အေၾကာက္တရားဓေလ့

နိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ရရွိရန္အတြက္ အေထြေထြ လူထုအတြင္းသို႔ စိတ္ခံစားမႈဆိုင္ရာ ဘက္လိုက္မႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ အေၾကာက္တရားမ်ား ရိုက္သြင္းသည့္ သေဘာတရားကို အေၾကာက္တရားဓေလ့ (Culture of Fear) ဟု ေခၚသည္။ ယင္းသေဘာတရားကို လူမႈေဗဒဆိုင္ရာ မူေဘာင္တစ္ရပ္အျဖစ္ ဖရန႔္ဖူေရဒီဆိုသူက ဖြံ႕ၿဖိဳးေစခဲ့ၿပီးေနာက္ အေမရိကန္လူမႈေဗဒပညာရွင္ ဘယ္ရီဂလက္စနာေၾကာင့္ မၾကာေသးမီက ပိုမိုလူသိမ်ားထင္ရွားလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ နာဇီေခါင္းေဆာင္ ဟာမန္းဂိုရင္းက စစ္ကို ဆန႔္က်င္ေနသူမ်ားအား စစ္ကို ေထာက္ခံလာေအာင္ အေၾကာက္တရား ရိုက္သြင္းနိုင္ပုံကို ရွင္းျပခဲ့ဖူးသည္။ သူက “လူေတြက စစ္ကိုမလိုလားဘူး။ ဒါေပမဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြကို နာခံလာေအာင္ သူတို႔ကို ဘယ္အခ်ိန္မဆို လုပ္နိုင္ပါတယ္။ ဒါကလြယ္ပါတယ္။ ခင္ဗ်ားတို႔ လုပ္ရမွာက သူတို႔ တိုက္ခိုက္ခံရလိမ့္မယ္၊ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္မရွိတဲ့အတြက္ နိုင္ငံကို အႏၱရာယ္ေတြ႕ေစတဲ့အတြက္ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း ေနလိုသူေတြကို ရႈတ္ခ်လိဳက္ပါလို႔ ေျပာ႐ုံပါပဲ။ ဘယ္နိုင္ငံမွာမဆို ဒါကအလုပ္ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာခဲ့ဖူးသည္။

State and Opposition in Military စာအုပ္တြင္ မာရီယာဟယ္လင္နာမို ေရရာအဲဗက္စ္က ၁၉၆၄ ခုႏွစ္မွစ၍ နိုင္ငံေရးအရ ဖိႏွိပ္မႈတစ္စိတ္တစ္ေဒသအျဖစ္ အေၾကာက္တရားဓေလ့ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ပုံအား ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ဘရာဇီးအမ်ိဳးသား လုံၿခဳံေရးတပ္မ်ားက နိုင္ငံေရး၌ ပါဝင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ဖမ္းဆီးကာ ႏွိပ္စက္ညွဥ္းပန္းခံရမည့္ အႏၱရာယ္ရွိေၾကာင္း ျပသရန္ အားထုတ္ခဲ့မႈအား Culture of Fear ဟု ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ အတိုက္အခံမ်ားကို ဟန႔္တားရန္အတြက္ အေၾကာက္တရားဓေလ့ကို အားေကာင္းေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ နိုင္ငံေရးအား ထိန္းခ်ဳပ္နိုင္ခြင့္ကို ႀကီးထြားေစသည္။ အဲဗက္စ္က ဘရာဇီးတြင္ အေၾကာက္တရားဓေလ့ကို ထူေထာင္ရန္အတြက္ စီးပြားေရးအရ ႏွိပ္ကြပ္ျခင္း၊ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရ ဖိႏွိပ္ျခင္း၊ နိုင္ငံေရးအရ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ တင္းက်ပ္ေသာ ဆင္ဆာျဖတ္မႈ ျပဳလုပ္ျခင္းတို႔ စတင္ျပဳလုပ္သည့္အခ်ိန္၌ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္၏ အမ်ိဳးသားလုံၿခဳံေရးဥပေဒ ေျပာင္းလဲသြားပုံမ်ားကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ အေၾကာက္တရားဓေလ့တြင္ ပါဝင္သည့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာ သုံးရပ္မွာ ဆင္ဆာမွတစ္ဆင့္ တိတ္ဆိတ္သြားေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း၊ အထီးက်န္ခံစားမႈရရွိေအာင္ ဖယ္ၾကဥ္မႈျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ အတိုက္အခံမ်ား အားလုံး ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံရမည္ဟူသည့္ ယုံၾကည္မႈကို လူထုအတြင္းသို႔ ရိုက္သြင္းျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ လုံးဝေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ့ေနေသာ ခံစားမႈမ်ိဳး ရရွိေအာင္ ျပဳလုပ္ၿပီး အတိုက္အခံ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွေန၍ ဆုတ္ခြာသြားေစသည္။

