမိဳ႕နယ္ အမ်ားစုတြင္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားေရးလကၡဏာမွာ ေပ်ာ့ေျပာင္းညင္သာသည္။ ရခိုင္ေတာင္ပိုင္းသား အမ်ားစုကို ျပည္မဘက္သို႔ တိမ္းၫြတ္သူမ်ားအျဖစ္ ေျမာက္ပိုင္းေနျပည္သူအမ်ားစုက အျမင္ရွိသည္။ ထို႔အျပင္ ေတာင္ပိုင္းသားအမ်ားစုကလည္း ရခိုင္ ေျမာက္ပိုင္းေန ျပည္သူအမ်ားစုကို ကြန္ဆာေဗးတစ္ မ်ားဟု အစဥ္အဆက္ သတ္မွတ္မႈရွိခဲ့သည္။ 
‘စင္စစ္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းၿမိဳ႕နယ္မ်ား သည္ ထူးခြၽန္ထက္ျမက္ေသာ ရခိုင့္နိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား ထြန္းကားခဲ့ရာ နယ္ေျမမ်ားျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ရခိုင့္နိုင္ငံေရးဆိုသည္မွာလည္း ရခိုင္ေျမာက္ပိုင္းကို ဗဟိုျပဳေသာနိုင္ငံေရးအျဖစ္သာ ေခတ္အဆက္ဆက္ တြင္ အျမဳေတေနခဲ့သည္။ 
ရခိုင္တစ္မ်ိဳးသားလုံးကိုကိုယ္စားျပဳေသာ နိုင္ငံေရးဟု မည္မွ်ပင္ဆိုေစကာမူ ရခိုင္ျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းသို႔တိုင္ ထိုးေဖာက္ဝင္ေရာက္ နိုင္ျခင္းမရွိခဲ့ေခ်။ ရခိုင္ေတာင္ပိုင္းကို လႊမ္းၿခဳံနိုင္ရန္ ႀကိဳးစားျခင္းမ်ိဳး မရွိခဲ့သည္ကို ေတြ႕နိုင္သည္။ ရခိုင့္နိုင္ငံ ေရးသမိုင္းကို ျပန္ၾကည့္မည္ဆိုပါက အရည္အခ်င္း ျပည့္ဝေသာ ရခိုင့္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ နိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားစြာကို ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ရခိုင္ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ေတာင္ပိုင္းကို တစ္စုတစ္စည္းတည္း စည္း႐ုံးနိုင္ျခင္း အားနည္းခဲ့ၾကသည္ကို ေတြ႕ရွိရမည္ပင္ ျဖစ္သည္။ 
(သုံး)  
အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ့တို႔လက္ေအာက္တြင္ ေနခဲ့ရ ခ်ိန္ ၁၉၁၈ ခုႏွစ္မွတြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ၾကေသာ ရခိုင္အသင္း (Arakan Assiociation) မွစတင္ကာ ၁၉၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ရကၡပူရအသင္း၊ ၁၉၂၂ တြင္ ရခိုင္ သံဃာ့သမဂၢီအသင္း၊ ၁၉၃၀ တြင္ ဦးျမထြန္းေအာင္ ႏွင့္ ဦးစံထြန္းေအာင္တို႔ ဦးစီးၾကေသာ ရခိုင္တိုင္းလုံး ဆိုင္ရာ ႀကီးပြားေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသား အစည္းအ႐ုံး (Arakan National Congress) အဖြဲ႕အစည္းႏွစ္ခုကိုေပါင္းကာ ရခိုင္တိုင္းလုံးဆိုင္ရာ တိုင္းရင္းသားအစည္းအ႐ုံး  (All Arakan National Congress)၊ ၁၉၃၇ ခုႏွစ္တြင္ ဆာထြန္းေအာင္ ေက်ာ္၊ ဦးေအာင္ဇံေဝ၊ ဦးေမာင္ထြန္းေအာင္ေက်ာ္ႏွင့္ ကသက ဦးဖိုးျမ စေသာ ေခတ္ပညာတတ္ပုဂၢိုလ္မ်ား ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခဲ့ၾကေသာ အာရကန္ပါတီ (Arakan Party)၊ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္တြင္ ရခိုင္ဆိုရွယ္လစ္ ပါတီ၊ ျပည္သူ႕ ရဲေဘာ္ (အျဖဴ၊ အဝါ)၊ ၁၉၅၂ ခုႏွစ္တြင္ တစ္သီးပုဂၢလပါလီမန္အမတ္မ်ားအဖြဲ႕၊ ၁၉၅၃ ခုႏွစ္ တြင္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားညီၫြတ္ေရးအဖြဲ႕ (ရ.တ.