ေခတ္သစ္၊ စနစ္သစ္အတြက္ ဇာတ္ပို႔သူရဲေကာင္းမ်ား

ၿပီးခဲ့သည့္ နိုဝင္ဘာ ၈ ရက္ေန႕ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ အာဏာရပါတီ မဲအျပတ္ အသတ္ျဖင့္ အနိုင္ရကာ ျပန္လည္ေ႐ြးေကာက္တင္ျမႇောက္ခံရသည့္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာ့နိုင္ငံေရးေလ့လာသူ၊ ေဝဖန္ဆန္းစစ္သူ၊ နိုင္ငံေရးသုေတသီ မ်ားအၾကား တူညီသည့္ မွတ္ခ်က္တစ္ခုရွိခဲ့သည္ကို သတိျပဳမိပါသည္။ ယင္းမွာ- ‘သူရဲေကာင္း ကိုးကြယ္မႈ’ (Hero-Worshipping) ဆိုေသာမွတ္ခ်က္ပင္။ 
မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ား၏ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္လာေရာက္မဲေပးသြားသည့္ ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကိုၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ နိုင္ငံေရးေလ့လာဆန္းစစ္သူမ်ား ၫႊန္းဆိုသည့္ သူရဲေကာင္းမည္သူမည္ဝါျဖစ္သည္ကို အေထြအထူးရွင္းျပစရာ မလိုဟုထင္ပါသည္။ 
ဘာေၾကာင့္ ထိုသူရဲေကာင္းကို အားကိုးတႀကီးျဖစ္ေနသနည္းဟု ေမးလွ်င္ ယုံၾကည္စိတ္ခ်မႈဆိုသည့္အခ်က္က တူညီေနနိုင္သည္ဟု ထင္ပါသည္။ 
ျမန္မာတို႔၏ အေလ့အထကို၌က နိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္လာပါက အရည္အခ်င္း၊ စြမ္းေဆာင္နိုင္မႈႏွင့္ စြန့္လႊတ္နိုင္မႈတို႔တြင္ ၿပိဳင္စံရွားသူကို သူရဲေကာင္း အျဖစ္သတ္မွတ္ေလ့ရွိရာ ၎သူရဲေကာင္းဦးေဆာင္ေျဖရွင္းမွ ျပႆနာေျပလည္ မည္ဟုယုံၾကည္စိတ္ခ်သည္မွာ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္သည္ဟုထင္ပါသည္။ 
တကယ္ေတာ့ ျမန္မာတို႔ပင္ မဟုတ္ေပ၊ အျခားနိုင္ငံႏွင့္ အျခားလူ႕အဖြဲ႕အစည္း မ်ားတြင္လည္း ယင္းနည္းအတိုင္းပင္ သူရဲေကာင္း သို႔မဟုတ္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း ရွာၾကမည္ဟုထင္ပါသည္။ 
သတိျပဳစရာေကာင္းသည့္အခ်က္မွာ သမိုင္းေၾကာင္းတြင္ သူရဲေကာင္းဟူ သည္မွာ ကမၺည္းတင္ဂုဏ္ျပဳခံရသူကိုဆိုလိုၿပီး တကယ္တမ္း အဆိုပါသူရဲေကာင္း ယင္းသို႔ကမၺည္းထိုးခံရသည္အထိ ဝိုင္းဝန္းပံ့ပိုးေပးသူ ဇာတ္ပို႔သူရဲေကာင္း အေျမာက္ အျမားရွိေနနိုင္ျခင္းပင္။ 
သမိုင္းတြင္ေသာ ျဖစ္ရပ္တို႔တြင္ ထင္သာျမင္သာအရွိဆုံးေသာ၊ ေအာင္ျမင္ ေက်ာ္ၾကားဆုံးေသာ ပုဂၢိုလ္ႀကီးမ်ားသည္သာလွ်င္ သူရဲေကာင္းမဟုတ္ဘဲ ယင္းေခတ္ကာလတစ္ခုထဲတြင္ က်ရာက႑မွ ပါဝင္ပံ့ပိုးေပးသည့္ သူရဲေကာင္း မ်ားရွိခဲ့သည္ဆိုေသာအခ်က္ကို ေကာင္းစြာ နားလည္သေဘာေပါက္ထားရပါမည္။ 
လိုရင္းေျပာရလွ်င္ ၂၀၂၀၊ နိုဝင္ဘာ ၈ ရက္အလြန္ ႀကဳံရလာမည့္နိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္တို႔တြင္ သူရဲေကာင္းကိုခ်ည္းပဲ အားကိုးမေနဘဲ၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဘာျဖစ္ျဖစ္ သူရဲေကာင္းကိုသာ ပုံခ်ေမွ်ာ္ကိုးမေနဘဲ မိမိကိုယ္တိုင္သည္ပင္ ေခတ္ေျပာင္း၊ စနစ္ေျပာင္းကာလတစ္ခု၏ ဇာတ္ပို႔သူရဲေကာင္းအျဖစ္ ျပဳျပင္စရာရွိသည္ကို ဝိုင္းဝန္းျပဳျပင္ကာ ပိုမိုေကာင္းမြန္လွပေသာ ျမန္မာ့လူ႕ေဘာင္သစ္တစ္ခု တည္ေဆာက္ ၾကရန္ The Voice Daily ကတိုက္တြန္းလိုသည္။ 
အယ္ဒီတာ ( ၁၉ – ၁၁ – ၂၀၂၀)

Source : The Voice