Spiked မဂၢဇင္း ပင္တိုင္စာေရးဆရာႏွင့္ လူမႈေဗဒပါေမာကၡေဟာင္း ဖရန႔္ဖူေရဒီက ယေန႕ေခတ္ အေၾကာက္တရားဓေလ့သည္ ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးအေဆာက္အအုံ ၿပိဳက်ျခင္းႏွင့္  စတင္ခဲ့ျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သူက လူထုသည္ ၉/ ၁၁ တိုက္ခိုက္ခံရမႈ မတိုင္မီကတည္းက ဗီဇျပဳျပင္ထားေသာ အသီးအႏွံမ်ားမွသည္ မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားအထိ၊ ကမၻာႀကီးပူေႏြးမႈမွသည္ ခြာနာလွ်ာနာေရာဂါအထိ အရာရာတိုင္းကို ေၾကာက္လန႔္ေနၾကေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဖူေရဒီက “ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႕ အနာဂတ္အတြက္ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မႈ မရွိတဲ့ အေၾကာက္တရားေတြအစား ရနိုင္သမွ် အေထာက္အထားအားလုံးကို က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္စြာ အကဲျဖတ္ျခင္းအေပၚ အေျခခံတဲ့ ၉/ ၁၁ ေခတ္လြန္ ကမၻာနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး ရင့္က်က္တဲ့ ေဆြးေႏြးမႈတစ္ရပ္ လိုအပ္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။    

ၿဗိတိသွ်ပညာရွင္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ဂါေဘးမီသန္ႏွင့္ ဆန္ဒရာေဝါ့လိတ္တို႔က နယူးေယာက္၊ ပင္တဂြန္၊ မက္ဒရစ္ႏွင့္ လန္ဒန္တို႔၌ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ အစိုးရေအဂ်င္စီမ်ားအေနျဖင့္ အေၾကာက္တရားႏွင့္ မေရရာမႈတည္းဟူသည့္ ဓေလ့ဆိုင္ရာ အေနအထားတစ္ရပ္တြင္ အၾကမ္းဖက္မႈပုံစံအသစ္တစ္ရပ္၏ လမ္းေၾကာင္းကို ဖြံ႕ၿဖိဳးေစခဲ့သည္ဟု အခိုင္အမာ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယင္းျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ ျပည္သူ႕လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာ သတိျပဳရမႈမ်ားကို ခ်ဳံ႕ပစ္လိုက္ၿပီး လူျဖဴမဟုတ္သည့္ အျခားသူမ်ားျဖစ္ပါက အၾကမ္းဖက္သမားျဖစ္နိုင္သည္ဟူေသာ ျမင္လြယ္ေသာ ပုံရိပ္တစ္ရပ္ကို ဖန္တီးကာ ၿဗိတိန္ရွိ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုအုပ္စုမ်ားအတြက္ မေကာင္းေသာ အက်ိဳးဆက္မ်ား ျဖစ္ေစသည္ဟု ၿဗိတိသွ်သုေတသနပညာရွင္မ်ားက အခိုင္အမာ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ လူထုသည္ အာဏာရွင္ အဆက္ဆက္က ရိုက္သြင္းခဲ့ေသာ အေၾကာက္တရားမ်ားျဖင့္ ကာလၾကာရွည္စြာ ေနထိုင္ခဲ့ရေသာေၾကာင့္ ယေန႕တိုင္ အေၾကာက္မျပယ္နိုင္ေသးေပ။ ဒီမိုကေရစီ လိုလားပါသည္ဟု ဆိုသူမ်ားပင္လွ်င္ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ အေၾကာက္မျပယ္နိုင္ေသးသကဲ့သို႔ လူထုကိုလည္း အေၾကာက္တရားမ်ားျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ေနဆဲျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ အမွန္တကယ္ ကူးေျပာင္းလိုသည္ဆိုပါလွ်င္ အေၾကာက္တရားဓေလ့အစား က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္စြာ အကဲျဖတ္တတ္သည့္ ဓေလ့ကိုသာ လူထုအတြင္းသို႔ သြတ္သြင္းရန္လိုအပ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

နိုဝင္ဘာ ၂၀ ရက္ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္

Source : Eleven Media Group