ည)၊ ၁၉၅၅ ခုႏွစ္တြင္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားအစည္းအ႐ုံး၊ ၁၉၅၆ ခုႏွစ္တြင္ ဒီမိုကေရစီသစ္ပါတီ၊ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္ တြင္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရးတပ္ေပါင္းစုႏွင့္ ရာဟုပါတီ၊ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္တြင္ ရခိုင္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (ACP)၊ ၁၉၆၀ ခုႏွစ္တြင္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး မ်ား အစည္းအ႐ုံးႏွင့္  ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ ေဒါက္တာ ေစာျမေအာင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ALD) စေသာ နိုင္ငံေရးႏွင့္ လူမ်ိဳးေရးအဖြဲ႕အစည္း မ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ္လည္း ေနရာေဒသအႏွံ႕အျပားမွ ရခိုင္တစ္မ်ိဳးသားလုံးကို ကိုယ္စားျပဳနိုင္ျခင္း မရွိခဲ့ေခ်။ ALD ပါတီသည္ စစ္အစိုးရလက္ထက္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ထဲတြင္ အမတ္ေနရာ (၁၁) ေနရာ အထိ အနိုင္ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ရခိုင္ေတာင္ပိုင္းၿမိဳ႕နယ္ မ်ားသို႔ ထိုးေဖာက္နိုင္စြမ္းမရွိခဲ့ေခ်။  
၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းကာလမ်ားတြင္မူ ရခိုင့္ နိုင္ငံေရးေရစီးသည္ တစ္မ်ိဳးတစ္ဖုံ ကြဲထြက္လာခဲ့ သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ယခင္ကာလမ်ားက ရခိုင္ေျမာက္ပိုင္း ကိုသာ ဗဟိုျပဳလည္ပတ္ခဲ့ၾကေသာ ပါတီနိုင္ငံေရး သည္ ရခိုင္ေတာင္ပိုင္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားဆီသို႔ အားသြန္ ခြန္စိုက္ စီးဆင္းလာခဲ့သည္ကို ျမင္ေတြ႕ရ၏။ အထူးသျဖင့္ ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ေသာ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားတိုးတက္ေရးပါတီ (RNDP) ႏွင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ ခဲ့ၾကေသာ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ (ANP) တို႔၏ လက္ထက္တြင္မူ ရခိုင္ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္း၏ အမ်ိဳးသားနိုင္ငံေရးေရခ်ိန္ကို ညွိယူလာနိုင္ခဲ့သည္ကို ျမင္ေတြ႕ရသည္။ သို႔ေသာ္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ထိတိုင္ေအာင္ ရခိုင့္ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ရခိုင္ပါတီမ်ားသည္ ရခိုင္ ျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားကို ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ျဖင့္ အနိုင္မယူနိုင္ခဲ့ေခ်။ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျပည္မပါတီ ပါတီႀကီးမ်ား၏ႀကီးစိုးထားမႈကို ေခ်ဖ်က္နိုင္ ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ လက္ရွိ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပၿပီးစီးခဲ့ေသာ ပါတီစုံအေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္မူ ရခိုင္ ပါတီမ်ားသည္ ျပည္မႀကီးပါတီႀကီးမ်ား၏ ေအာင္ေျမ (သို႔မဟုတ္) ရခိုင္ျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ ခဲ့ရေသာ္လည္း ေအာင္နိုင္ျခင္းသမိုင္းမွတ္တိုင္ တစ္ခုကို အခိုင္အမာစိုက္ထူသြားနိုင္ခဲ့သည္။ ရခိုင္ ျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းတြင္ ရခိုင္ပါတီမ်ား၏ ရႈံးေႂကြးသမိုင္းကို ရပ္တန့္ပစ္နိုင္ခဲ့ေလသည္။ 
(ေလး)
“၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီက အနိုင္ရရွိခဲ့တဲ့ ၿမိဳ႕နယ္-၉ ၿမိဳ႕နယ္ကို ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပခြင့္ ပိတ္ပင္လိုက္တာဟာ ရခိုင္အမ်ိဳးသား ပါတီနဲ႕ ျပည္သူေတြကို ဖိႏွိပ္ျခင္းတစ္မ်ိဳး၊ တရားမွ်တမႈ မရွိတဲ့ လုပ္ရပ္လို႔ ျပည္သူက ထင္ျမင္ယူဆလာတယ္။ အဲဒီအေၾကာင္းအရင္းေတြကို အေျခခံၿပီးေတာ့ ေတာင္ကုတ္ တို႔ မာန္ေအာင္တို႔မွာ အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓာတ္ ပိုမို တႂကြ္ကလာေစၿပီး အနိုင္ရရွိခဲ့တာလို႔ ျမင္ပါတယ္”
ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕ေပၚႏွင့္ မာန္ေအာင္ ၿမိဳ႕တို႔တြင္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ (ANP) က ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အနိုင္ရရွိခဲ့ျခင္း အေၾကာင္းတရားကို ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္ ေျပာျပေသာ စကားမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ(ANP) သည္ ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအလြန္ကာလမွစတင္ကာ လာမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ား၌ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၇ ၿမိဳ႕နယ္လုံးကို အနိုင္ရရွိရန္ ျပင္ ဆင္လာခဲ့ေၾကာင္း ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္က ဆိုသည္။ ထို႔အျပင္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ ပါတီတြင္း၌ လူငယ္မ်ားကို ေနရာေပးမႈ အမ်ားအျပားရွိခဲ့ေၾကာင္း သူကဆိုသည္။ သံတြဲႏွင့္ ဂြၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ရခိုင္ပါတီမ်ား ဆက္လက္ရႈံးနိမ့္ ခဲ့ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ထိုၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေအာင္နိုင္ရန္အတြက္ အမ်ိဳးသားေရးတစ္ခုတည္းကို ေဇာင္းေပး လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ အျခားေသာ အေျခ အေနမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားကာ မူဝါဒမ်ား ေျပာင္းလဲခ်မွတ္နိုင္ရန္ လိုအပ္ေသးေၾကာင္း သူကဆိုသည္။ 
(ငါး) 
“ရခိုင္ျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းျဖစ္တဲ့ ေတာင္ကုတ္ ၿမိဳ႕ေပၚမွာ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီက အနိုင္ရရွိခဲ့တာနဲ႕ ပတ္သက္လို႔ ေျပာစရာ ႏွစ္ခ်က္ရွိပါတယ္။ ပထမ တစ္ခ်က္က ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ ရခိုင္လူထုက အာဏာရွင္စနစ္နဲ႕ အာဏာရွင္အစိုးရကို တိုက္ထုတ္ နိုင္မယ့္အစိုးရဟာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပါတီ (NLD) ပဲရွိတယ္ဆိုၿပီးေတာ့ မဲ ပုံေအာေပးခဲ့ ၾကတယ္။ ဒီမိုကေရစီအစိုးရ၊ လူ႕အခြင့္အေရးအစိုးရ အျဖစ္ ရည္မွန္းၿပီးေတာ့ NLD ကို ပုံ ေအာခဲ့ၾက တယ္။ ဒါေပမဲ့ ျပည္သူလူထု ေမွ်ာ္မွန္းတာေတြ ျဖစ္မလာခဲ့ဘူး။ ေနာက္ေတာ့ ေ႐ြးေကာက္ခံ အာဏာရွင္ အစိုးရလိုမ်ိဳး လူထုက ရႈျမင္လာၿပီးေတာ့ NLD အစိုးရ ကို စိတ္ပ်က္လာၾကတယ္။ 
ဒုတိယတစ္ခ်က္က ရခိုင္ အမ်ိဳးသားေရးလွိုင္းကလည္း တက္လာခ်ိန္နဲ႕ သြားတိုး ေတာ့ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီက ျပတ္ျပတ္သား အနိုင္ရရွိခဲ့ တယ္လို႔ပဲ ထင္ပါတယ္”
ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕နယ္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ ANP ၏ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ဦးသန္းဝင္းက ေျပာျပေသာ စကားမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ဦးသန္းဝင္းသည္ ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္မွ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ကာ အနိုင္ရရွိခဲ့သူလည္း ျဖစ္သည္။ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္မွ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္၍ အနိုင္ရရွိလာခဲ့သူ ေဒၚလွသက္စိုးက ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ANP ပါတီ အနိုင္ရရွိခဲ့ျခင္းမွာ ေတာင္ကုတ္လူထုတို႔ထံတြင္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ ျမင့္တက္လာမႈေၾကာင့္ အနိုင္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းဆိုသည္။ ရခိုင္လူမ်ိဳးတို႔၏ ရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္တို႔ကို ရခိုင္လူမ်ိဳးတို႔ကသာ လုပ္ေပးနိုင္လိမ့္မည္ဆိုေသာအသိစိတ္မ်ား ဝင္လာ ၾကျခင္းေၾကာင့္ ANP အနိုင္ရရွိျခင္းဟု သုံးသပ္ျပသည္။ 
ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္-၂ မွ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ အနိုင္ရရွိခဲ့သူ ေဒၚခင္မ်ိဳးယဥ္ကလည္း ANP ပါတီအနိုင္ရရွိခဲ့ျခင္း မွာ ျပည္သူလူထု၏ ရခိုင္အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓာတ္ ျမင့္မားလာျခင္း၊ နိုင္ငံေရးအသိစိတ္ ျမင့္မားလာျခင္း ႏွင့္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီအေပၚတြင္ ယုံၾကည္မႈ ပိုမို ျမင့္မားလာျခင္းေၾကာင့္ဟု ယုံၾကည္ေၾကာင္း ဆိုသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစ ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ရခိုင္ အမ်ိဳးသားပါတီ ANP သည္ ျပည္မႀကီးပါတီမ်ား၏ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လႊမ္းမိုးထိန္းခ်ဳပ္ထားနိုင္ခဲ့ေသာ နိုင္ငံေရးသမိုင္းတစ္ခုကို ပထမဦးဆုံး အႀကိမ္ အျဖစ္ ခ်ိဳးဖ်က္ပစ္နိုင္ခဲ့ေလသည္။
သို႔ေသာ္ ျပည္သူလူထုေ႐ြးခ်ယ္တင္ျမႇောက္လိုက္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ အေတြ႕အႀကဳံ၊ အရည္အခ်င္းႏွင့္ တာဝန္ယူတာဝန္ခံမႈတို႔ကိုမူ လာမည့္ နိုင္ငံေရးဇာတ္ခုံေပၚတြင္ ဆက္လက္ ေစာင့္ၾကည့္ၾက ရမည္ပင္ ျဖစ္၏။ ထို႔အျပင္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ အေနႏွင့္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ ေရးထိုးနိုင္ခဲ့ေသာ ရခိုင္ ေတာင္ပိုင္းသမိုင္းသစ္ကို မည္သည့္အခ်ိန္အထိ ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းနိုင္မည္ကိုလည္း ဆက္လက္ ေစာင့္ၾကည့္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ေတာ့ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ နိုဝင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႕သည္ ရခိုင္ ေတာင္ပိုင္းနိုင္ငံေရးႏွင့္ ရခိုင္ေျမာက္ပိုင္းနိုင္ငံေရး တို႔ကို ေအာင္ျမင္စြာေပါင္းစည္းနိုင္ေသာ ေန႕တစ္ေန႕ အျဖစ္ ႐ုပ္လုံးေပၚလာခဲ့သည္။ ရခိုင္ေတာင္ပိုင္း ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ရခိုင္ပါတီမ်ား၏ နိုင္ငံေရးရႈံနိမ့္မႈကို အဆုံးသတ္ကာ သမိုင္းသစ္နိဒါန္းကို ေရးထိုးနိုင္ခဲ့ ၾကၿပီဟုဆိုရမည္ပင္ ျဖစ္ေလေတာ့သည္။  
ရကၡ 

Source : The Voice